PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Státověda - AVR500011
Anglický název: Political Science
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (01.11.2019)
Základní literatura
V. Pavlíček a kol., Ústavní právo a státověda, I. díl, Obecná státověda, 2. vydání, Linde Praha 2014, ISBN 978-80-7502-053-6, EAN 9788075020536.

Doporučená literatura
Aristoteles, Athénská ústava, Arista a Baset 2004, str. 56-79 (kap. 42-69).

G. SØrensen, Stát a mezinárodní vztahy, Portál 2005, str. 65-109 (kap. 4-6).

R. Suchánek, V. Jirásková et al., Ústava České republiky v praxi, 15 let platnosti základního zákona, Leges 2009, str. 11-27.

P. Mlsna et al., Ústava ČR - vznik, vývoj a perspektivy, Leges 2010, str. 15-44 a 174-189 (statě autorů P. Mlsny a V. Jiráskové).

G. Sartori, Srovnávací ústavní inženýrství, Slon 2001, str. 91-146 (část druhá: Prezidentské a parlamentní systémy).

Ústavní postavení prezidenta republiky a způsob jeho volby, Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 4/2011, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum 2012, str. 9-52 a 63-72 (statě autorů J. Kudrny, M. Antoše, J. Syllové, J. Reschové).

A. Hamilton, J. Madison, J. Jay, Listy federalistů, Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci 1994, Listy č. 10, 14, 41-44.

P. Holländer, Základy všeobecné státovědy, 3. vyd., Aleš Čeněk 2012, str. 153-199 (část 2 - Jednotlivec, společnost a stát)(ve 2. vyd. str. 109-151).

V. Pavlíček a kol., Suverenita a evropská integrace, Právnická fakulta UK 1999, str. 9-47.

Doplňková literatura
Poradní stanovisko Mezinárodního soudního dvoru v Haagu ze dne 22.7.2010 o jednostranném vyhlášení nezávislosti Kosova (Advisory Opinion, Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo), dostupné na www.icj-cij.org (pro základní přehled postačuje prostudovat shrnutí stanoviska).

Aristoteles, Politika I., Oikoymenh 1999, str. 7-34 (úvod, autor M. Mráz).

T. Hobbes, Leviathan aneb látka, forma a moc státu církevního a politického, Oikoymenh 2009, str. 117-176.

J.-J. Rousseau, O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva, Aleš Čeněk 2002, str. 12-30.

J. Locke, Dvojí pojednání o vládě, Svoboda 1992, str. 102-130 (kap. IX-XIV).

Ch. Montesquieu, O duchu zákonů, Aleš Čeněk 2003, str. 189-202.

I. Shapiro, J. Habermas, Teorie demokracie dnes, Filosofia 2002, str. 79-95 (stať Tři normativní modely demokracie, autor J. Habermas).

F. Zakaria, Neliberální demokracie na vzestupu, Střední Evropa 81/ 1998.

R. Dahl, O demokracii, Portál 2001, str. 37-75.

J. Kysela, Ústava mezi právem a politikou - Úvod do ústavní teorie, Leges 2014, str. 198-253.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (01.11.2019)

Úvod do předmětu - základní vymezení

Projev základních principů demokratického státu do Ústavy České republiky,

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod a navazující právní předpisy

Princip svobody, suverenita lidu, státu

Přímá demokracie vs. zastupitelská demokracie

Princip legality vs. legitimity (právo přirozené vs. právo pozitivní), Legitimační řetězec

Dělba moci, centralizace, decentralizace

Kontrolní mechanismy

Ochrana lidských práv

Vybrané otázky z vývoje státovědných pojmů (Aristotelés, Dahl, Habermas, Hobbes, Hollander, Jirásková, Listy federalistů, Locke, Mlsa, Montesquie, Rousseau, Sartori, Sorenson, Weinberger, Zakaria) - referáty

Projevy názorových vývojových proudů do současného nastavení státu, zhodnocení

Formy vlády, vládnutí, státu a koncepce státu a společenské smlouvy

Aktuální otázky - aplikace státovědných koncepcí na ústavní rámec České republiky, zhodnocení

  • Zakotvení přímé volby prezidenta
  • Pravomoci prezidenta a jejich rozšiřování
  • Postavení Senátu České republiky v systému dělby moci
  • Přímá demokracie, ano či ne

Shrnutí

Zápočtový test

Udílení zápočtů

Podmínky absolvování předmětu (zápočet)
Student získá zápočet za min. 10 bodů z celkových možných 16 bodů.

Body je možné získat:

  • 1 bod za každou účast na přednášce (max. 3 body)
  • až 5 bodů za zadaný referát (ústní přednes, včetně rozboru, popř. písemné zpracování)
  • až 5 bodů za zápočtový test (3 otázky typu „multiple choise“ po 1 bodu, 1 otázka otevřená až 2 body)
  • bonusové body: za aktivitu, zapojení se v hodinách (max. 3 body)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK