PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Metody literární vědy I (Evropské myšlení o literatuře) - AVS500169
Anglický název: Methods of Literary Science (European Thought on Literature) II
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (09.05.2019)
Předmět podává základní přehled vývoje novodobého literárněvědného myšlení a cestu od filologie přes pozitivismus a duchovní vědy až k etablování literární vědy na počátku 20. století. Následuje exurs do fenomenologie a marxismu-leninismu a ve druhé části semestru budou probírána témata tzv. vědeckého obratu (scientific turn) od roku 1965: mj. strukturalismus a poststrukturalismus, analýza diskurzu, psychoanalytická literární věda, feministiká liteární věda či literární sociologie. Tak se postupně dostaneme k literární vědě jako součásti kulturních věd, kterým bude věnován letní semestr.
Rozpis témat pro zimní semestr
1. Úvod, základní pojmy (literatura, literární věda)
2. Počátky oboru: 1800-1880 (vznik německé filologie, hermeneutický obrat, literární historie)
3. Vývoj metodologie: 1880-1965 (pozitivismus, duchovní vědy)
4. Vývoj metodologie: 1880-1965 (interpretace díla –fenomenologie a imanence, marxismus-leninismus)
5. Vědecký obrat (scientific turn): od roku 1965 (modernizace vědy, principy organizace, epistemologie, modernizace literární vědy)
6. Strukturalistické směry (klasický strukturalismus, neo- či poststrukturalismus)
7. Analýza diskurzu (Michel Foucault, Epistémé, Diskurz jako znakový systém, text a autor, literatura a interdiskurz)
8. Literární psychologie / Psychoanalytická literární věda (empiricky nebo hermeneuticky?, psychoanalytické modely vzniku textu, psyché autora, čtení a interpretace, signifikant a podvědomí)
9. Feministická literární věda (Genderová studia, femininní psaní, speculum, mimikri, hysterie, Julia Kristeva: dekonstruktivní feminismus, ženské sociální dějiny a dějiny kultury)
10. Receptivní výzkum (dějiny recepce, horizont očekávání, adresát a ideální čtenář, literární evoluce, empirický receptivní výzkum)
11. Kritická teorie v literární vědě (kritická věda, funkční analýza, materiál a norma, kritika a emancipace)
12. Sociální dějiny literatury (systém jako komunikace, empirická teorie literatury) a sociologie literatury
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (09.05.2019)

Základní literatura

Rainer Baasner: Methoden und Modelle der Literaturwissenschaft. Berlin 1996, 2001, 2005.

Úvod do literární vědy. Uspořádali M. Pechlivanos, S. Rieger, W. Struck, M. Weitz. Z německého originálu [1995] přel. M. Petříček. Praha 1999.

Miroslav Mikulášek: Via cordis: Ars interpretationis hermeneuticae. Ostrava 2011.

Konzepte der Kulturwissenschaften. Hrsg. von Ansgar Nünning und Vera Nünning. Stuttgart/Weimar 2003.

Metzler Lexion Literatur- und Kulturtheorie. Hrsg. von Ansgar Nünning. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Stuttgart/Weimar 2001.

 

Další rozšiřující literatura k tématu


Gilbertová K. E.-Kuhn H.: Dějiny estetiky
Losev A.-Šestakov V.: Dějiny estetických kategorií
Wellek R.: A History of Modern Criticism, 1-4
Heer Fr.: Evropské duchovní dějiny
Frank M.: Einführung in die frühromantische Ästhetik
Grondin J.: Úvod do hermeneutiky
Szondi P.: Úvod do literární hermeneutiky
Gadamer H.-G.: Člověk a řeč
Ricoeur, P.: Život, pravda, symbol
Ricoeur, P.: Čas a vyprávění, I-III
Forget P.: Text und Interpretation. Deutsch-französische Debatte
Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy
Foucault M.: Myšlení vnějšku
Derrida J.: Texty k dekonstrukci
Derrida J.: Tradice vědy a skrývání smyslu

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (09.05.2019)

Zápočet (po ZS) a zkouška (po LS).

Zápočet je udělen na základě odprezentovaného tématu v hodině, zkouška se skládá ze dvou otázek, shrnujících témata z obou semestrů (tj. dějiny literární vědy a literární věda jako součást věd o kultuře).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK