PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Nauka o aktech - AVR100041
Anglický název: Theory of Modern Documents
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Milada Sekyrková, CSc.
Vyučující: PhDr. Milada Sekyrková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Kindl (06.04.2020)
Cílem přednášky je seznámit posluchače s vývojem základních diplomatických kategorií, zejména s ohledem na kvantitativní nárůst materiálu a jeho strukturální proměny v období raného novověku a moderní doby (tj. 19. a 20. století), dále seznámit studenty s kancelářemi a principy vzniku písemností, jejich vnějšími a vnitřními znaky a základní strukturovanou typologií. Snahou je naučit posluchače metodicky pracovat s důležitějšími typy písemností, tzn. vyhotovit jejich regesty, typologicky je určit a interpretovat v dobovém historickém kontextu.
Důraz je kladen na propojení výkladu s dějinami raně novověkých kanceláří a kanceláří moderních institucí. Zvláštní pozornost je věnována speciálním diplomatikám (církevní, městská, patrimoniální) a rozvoji úředních knih, které v nich zaujímají zvlášť významné místo.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martin Kindl (06.04.2020)

J. ŠEBÁNEK – Z. FIALA – Z. HLEDÍKOVÁ, Česká diplomatika do roku 1848, Praha 1971

H. O. MEISSNER, Urkunden- und Aktenlehre der Neuzeit, Leipzig 1952

E. ŠMILAUEROVÁ, Správní vývoj a diplomatika písemností ONV v letech 1945-1960. In. Sborník archivních prací XXXII., 1982

A. FEJLKOVÁ, Správní vývoj a diplomatika písemností resortu energetiky v Československu v letech 1945-1969. In: Sborník archivních prací XXXVIII, 1988

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (08.04.2020)

podmínky zapsání se: absolvovaná novověká diplomatika 

1. část: ústní nebo písemná prezentace referátu jako podmínka k postoupení do 2. části

2. část: písemný test pro získání zápočtu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK