PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do židovských studií - AZI600001
Anglický název: Introduction to Jewish Studies
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (1)
Minimální obsazenost: 1
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
PhDr. Milan Žonca, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Milan Žonca, Ph.D. (19.09.2017)

Cílem kurzu je poskytnout studentům úvodní orientaci v předmětu Židovská studia. Proto se na něm podílí několik pedagogů, kteří ve formě přednášek seznámí studenty se základy oboru. Přednášky poskytnou všeobecný přehled dějin Židů v českých zemích od středověku po současnost (s přihlédnutím ke kořenům židovského národa, náboženství a kultury ve starověku a také ke středoevropskému a evropskému kontextu). Představí židovskou kulturu v českých zemích od příchodu Židů na území dnešních českých zemí až po současnost se zaměřením na vrcholná období a nejvýraznější osobnosti. Druhým velkým tematickým komplexem bude reflexe Židů a židovství v majoritních kulturách v českých zemích, české a německojazyčné. S tím souvisí problematika antijudaismu, negativní i pozitivní heterostereotypy Židů v literatuře i ve folkloru, obrazy perzekuce a pronásledování Židů, moderní nacionální a rasový antisemitismus, jak se projevoval v českém veřejném životě a kultuře od konce 19. století (např. Hilsnerova aféra a reakce na ni), českožidovské hnutí, sionismus, role T. G. Masaryka, postavení Židů za první republiky, šoa a jeho obrazy v literatuře a filmu, stalinský antisemitismus po roce 1948 a současný tzv. nový antisemitismus. Všechna tato témata budou prezentována ve stručném nástinu v základních obrysech. Podrobnější představení všech těchto historických a sociálněkulturních proměn bude náplní pozdějších speciálních přednášek a seminářů.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Milan Žonca, Ph.D. (19.09.2017)

BERGEROVÁ, N. (ed.). Na křižovatce kultur. Historie československých Židů. Praha: Mladá fronta, 1992.

 

ČAPKOVÁ, K. Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách. 1918-1938. Praha-Litomyšl: Paseka 2005.

 

ČAPKOVÁ, K. - FRANKL, M. Nejisté útočiště. Československo a uprchlíci před nacismem 1933-1938. Praha-Litomyšl: Paseka, 2008.

 

ČEJKA, M. Judaismus a politika v Izraeli. Brno: Barrister and Principal, 2009.

 

DEMETZ, P. Praha černá a zlatá. Praha: Prostor, 1999.

 

DONATH, O. Židé a židovství v české literatuře 19. století. Od K. H. Máchy do Jar. Vrchlického. Brno: Píša, 1923.

 

-----------. Židé a židovství v české literatuře 19. a 20. století. Od Jar. Vrchlického do doby přítomné. Brno: Píša, 1930.

 

FRANKL, M. "Emancipace od Židů". Český antisemitismus na konci 19. století. Praha-Litomyšl: Paseka, 2007.

 

HOLÝ, J. - MÁLEK, P. - ŠPIRIT, M. - TOMÁŠ, F. Šoa v české literatuře a v kulturní paměti. Praha: Akropolis 2011.

 

HOLÝ, J. (ed.). Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha: Akropolis 2016.

 

KIEVAL, H. J. Formování českého židovstva. Národnostní konflikt a židovská společnost v Čechách 1870-1918. Praha-Litomyšl: Paseka, 2011.

 

LIBERA, A.de. Židovská filosofie. In: Týž. Středověká filosofie. Praha: Oikúmené, 2001.

 

PAVLÁT, L. (ed.). Židé - dějiny a kultura. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2007.

 

PĚKNÝ, T. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 1993 (rozšíř. vyd. 2001).

 

SADEK, V. Židovská mystika. Praha: Fra, 2003.

 

SLÁDEK, P. Širší kontext pražské židovské renesance. In Šedinová, J. a kol. Myšlenkové proudy středověkého judaismu. Židovské myšlení mezi integrací a izolací. Praha: Academia, 2011, s. 332-462.

 

SOUKUPOVÁ, B. - POJAR, M. (eds.). Židovská menšina v Československu 1956-1968. Od destalinizace k pražskému jaru. Praha: Židovském muzeum v Praze, 2011.

 

STEMBERGER, G. Úvod do judaistiky. Praha: Vyšehrad, 2010.

 

ŠEDINOVÁ, J. a kol. Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu. Mezi integrací a izolací. Praha: Academia, 2011.

 

TYDLITÁTOVÁ, V. a kol. Nová doba, stará zloba: soudobý antisemitismus v historickém kontextu. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010.

 

VESELÁ-PRUDKOVÁ, L. Židé a česká společnost v zrcadle literatury. Od středověku k počátkům emancipace. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003.

 

VESELSKÁ, M. Archa paměti. Cesta pražského židovského muzea pohnutým 20. stoletím. Praha: Academia - Židovské muzeum v Praze, 2012.

 

ZOUFALÁ, M. Judaismus a ženy v Izraeli. Praha: Karolinum, 2012.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. (30.08.2017)

Cílem kurzu je poskytnout studentům úvodní orientaci v předmětu židovská studia. Proto se na něm podílí několik pedagogů, kteří ve formě seminářů seznámí studenty se základy oboru. Kurs je rozčleněn do tří bloků. První blok seznamuje studenty s dějinami oboru. Postupuje problémovým způsobem: klade si otázky po charakteru křesťanského zájmu o judaismus a židovskou minoritu ve středověku a v raně moderní době i po způsobu, jakým vyloučení židovských studií z kamenných univerzit v 19. a částečně ve 20. století ovlivnilo jejich následný vývoj.

Druhý a třetí blok, tvořící jádro kursu, přibližují některá z klíčových témat židovských studií, na které se soustřeďuje celý přítomný studijní obor: kulturní dějiny Židů v českých zemích s důrazem na 19. a 20. století, česky i německy psanou literaturu a média. Dalším velkým tematickým komplexem bude reflexe Židů a židovství v majoritních kulturách v českých zemích, české a německojazyčné. S tím souvisí problematika antijudaismu, negativní i pozitivní heterostereotypy Židů v literatuře i ve folkloru, obrazy perzekuce a pronásledování Židů, moderní nacionální a rasový antisemitismus, jak se projevoval v českém veřejném životě a kultuře od konce 19. století (např. Hilsnerova aféra a reakce na ni), českožidovské hnutí, sionismus, role T. G. Masaryka, postavení Židů za první republiky, šoa a jeho obrazy v literatuře a filmu, stalinský antisemitismus po roce 1948 a současný antisemitismus. Všechna tato témata budou prezentována ve stručném nástinu v základních obrysech. Podrobnější představení všech těchto historických a sociálněkulturních proměn bude náplní pozdějších speciálních přednášek a seminářů.

 

Průběh v ZS:

I. Židovská studia: vznik oboru a jeho prehistorie

1. Křesťanský hebraismus středověku a raně moderní doby a křesťanské etnografie Židů. 

Literatura:

SIGNER, Michael A., „Polemic and Exegesis: The Varieties of Twelfth-Century Hebraism“, in: COUDERT, Alison P. – SHOULSON, Jeffrey S., Hebraica Veritas?: Christian Hebraists and the Study of Judaism in Early Modern Europe, Philadelphia: University od Pennsylvania Press, 2004, s. 21–32. [pdf – scan]

DEUTSCH, Y., Judaism in Christian Eyes: Ethnographic Descriptions of Jews and Judaism in Early Modern Europe, Oxford: Oxford University Press, 2012, s. 1–33. [pdf – scan]

 

2. Židovské osvícenství a Wissenschaft des Judentums. 

Literatura:

MEYER, M. A., „Two Persistent Tensions within Wissenschaft des Judentums“, Modern Judaism 24 (2004), s. 105–119. [pdf - JStor]

ROEMER, N., „Turning Defeat into Victory: Wissenschaft des Judentums and the Martyrs of 1096“, Jewish History 13 (1999), s. 65–80. [pdf - JStor]

 

3. Institucionální etablování a rozvoj ve 20. a 21. století. 

Literatura:

GOODMAN, M. (ed.), The Oxford Handbook of Jewish Studies, Oxford: Oxford University Press, 2004. [knihovna ÚBvA, není cílem tuto příručku přečíst, ale nahlédnout do její struktury]

FEUER, L. F., „Recolections of Harry Austryn Wolfson“, American Jewish Archives, April 1976, s. 25–50. [pdf – JStor]

 

II. Židé v Čechách a na Moravě: dějiny, literatura a reflexe Židů.

4. Židé v českých zemích ve středověku a raném novověku. Reflexe Židů v české v zemích Koruny české a v evropském kontextu do konce 19. století. 

Literatura:

VESELÁ-PRUDKOVÁ, L. Židé a česká společnost v zrcadle literatury. Od středověku k počátkům emancipace. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003.

SLÁDEK, P. Širší kontext pražské židovské renesance. In Šedinová, J. a kol. Myšlenkové proudy středověkého judaismu. Židovské myšlení mezi integrací a izolací. Praha: Academia, 2011, s. 332–462.

PĚKNÝ, T. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 1993 (rozšíř. vyd. 2001).

KRAUS, Arnošt: Německá literatura na půdě Československé republiky do roku 1848; in: Československá vlastivěda VII. Písemnictví. Praha: Sfinx, 1933, s. 297–324.

DONATH, O. Židé a židovství v české literatuře 19. století. Od K. H. Máchy do Jar. Vrchlického. Brno: Píša, 1923.

 

5. Proměny sociálního postavení židovské minority v 19. století; Tematizace židovství v německojazyčné literatuře a kultuře v průběhu 19. století. Význam německojazyčné židovské literatury v českých zemích. 

Literatura:

PĚKNÝ, T. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 1993 (rozšíř. vyd. 2001).

KESTENBERG-GLADSTEIN, R.: Heraus aus der „Gasse“. Böhmens Juden im 19. Jahrhundert. Münster: Lit, 2002.

IGGERS, Wilma Abeles: Die Juden in Böhmen und Mähren. Ein historisches Lesebuch. München: C. H. Beck, 1986. Anglicky The Jews of Bohemia and Moravia. A Historical Redaer. Detroit: Wayne State University, 1992.

EISNER, Pavel: Německá literatura na půdě ČSR od roku 1848 do našich dnů; in: Československá vlastivěda VII. Písemnictví. Praha: Sfinx, 1933, s. 325–377.

VESELÁ, Gabriela: Židé v pražské německé literatuře; in: RYBÁR, Ctibor (ed.): Židovská Praha. Praha: TV Spektrum ve spolupráci s nakladatelstvím Akropolis, 1991. S. 210-258.

COHEN, Gary B.: Němci v Praze 1861-1914. Praha: Karolinum, 2000.

 

6. Českožidovské hnutí a růst antisemitismu na přelomu 19. a 20. století. Prosincové bouře, Hilsnerův proces a protižidovské bouře 1918 a 1919.  Východní a podkarpatští Židé jako literární téma. 

Literatura:

KIEVAL, H. J. Formování českého židovstva. Národnostní konflikt a židovská společnost v Čechách 1870–1918. Praha–Litomyšl: Paseka, 2011.

FRANKL, M. „Emancipace od Židů“. Český antisemitismus na konci 19. století. Praha–Litomyšl: Paseka, 2007.

FRANKL, M. – Szabó, Miloslav: Budování státu bez antisemitismu? Násilí, diskurz loajality a vznik Československa. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016.

MIKULÁŠEK, Alexej: Antisemitismus v české literatuře 19. a 20. století. Teoretická a historická studie. Praha: Votobia, 2000.

 

7. Obraz Židů v literatuře a publicistice první poloviny 20. století. Postavení židovské menšiny za první republiky. Asimilace. Sionistické hnutí. Pražská německá literatura a její výrazný židovský podíl. 

Literatura:

ČAPKOVÁ, K.: Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách 1918–1938. Praha, Litomyšl: Paseka, 2005.

ČAPKOVÁ, K..– FRANKL, M.: Nejisté útočiště. Československo a uprchlíci před nacismem 1933–1938. Praha, Litomyšl: Paseka, 2008.

STÖLZL, Christoph: Kafkovy zlé Čechy. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 1997.

BINDER, Hartmut (ed.): Kafka-Handbuch in zwei Bänden. Bd. 1: Der Mensch und seine Zeit. Stuttgart: Kröner, 1979. S. 3-100.

VESELÁ, Gabriela: Židé v pražské německé literatuře; in: RYBÁR, Ctibor (ed.): Židovská Praha. Praha: TV Spektrum ve spolupráci s nakladatelstvím Akropolis, 1991. S. 210-258.

COHEN, Gary B.: Němci v Praze 1861-1914. Praha: Karolinum, 2000.

 

III. Antisemitismus jako modus vztahování se k Židům 

8. Perzekuce Židů za druhé republiky a nacistického režimu. Holokaust.

Literatura:

KÁRNÝ, Miroslav: „Konečné řešení“. Genocida českých židů v německé protektorátní politice. Praha: Academia, 1991.

BRABEC, Jiří: Antisemitská literatura v době nacistické okupace; in: týž: Panství ideologie a moc literatury. Praha: Akropolis, 2009, s. 167–198.

HOLÝ, Jiří (ed.): Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha: Akropolis, 2016.

 

9. Výrazné židovské osobnosti československé a české germanistiky: A. Kraus, O. Fischer, H. Siebenschein, E. Goldstücker

Literatura:

TVRDÍK, Milan  / VODRÁŽKOVÁ-POKORNÁ, Lenka (ed.): Germanistik in den böhmischen Ländern im Kontext der europäischen Wissenschaftsgeschichte (1800-1945). Wuppertal: Arco Verlag, 2006.

VODRÁŽKOVÁ-POKORNÁ, Lenka: Die Prager Germanistik nach 1882. Frankfurt/Main: Peter Lang, 2007.

GOLDSTÜCKER, Eduard: Prozesse. Erfahrungen eines Mitteleuropäers. München: Albert Knaus, 1989.

GOLDSTÜCKER, Eduard: Vzpomínky 1913-1945. Praha: G plus G, 2003.

GOLDSTÜCKER, Eduard: Vzpomínky 1945-1968. Praha: G plus G, 2005.

 

10. Téma Židů a holocaustu v české literatuře a kinematografii v šedesátých letech. 

Literatura:

HOLÝ, Jiří (ed.): Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha: Akropolis, 2016.

 

11. Čeští Židé po druhé světové válce. Stalinský antisemitismus Neostalinský antisemitismus v době normalizace. 

Literatura:

GOLDSTÜCKER, Eduard: Vzpomínky 1945-1968. Praha: G plus G, 2005.

HEITLINGEROVÁ, Alena: Ve stínu holocaustu a komunismu: Čeští a slovenští židé po roce 1945. Praha: G plus G, 2007.

HOLÝ, Jiří (ed.): Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha: Akropolis, 2016.

KREJČOVÁ, Helena: K některým problémům židovské menšiny a český antisemitismus po roce 1945. In:

TOMASZEWSKI, Jerzy (ed.): Židé v české a polské společnosti. Praha 1999, s. 65 – 78.

WEIN, Martin: A History of Czechs and Jews: A Slavic Jerusalem.  New York: Routledge Jewish Studies Series, 2015. s. 145-175

KAVAN, Jan/ KRAMER, Alexandr: „Ženy s podobným osudem: Vypráví Heda Kovalyová-Margoliová“ – seriál rozhovorů Studenta s vdovami po popravených v procesu z roku 1952. In: Student, r. IV, č. 12/1968, 20. 3. 1968, s. 1 a 3.

 

12. Renesance židovské tematiky po roce 1989. Antisemitismus, nový antisemitismus a židovská identita v současné střední Evropě.

Literatura:

BAUER, Yehuda: O použitelnosti definic: Antisemitismus v dnešní Evropě. In: Bílková, Hana – Hančil, Jan

(edd.): Antisemitismus v posttotalitní Evropě. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 1993.

GRUBER, Ruth Ellen: Virtually Jewish: Reinventing Jewish Culture in Europe. California: University of California Press, 2002.

WEBBER, Jonathan (ed.): Jewish Identities in the New Europe. Oxford Centre for Postgraduate Hebrew Studies, Littman Library of Jewish Civilization. 1994.

ZOUFALÁ, Marcela: Being Jewish in Europe in the 21st Century: Jewish Identity and Contemporary Antisemitism. In: Zoufalá, Marcela /ed./: Jewish Studies in the 21st Century: Prague – Europe – World. Jüdische Kultur: Studien zur Geistesgeschichte, Religion und Literatur. Wiesbaden, Harrassowitz 2014, pp. 213-223.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK