PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
České a československé právní dějiny - AVR100006
Anglický název: Czech and Czechoslovak History of Law
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
Vyučující: prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (30.10.2019)

Úvod do problematiky; Prameny k dějinám českého práva, počátky a vývoj vědeckého zkoumání státu a práva v českých právních dějinách. Právo Velké Moravy a raně feudálního přemyslovského státu, prameny práva a právní instituty.

Právo a prameny práva vrcholného feudalismu; Prameny práva a právní instituty stavovské monarchie

Prameny práva a právní instituty za absolutismu - zejména Obnovené zřízení zemské, Novelly, Declaratoria

Josephina, Theresiana a trestní kodex Josefa II., další vývoj trestního práva

Vývoj správní a soudní soustavy a její zákonná úprava

Všeobecný občanský zákoník, obchodní zákoník, směnečné předpisy a ostatní důležité právní předpisy 19. stol.

Ústavně právní vývoj v Rakousku v 19. stol., základní občanská práva, právo spolčovací, shromažďovací, tiskové, občanství

Právo první ČSR - ústavní vývoj a pokus o nové kodifikace, pozemková reforma, nostrifikace, zákon na ochranu republiky

Právo Druhé republiky, Protektorát Čechy a Morava, Slovenský Štát, státní zřízení v emigraci

Poválečné Československo, dekrety prezidenta Dr. E. Beneše

Květnová ústava a Právnická dvouletka, právní řád 1948-1989, ústavní vývoj, trestní právo, nové kodexy vznik ČSFR

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK