PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktická aplikace analýzy dat I - B90224
Anglický název: Practical approach to Data Analysis I
Zajišťuje: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 40 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
Garant: Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D.
Patří mezi: Povinné YADIA20
Povinné YADI20
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jarmila Andrlová (13.05.2020)
Cílem předmětu je seznámit se základními principy a metodami oboru biomedicínská statistika a kvalitativní analýzy. Během praktických cvičení a úkolů bude kladen důraz na osvojení elementárních dovedností aplikovat představené statistické/kvalitativní metody a postupy na data v běžně používaných analytických softwarech (Excel; R, MAXQDA) a na elementární vizualizace dat. Popis struktury předmětu / hl. témata: 1) Úvod do statistických software (R, Jamovi, SPSS...): Organizace dat, překódování, vytváření nových proměnných, restrukturalizace a agregace dat, shoda mezi různými soubory, proměnné data / času; 2) Explorace dat: Popisná statistika: frekvence, střední, střední, intervaly spolehlivosti, křížové tabulky, grafy; 3) Průběžné a kategorické údaje: t-test a chi-kvadrát test; 4) Lineární regrese; 5) Logistická regrese; 6) Analýza přežití - úvod; 7) Kvalitativní výzkumné metody: Kvalitativní analýza dat; Příprava dat, shlukování, kódování, interpretace dat.; Praktická práce s MAXQDA ; 8) Prezentace dat ve zprávách a publikacích; 9) Kritické čtení článků: Zaměření na analýzu prezentace výsledků a interpretaci výsledků; samostatná práce; práce ve skupině; skupinová diskuse.
Literatura
Poslední úprava: prof. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D. (11.05.2020)

Povinná:

  • Lavine M.. Introduction to Statistical Thought. : Orange Grove Texts Plus, 2013, s. ISBN 9781616100483.
  • Kirkwood, Betty R. Sterne, Jonathan A. C. Essential medical statistics. Malden: Blackwell Science, 2003, 501 s. ISBN 9781119138938.
  • Miovský, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada Publishing, 2006, 332 s. ISBN 80-247-1362-4.

Doporučená:

  • Dawson, Beth, Trapp, Robert G. Basic and clinical biostatistics. New York: Lange Medical Books/McGraw-Hill, Medical Pub. Division, 2004, 438 s. ISBN 9780071410175.
  • Black T. Doing Quantitative Research in Social Sciences. An Integrated Approach to Research Design, Measurement and Statistics. London: Sage, 1999, s. ISBN 978-0761953531.
  • Kuckartz, U., & Rädiker, S. Analyzing qualitative data with MAXQDA. Cham: Springer International Publishing, 2019, 290 s. ISBN 978-3-030-15671-8.
  • Skinner, D., Tagg, C., Holloway, J. Managers and Research. The Pros and Cons of Qualitative Approaches.. In Management Learning, Vol. 31(2). (2000): 163-179.
  • Juul, S.; Frydengerg, M. An Introduction to Stata for Health Researchers (4th ed). College Station, TX: Stata Press, 2014, s. ISBN 9781597181358.
  • Newman, Stephen C.. Biostatistical methods in epidemiology. New York: John Wiley & Sons, 2001, 382 s. ISBN 0-471-36914-4.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK