PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Second Language I: Ukrainian Language - AVS500061E
Anglický název: Second Language I: Ukrainian Language
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (21-ZO)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AVS500061
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Tetiana Sverdan, CSc.
Třída: Exchange - 09.6 Non-EC Languages
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Tetiana Sverdan, CSc. (27.02.2019)
Kurs si klade za cíl seznámit posluchače se základními informacemi o ukrajinštině jakožto o tzv. středovém jazyku (v poměru k češtině a ruštině) a o národu, pro něhož je tento jazyk národní (etnicko-národní). Foneticko-ortografická část obsahuje základy fonetického a grafického systému ukrajinštiny, základy normativní výslovnosti (s důrazem na faktory vedoucí k značně rozkolísané výslovnostní normě) a pravopisu, intonace a slovosledu. Do tematické části jsou zařazena tato témata: Seznamování a představování; Příbuzenské vztahy; Rodina; Bydlení aj. Gramatická složka předpokládá postupné osvojování základních deklinačních a konjugačních typů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Tetiana Sverdan, CSc. (27.02.2019)

70% testu z praktického jazyka

Literatura
Poslední úprava: doc. Tetiana Sverdan, CSc. (27.02.2019)

Doporučená literatura: 
Anderš, J.: Ukrajinština vážně a vesele. Olomouc 1999.

Hryščenko, A.P.: Mac´ko, L.I., Pljušč M.J., Toc´ka, N.I. aj., Sučasna ukrajins´ka mova. Fonetyka. Opfoepija. Hrafika.

Orfohrafija. Kyjev 1997.

Juščuk, I.P.: Praktykum z pravopysu ukrajins´koji movy. Kyjev 1993.

Lendělová, V.: Ukrajinština (VŠ skripta) v rukopise.

Myronova, H.: Praktický kurz ukrajinštiny I. Brno 1999.

Olijnyk, O.: Svit ukrajins´koho slova. Kyjev 1994.

Novyj tlumačnyj slovnyk ukrajins´koji movy. Kyjev 2001.

Opanaščuk,T.J.: Pravyla pravopysu ukrajins´koji movy. Rivne 2004.

Orfoepičnyj slovnyk ukrajins´koji movy. Kyjev 2001.

Orfohrafičnyj slovnyk ukrajins´koji movy. Kyjev 1999.

Ukrajina v cikavych faktach. Lvov 1992.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Tetiana Sverdan, CSc. (27.02.2019)

Atestace: test z praktického jazyka

Sylabus
Poslední úprava: doc. Tetiana Sverdan, CSc. (27.02.2019)

1. Základní údaje o ukrajinštině jako o jazyku slovanském, resp. středovém v kontextu východo-západoslovanských jazyků. Ukrajinská abeceda. Poslech textu v ukrajinštině. Fonetický systém ukrajinštiny. Slabika. Přízvuk. Závislost výslovnosti ukrajinských samohlásek na přízvuku. Osobní zájmena. Kladná a záporná forma slovesa být v ukrajinštině. Typy doplňovacích otázek.

2. Střídání samohlásek v ukrajinštině. Časování modálních sloves мати, хотіти, могти. Význam rodu substaniv. Nominativ sg. substantiv, adjektiv, číslovky один. Shoda podle významu rodu. Výslovnost souhlásek. Souhlásky znělé a neznělé. Tvrdé a měkké souhlásky. Souhláska л. Způsoby označení měkkosti. Konjugace sloves їсти, дати v přítomném čase.

3. Asimilace souhlásek. Výslovnost znělých souhlásek na konci slova. Zájmena demonstrativní той, та, те. Konjugace sloves жити, читати v přítomném čase. Výslovnost г а ґ.  Výslovnost souhlásek před i/и. Výslovnost skupin souhlásek. Příslovce na -o, -e.

4. Výslovnost souhlásek дж, дз. Formy minulého času slovesбути, мати, хотіти, могти, їсти, дати, жити, читати. Primární předložky v ukrajinštině. Výslovnost předložek s následujícími slovy. Souhláskové alternace. Zájmena přivlastňovací мій, твій, свій. Shoda se jmény. Práce s větnými modely.

5. Ukrajinsko - české hláskové paralely. Poslechová cvičení. Hlavní a vedlejší přízvuk v ukrajinštině. Intonace. Vokalizace předložek. Kladné a záporné otázky a odpovědi. Výslovnost slov cizího původu.

6. Základy ukrajinského pravopisu. Psaní nepřízvučných е/u. Formy sloves budoucího času. Slovesa pohybu. Psaní předpon.

7. Psaní měkkého znaku a apostrofu, výslovnost slov s těmito ortogramémy. Velké písmeno. Čtení básniček. Zájmena наш, наша, наше. Psaní і/и. Psaní cizích slov. Záporná částice не se jmény, příslovci a slovesy.

8. Seznámení, představování. Jméno, jméno po otci a příjmení v ukrajinštině. Typy příjmení mužských a ženských. Oslovení. Základní etiketní pravidla. Pozdravy. Jaký jsem a jak vypadám. Základní slovní zásoba. Adjektiva protikladného významu. Diktát.

9. Rodina. Příbuzenské vztahy. Lingvoreálie. Familiární podoba ukrajinských jmen. Rod, číslo a pád substantiv v ukrajinštině. Tvrdý měkký typ deklinace. Substantiva 1. deklinačního typu: tvrdý vzor. Hlásková střídání. Přítomný čas sloves na -ати, - увати. Spojky і, й, та.

10. Bydlení. Můj pokoj. Slovesa жити/мешкати. Předložky prostorového významu. Základní barvy. Syntagmatika názvů barev v ukrajinštině. Rozměrná adjektiva.

11. Deklinace substantiv 1. typu deklinace (měkký vzor). Přivlastňovací zájmena. Předložkové vazby v ukrajinštině. Příslovce s prostorovým významem. Opozita.

12. Dům a domácnost. Lingvoreálie. Slovesa купувати, нести, брати. Deklinace adjektiv tvrdého a měkkého typu (новий, літній).Základní a řadové číslovky 1 - 100.  Deklinace řadových číslovek.

13. Opakovací cvičení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK