PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Chirurgie - prázdninová praxe - B00308 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Surgery - Summer Practice
Zajišťuje: I. chirurgická klinika-břišní, hrudní a úrazová chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze (11-00660)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/80 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 80 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: MUDr. Pavel Koželský, pavel.kozelsky@vfn.cz
Staré označení: 308
Garant: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
Patří mezi: Povinné LEK 4.r._19/20
Atributy: výjimka pro zápis VP
Lékařství
Předmět pro elearning
Prerekvizity : {Rekvizita pro zápis 4. ročníku ZUB/AZUB a LEK/ALEK}, B00384, B00385, B00634
Anotace -
Poslední úprava: HVI05030 (22.06.2016)
Prázdninová praxe - Chirurgie - Sylabus Délka praxe: 80 hodin odborné praxe potvrzené školitelem (měla by být provedena v časovém limitu dvou týdnů). Výběr chirurgického oddělení - na základě individuální domluvy s primářem (přednostou) příslušného oddělení. Výkony, které student během praxe absolvuje, potvrdí příslušné zdravotnické pracoviště do "Seznamu praktických výkonů". Požadavky praxe: 1) Student by měl poznat provoz na lůžkovém oddělení, ambulanci a operačním sále, seznámit se především se zásadami asepse a antisepse. 2) Student by se měl aktivně účastnit práce na ambulanci. Je třeba, aby si osvojil znalosti z traumatologie - ošetřování drobných poranění, zásady ošetřování zlomenin, obvazovou techniku obvazů fixačních i sádrových, znalosti první pomoci, otázky transportu raněných, rtg diagnostiku. 3) Student by měl získat znalosti v diagnostice chirurgických onemocnění, zejména náhlých příhod břišních. 4) Dalším požadavkem je získání praktických obecných chirurgických dovedností - technika převazů, technika cévkování muže a ženy, příprava nemocných k operaci a zásady pooperační péče. 5) Nedílnou součástí stáže je seznámení s provozem na operačním sále - organizace práce na operačním sále, získání praktických dovedností (příprava operační skupiny - mytí, oblékání, příprava operačního pole, instrumentování), aktivní účast u operací (asistence u operace). 6) Na standardním lůžkovém oddělení by se student měl věnovat zejména zásadám pooperační péče a diagnostice pooperačních komplikací. Podle provozních možností by se měli studenti účastnit ranních vizit, ranních provozních schůzek lékařů. Důležité je i seznámení studentů se specializovanou péčí poskytovanou na intenzivních lůžkách typu chirurgických jednotek intenzivní péče. 7)Student by se měl zúčastnit nočních služeb pod vedením vedoucího služby nebo kompetentního lékaře.
Cíl předmětu
Poslední úprava: HVI05030 (22.06.2016)

Požadavky náplně prázdninové praxe jsou jednoznačně uvedeny v sylabu.

Prázdninovou praxi mohou studenti absolvovat i v jiném termínu než o prázdninách, po individuální domluvě na příslušném chirurgickém pracovišti (na některých pracovištích to vzhledem k provozu možné není).

Praxi může student absolvovat na jiném i specializovaném chirurgickém pracovišti, pokud však kompletně splní požadavky na náplň praxe a přinese o praxi potvrzení od primáře příslušného oddělení. Pokud některé z požadovaných bodů dle sylabu není schopen student na specializovaném pracovišti splnit (např. seznámení se s NPB a jejich diagnostika na plastice apod.), musí si je doplnit na jiném pracovišti všeobecné chirurgie a jejich splnění doložit příslušným potvrzením.

Praxi je možné absolvovat za stejných podmínek i v zahraničí.

Literatura
Poslední úprava: RUZ01723 (14.06.2011)

Povinné učebnice:

M. Zeman a kol.: Chirurgická propedeutika, Grada,Avicenum, 3. vyd., 2011

M. Zeman et al.: Speciální chirurgie, Galén, 2.vyd. 2006

P. Pafko: Základy speciální chirurgie, , Galén, 1. vyd., 2008, ISBN-13: 978-80-7262-402-7

Doporučené učební texty:

J. Šváb: Náhlé příhody břišní, , Galén, 1. vyd., 2007, ISBN-13: 978-80-7262-485-0

Z. Krška, M. Zavoral: Krvácení do gastrointestinálního traktu , Triton, 1. vyd., 2007

P. Pafko, J.Kabát, V. Janík: Náhlé příhody břišní,operační manuál, , Grada, 1. vyd., 2005, ISBN-10: 80-247-0981-3

Z.Krška a kol.: Miniinvazivní intervenční medicina, Triton, 2001, ISBN 80-7254-162-5

Páral: Malý atlas obvazových technik, , Grada,1. vyd., 2008, ISBN-13: 978-80-247-2255-9

Z.Krška a kol.: Techniky a technologie v chirurgii,Grada,2011

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MUDr. Pavel Koželský (20.05.2020)

Vážení studenti. Pokud student 4. ročníku působí jako dobrovolník ve státním zdravotnickém zařízení nemocničního typu po dobu alespoň 1 týdne (25hodin), lze odpustit 50% (1 týden) prázdninové praxe z chirurgie. Nutností je ale potvrzení od vrchní či staniční sestry o docházce v rámci dobrovolnické činnosti. Toto potvrzení student zašle spolu s potvrzením o absolvování zbytku prázdninové praxe příslušnému koordinátorovi výuky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK