Interna - pneumologie 2 - B03012 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Internal Medicine - Pneumology 2
Zajišťuje: Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN (11-00870)
I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN (11-00570)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/25, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Prof.MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., Doc.MUDr.Jiří Votruba,Ph.D.fonendoskop, bílý plášť,přezůvky, jmenovka studenta
Další informace: http://pneumologie.lf1.cuni.cz/, http:/tubres.lf1.cuni.cz/
Staré označení: 306
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.
Patří mezi: Povinné LEK 5.r._23/24
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00098, B03011
Záměnnost : B00306
Je korekvizitou pro: B01399
Je prerekvizitou pro: B03134, B03529
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Organizace akademického roku 2023.docx Organizace výuky na I. TRN klinice VFN MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Jana Kolářová (30.09.2019)
Podrobná analýza symptomů, zobrazovací metody, endoskopické metody u nejběžnějších plicních onemocnění. Diagnostika a léčba včetně thorakochirurgie. Léčba odvykání kouření.
Sylabus -
Poslední úprava: Jana Kolářová (28.07.2023)

Zhoubné nádory plic, pleury, mediastina. Diagnostické postupy, nádorový staging TNM, léčebné možnosti, chirurgická léčba, chemoterapie, radioterapie, biologická léčba, paliativní léčba.

Pneumonie. Rozdělení pneumonií - komunitní, nozokomiální, pneumonie imunokompromitovaných osob. Etiologie onemocnění, diagnostika, léčba ambulantní a nemocniční, podpůrná léčba, prevence.

Tuberkulóza a mykobakteriózy. Epidemiologie, prevalence. Rizikové faktory onemocnění, dělení TBC. Primární a postprimární TBC. Diagnostické metody. Léčba - antituberkulotika, léčebné kategorie. Nežádoucí účinky léčby. Chemoprofylaxe. Rezistentní formy TBC.

Hrudní empyém. Diferenciální diagnostika. Léčebný přístup.

Idiopatické intersticiální pneumonie, exogenní alergická alveolitida, pneumokoniózy. Polékové poškození plic. Základní diagnostické rysy a kritéria. Vyšetřovací program. Léčebné možnosti.

Plicní postižení při vaskulitidách a systémových nemocech pojiva. Diagnostika, terapie.

Sarkoidóza a jiné plicní granulomatózy. Diagnostický algoritmus. Rozdělení do stadií. Terapeutický přístup.

Astma bronchiale. Etiopatogeneze onemocnění, atopie, alergie. Rozdělení astma, stadia onemocnění. Terapeutický přístup.

Chronická obstrukční plicní nemoc. Výskyt, diagnostika, léčba, prevence, prognóza. Rizikové faktory onemocnění.

Intenzivní péče v pneumologii.

Hrudní chirurgie. Operace v hrudní chirurgii

Nikotinová závislost, nemoci plic spojené s kouřením

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Vladislava Kohútová (31.05.2018)

Klener, Pavel a kol.: Vnitřní lékařství, 4. vydání, Galén Praha 2012

Češka, Richard a kol.: Interna, 2. vydání, Triton, Praha 2015

Kolek, V.; Kašák ,V.; Vašáková, M. a kol.: Pneumologie, 2. vydání, Maxdorf, Praha 2014

Chlumský, Jan - Plicní funkce pro klinickou praxi, Maxdorf, Praha 2014

Vašáková, Martina a kol.: Moderní farmakoterapie v pneumologii, Maxdorf, Praha 2013

Hytych, Vladislav a kol.: Minimum z plicní chirurgie, Maxdorf, Praha 2013

Skřičková, J.; Kolek, V. - Základy moderní pneumoonkologie,  Maxdorf, Praha 2012

Kolek, V. a kol.: Doporučené postupy v pneumologii , Maxdorf, Praha 2013

Kašák, V.; Koblížek, V. a kol.: Naléhavé stavy v pneumologii,  Maxdorf, Praha 2009

Homolka, J., Votava, V.: Tuberkulóza, 4. vydání, Karolinum Praha 2012

Metody výuky
Poslední úprava: MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. (29.09.2023)

Organizace výuky pneumologie 

Pneumologie 1- B03011

Pneumologie 2- B03012

 

 

1. Rozvrh

Dostupný v SISu.

 

2. Přednášky

Přednášky budou formou komentovaných powerpointových prezentací dostupných v MOODLE 1 (https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=684). Přednášky jsou rozděleny do předmětů Pneumologie 1 a 2, ale dostupné jsou pro studenty všech ročníků 1. LF UK. 

  

3. Prezenční výuka

 Výuka na klinických pracovištích probíhá dle rozvrhu formou klinických seminářů a praktik na lůžkových odděleních, specializovaných ambulancích, bronchoskopickém sále a na trenažérech. 

 

4. Testy

Studenti v 5. ročníku absolvují vstupní a výstupní test.  Více informací na stránkách kliniky - https://pneumologie.lf1.cuni.cz/5-rocnik-pneumologie-2

 

5. Organizace výuky na jednotlivých pracovištích

 

Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN

· Praktická výuka probíhá na pavilonu B5 na lůžkovém oddělení kliniky, semináře v posluchárně na pavilonu B5. Bronchoskopický sál je umístěný na pav. B1 v operačním traktu Kliniky hrudní chirurgie 3. LF UK a FTN. 

· Před zahájením výuky u lůžka pacienta se studenti převléknou v šatně mediků. Šatna je umístěna v suterénu pavilonu B5. Klíč od šatny je k dispozici na akutní ambulanci v 1. patře na pavilonu B5. Již převlečení studenti přejdou spojovací chodbou do posluchárny (pav. B5),  kde budou  rozděleni do skupin

 

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN

 Praktická výuka probíhá na lůžkovém odd. kliniky, IMED a na bronchoskopickém sále

( pav.A6, 3.patro vlevo, areál Všeobecné fakultní nemocnice, U Nemocnice 2 ).

Semináře se budou konat v Hoderově síni KARIM (příp. v seminární místnosti KARIM ), pav.A6 - suterén vlevo, VFN, U Nemocnice 2 ( vchod zleva budovy pod schody areálu).

 S sebou budou mít přezůvky, čistý !!! bílý plášť, identifikační kartu, fonendoskopjednorázovou ústenku a studenti 5.roč. navíc jednorázový návštěvnický plášť, bez kterého není možný vstup na endoskopický sál ! 

 – viz. informace na web stránkách I.kliniky TRN 1.LF.

Klinika hrudní chirurgie 3. LF UK a FTN

· výuka probíhá formou interaktivního semináře v posluchárně na pavilonu B5. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. (16.09.2020)

Je požadována 100% účast, která je podmínkou udělení zápočtu. Každá absence musí být omluvena a nahrazena. Součástí stáže je vstupní a výstupní ( zápočtový test). Oba testy je nutné absolvovat na stránkách MOODLE UK ( https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=684 )a studenti je skládají na svých mobilních zařízeních ( telefon, tablet, notebook). Pro výstupní test je k dispozici funkční Wi-Fi síť, není nutné datové připojení. Vstupní test: Studenti test absolvují doma před zahájením výukového týdne a při nástupu na stáž se prokáží dokladem o složení testu. V testu není hodnocena úspěšnost, ale jeho složení je podmínkou pro absolvování stáže. Na test je možné absolvovat kdykoliv před zahájením stáže. Výstupní (zápočtový) test: Studenti test skládají poslední den stáží před udělením zápočtu v seminární místnosti Pneumologické kliniky v 1. patře pavilonu G1. Nejméně den před absolvováním testu je nutné se na test přihlásit. Pro úspěšné absolvování testu je nutných 70% správných odpovědí.  Pokud student složí test na  méně než 70 % a více než 50 % bude mu při udílení zápočtu dána doplňující otázka. Při zisku méně než 50% je nutné test opakovat v jiném termínu s jinou skupinou. Na tento pokus se již přihlašovat není nutné.   Bližší informace o testech naleznete na https://pneumologie.lf1.cuni.cz/5-rocnik-pneumologie-2