PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klinická adiktologie - adiktologická terapie individuální - B03405 (Adiktologie - prezenční)
Anglický název: Clinical Addictology - Individual Therapy in Addictology
Zajišťuje: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Mgr. Lenka Šťastná
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.
Atributy: Adiktologie navazující
Teoretický předmět
Anotace
Předmět navazuje na teorii probíranou v předmětu Klinická adiktologie – koresponduje s ním a probíraná témata ilustruje pomocí případových studií, kolokviálních diskusí a koncentruje pozornost na individuální vedení konkrétních případů. Adiktologická terapie individuální je postupem využívajícím celostního přístupu. Témata pokročilých dovedností jsou integrována do modelování klinické praxe. Studenti se učí implementovat teoretické koncepty do praktické strategie konceptualizace a vedení konkrétního případu v situaci tváří v tvář klientovi. K výuce jsou ve cvičeních využíváni pacienti Kliniky adiktologie, případně videonahrávky individuálních sezení.
Poslední úprava: Kohútová Vladislava, Ing. (07.10.2021)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je prezentovat základní teoretické informace, výsledky výzkumů, informace o nových trendech a otevřít i možnost pro odbornou diskusi na tato témata. Současně je také cílem prezentovat přehled dostupných diagnostických metod, dotazníků a nástrojů, které lze použít v různých situacích.

Poslední úprava: Kohútová Vladislava, Ing. (07.10.2021)
Deskriptory

Znalosti: teoretická východiska individuální adiktologické terapie, screening, diagnostika závislosti, diagnostika duálních poruch, principy krátké terapie, vedení rozhovoru

Dovednosti: posouzení přítomnosti závislosti, posouzení přítomnosti duálních poruch, použití screeningových diagnostických metod, vedení diagnostického rozhovoru, vedení terapeutického rozhovoru

Poslední úprava: Kohútová Vladislava, Ing. (07.10.2021)
Sylabus

Blok 1

Úvod O předmětu, obsah předmětu, podmínky absolvování

Blok 2

Diagnostická činnost: Zásady práce s diagnostickými metodami, průběh a proces vyšetření, použití v praxi

Blok 3

Základní vlastnosti testů: Základní metodologické požadavky a podmínky kvality: objektivita, standardizace, reliabilita, validita.

Klasifikace diagnostických metod: Popis měření v sociálních vědách - proměnné a výzkumný soubor.

Blok 4

Dotazníky: Dotazníky dostupné a vhodné pro posouzení problémů uživatelů drog.

Blok 5

Posuzovací stupnice: Druhy posuzovacích škál, technika Q třídění, sémantický diferenciál

Blok 6

Diagnostické nástroje dostupné na internetu: Orientace v diagnostických nástrojích dostupných na internetu.

Blok 7

Tvorba dotazníku: Tvorba vlastního diagnostického nástroje a jeho pilotní vyzkoušení

Blok 8

Cvičení: Výběr, vyplnění a vyhodnocení zvolených diagnostických metod

Poslední úprava: Kolářová Jana (17.02.2022)
Literatura

Povinná literatura:

  1. Kalina, K. (2013). Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii. Praha: Grada Publishing.
  2. Kalina, K. et al. (2015). Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing.
  3. Millerová, G. (2011). Adiktologické poradenství. Praha: Galén.
  4. Kuklová, M. (2016). Kognitivně-behaviorální terapie v léčbě závislostí. Praha: Portál.
Poslední úprava: Kohútová Vladislava, Ing. (07.10.2021)
Studijní opory

MS Teams: Terapie individuální 20/21 B03051

Dotazník EURO-ASI

Dotazník AUDIT

Vanderplasschen, W., Wolf, J., Rapp, R.C., Broekaert, E. Is Case management an effective and evidence based Intervention for helping substance abusing populations? http://www.nad.fi/pdf/47/Vanderplasschen%20Wolf.pdf.

Poslední úprava: Kohútová Vladislava, Ing. (07.10.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen zápočtem v podobě písemného testu.

Poslední úprava: Kohútová Vladislava, Ing. (07.10.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK