PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základní pojmy a vývojové linie veřejné správy - AVR100004
Anglický název: Basic Concepts and Guidelines in Development of the Public Service
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (01.11.2019)

Smyslem předmětu je podat základní přehled vývoje státní správy v období do roku 1848. Těžiště leží jednak v objasnění vybraných historických pojmů z oblasti správy a dějin práva, jednak ve výkladu základních trendů předmoderního a moderního správního vývoje. K těm patří zejména byrokratizace tj. profesionalizace) správy, centralizace a postupné odbourávání právní a správní roztříštěnosti. Posluchačům se postupně představují jednotlivé oblasti správy státní (centrální), zemské a některých vybraných „zvláštních správ“ (tj. např. finanční, soudní, policejní), a to s důrazem na jejich postupně rostoucí provázanost a instanční vztahy. Zvláštní pozornost je věnována období reforem (po 1740) a první polovině 19. století v českých zemích. Současně se posluchačům dostane základních informací o paralelním vývoji v dalších částech habsburské monarchie.

Literatura:

Jan Janák - Zdeňka Hledíková - Jan Dobeš, Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost. Praha 2005

Karel SCHELLE, Vývoj správy na Moravě a ve Slezsku. Brno 1991.

Vývoj státní správy v dokumentech Část 1. Do roku 1945. Brno 1992.

Michael HOCHEDLINGER - Petr MAŤA - Thomas WINKELBAUER (edd.), Verwaltungsgeschichte der Habsburgermonarchie in der Frühen Neuzeit, Bd. I/1,2, Wien 2019

Jaroslav Pánek, Problémy stavovství v Čechách a na Moravě v 15. a v první polovině 16. stol. FHB 4, 1982, s. 179-219; týž, Stavovství v předbělohorské době. FHB 6, 1984, s. 163-219; týž, Politický systém předbělohorského státu (1526-1620). FHB 11, 1987, s. 41-101

František Roubík, Místodržitelství v Čechách v letech 1577-1749. SAP 17, 1967, s. 539-603

František Roubík, K vývoji zemské správy v Čechách v letech 1749-1790. SAP 19, 1969, s. 41-188

Ludmila Kubátová, K otázkám ústřední a české zemské finanční správy v 16.-18. století. SAP 25, 1975, s. 95-142

Stefan SIENELL, Die Geheime Konferenz unter Kaiser Leopold I. Personelle Strukturen und Methoden zur politischen Entscheidungsfindung am Wiener Hof. Frankfurt am Main 2001.

Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Der Hof Kaiser Rudolfs II. Eine Edition der Hofstaatsverzeichnisse 1576-1612. Praha 2002

Joachim Bahlcke, Regionalismus und Staatsintegration im Widerstand. Die Länder der Böhmischen Krone im ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft (1526-1619). München 1994.

Lenka Bobková - Radek Fukala, Slezsko jako součást zemí české koruny. In: Slezsko - perla v české koruně. Historie, kultura, umění. Praha 2007, s. 23-78

Marie-Elisabeth Ducreux, Czechy i Węgry v monarchii habsburskiej w XVIII-XIX wieku. In: Historia Europy Środkowo-Wschodniej I. (red. Jerzy Kloczowski). Lublin 2000, s. 344-396

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK