Slovanská synchronní kontrastivní a srovnávací jazykověda - AVS500079
Anglický název: Slavonic Synchronic Contrastive and Comparative Linguistics
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AVS500206
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Třída: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Záměnnost : AVS500206
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (29.10.2020)
Přednáška tematizuje shody a odlišnosti morfologických a syntaktických systémů moderních slovanských spisovných jazyků v jejich synchronní podobě na základě typologických metod.<br>
<br>
V případě distanční výuky bude přednáška probíhat online (Microsoft Teams), bližší údaje budou zaslány zapsaným účastníkům před zahájením.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (13.09.2013)

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními morfologickými a syntaktickými strukturami slovanských jazyků z kontrastivního pohledu v rámci typologické soustavy.

Literatura
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (11.09.2012)

Základní studijní literatura:

BĚLIČOVÁ, H. - SEDLÁČEK, J.: Slovanské souvětí. Praha 1990.

BĚLIČOVÁ, H. - UHLÍŘOVÁ, L.: Slovanská věta. Praha 1996.

BĚLIČOVÁ, H.: Nástin porovnávací morfologie spisovných jazyků slovanských. Praha 1998.

COMRIE, B., CORBETT, G.G. (eds.): The Slavonic Languages. London 1993.

DALEWSKA-GREŃ, H.: Języki slowiańskie. Warszawa 2002.

Mluvnice češtiny II, III. Praha 1986, 1987.

MRÁZEK, R.: Sravnitel´nyj sintaksis slavjanskich literaturnych jazykov. Brno 1990.

Russkaja grammatika. 1-2. Praha 1979.

KUBÍK, M. (red.).: Russkij sintaksis v sopostavlenii s češskim. Praha 1982.

SKALIČKA, V.: Typologie slovanských jazyků, zvláště ruštiny. In: Československá rusistika 3, 1958, 73-84.

SKALIČKA, V.: Typ češtiny. Praha 1951.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (30.09.2018)

Atestace bude udělena na základě ústní zkoušky po semestru. Očekává se orientace v Pražské typologii, základní představa o morfologickém systému a o vybraných syntaktických jevech slovanských (podle studovaného oboru i neslovanských balkánských) spisovných jazyků, zejména češtiny a studovaného areálového jazyka. Studenti připravují seznam četby.

Sylabus
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (30.09.2018)

1.      Pražská typologie jako nástroj srovnávání příbuzných i nepříbuzných jazyků 

2.      Morfologie slovanských jazyků : substantivum. Kategorie rodu, čísla a pádu.  Životnost.

3.      Morfologie slovanských jazyků : substantivum II.

4.      Morfologie slovanských jazyků: adjektivum. Skloňování, stupňování, opozice jmenných a složených tvarů.

5.      Morfologie slovanských jazyků: adjektivum II.

6.      Morfologie slovanských jazyků: systém zájmen a číslovek. Kategorie určenosti.

7.      Morfologie slovanských jazyků: verbum I. Kategorie času a způsobu.

8.      Morfologie slovanských jazyků: verbum II. Ostatní slovesné kategorie. Formy a funkce.

9.      Sekundární predikace.

10.     Kongruence

11.     Slovosled. Negace.

12.     Balkanismy a jejich typologická interpretace.

13.     Obecné a dílčí tendence, závěry.