PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Slovesný rod a rezultativa ve slovanských jazycích A - AVES01095
Anglický název: Voice and Resultative in Slavic Languages A
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AVES01096
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Neslučitelnost : AVES01096
Je neslučitelnost pro: AVES01096
Anotace
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (12.02.2023)
Předmět se zabývá rezultativními konstrukcemi (zejména vazbami sloves "mít" a "být" s různými typy příčestí) ve slovanských jazycích ve vztahu ke kategoriím času, vidu a diateze, tedy např. česky "Jezero je zamrzlé", "Dveře jsou otevřené", "Dopis mám už napsaný", "Mají tam otevřeno" atd. Zvláštní roli hrají gramatikalizace jednotlivých konstrukcí a jazykový kontakt (němčina, balkánská románština, řečtina, ugrofinské jazyky). Předmět je určen zájemcům o jednotlivé slovanské jazyky nebo o slovanské jazyky obecně.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (12.02.2023)

Cílem předmětu je komplexní analýza jedné rodiny slovesných konstrukcí, která se nachází v průsečíku kategorií diateze (vztahy k pasivu, se kterým jsou některé rezultativní konstrukce v některých slovanských jazycích formálně totožné), času (některé konstrukce se vyvíjejí nebo už vyvinuly v slovesný čas, srov. makedonsky Уште немам видено железна врата што се отвора со убави зборови, nář. rusky Вот и у нас напитось чаю) a vidu (dokud se jedná o skutečná rezultativa, bývají zkoumané konstrukce omezené na dok. vid, v případě pasivního nebo perfektního významu, lze najít i tvoření od sloves nedok. vidu). Účastníci se seznámí s řadou temat, která jsou dlouhodobě ve slavistice diskutována a jsou aktuální i dnes, zároveň si osvojí základy teorie gramatikalizace i jazykové kontaktologie.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (12.02.2023)

Podmínkou pro ukončení jako seminář (získání zápočtu) je pravidelná aktivní účast a přednesení referátu.

Literatura
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (12.02.2023)

Základní literatura

Bybee, J. L., Dahl, Ö. 1989. The creation of tense and aspect systems in the languages of the world. Studies in language13, 51-103.

Dahl, Ö. (ed.) 2000. Tense and Aspect in the Languages of EuropeBerlin-New York. (Empirical Approaches to Language Typology. Eurotyp 20-6)

Fici Giusti, F. 1994. Il passivo nelle lingue slave. Tipologia e semantica. Milano.

Gallis, A. 1960. Die neuen slavischen Perfekte vom Typus factum habeo und *casus sum, casum habeoScando-slavica6, 176-188.

Giger, M. 2003. Resultativkonstruktionen im modernen Tschechischen (unter Berücksichtigung der Sprachgeschichte und der übrigen slavischen Sprachen). Bern etc. 2003. (Slavica Helvetica 69)

Giger, M. 2011. Rezultativum. In: Štícha, F. (ed.): Kapitoly z české gramatiky. Praha, 857-882.

Havránek, B. 1928. Genera verbi v slovanských jazycích I. Praha.

Havránek, B. 1937. Genera verbi v slovanských jazycích II. Praha.

Nedjalkov, V. P. (red.) 1983 Tipologija rezul’tativnych konstrukcii. Leningrad. (angl. překlad od B. Comrieho: Nedjalkov, V. P. (ed.) 1988. Typology of resultative constructions. Amsterdam-Philadelphia. (Typological Studies in Language 12))

Seržant, I. A. 2012. The so-called possessive perfect in North Russian and the Circum-Baltic area. A diachronic and areal account. Lingua 122, 356-385.

Tommola, H. 2000. On the perfect in North Slavic. In: Dahl (2000), 441-478.

Wiemer, B., Giger, M. 2005. Resultativa in den nordslavischen und baltischen Sprachen. Bestandsaufnahme unter arealen und grammatikalisierungstheoretischen Gesichtspunkten. München. (LINCOM Studies in Language Typology 10)

Sylabus
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (12.02.2023)

1) Úvod: Slovesný rod, rezultativa: pojmy, definice, ohraničení

 

2) Kategorie slovesného rodu: rezultativum a pasivum, subjektová a objektová rezultativa

 

3) Kategorie času: rezultativa a perfektum – Kategorie vidu: Mohou být rezultativa gramémem kategorie slovesného vidu?

 

4) Formální a sémantické předpoklady pro tvoření pasiva a rezultativa ve slovanštině, svědectví staroslověnštiny

 

5) Subjektová rezultativa ve spisovné ruštině – Objektová rezultativa a participiální pasivum ve spisovné ruštině – Perfektum ve spisovné ruštině? – Posesivní rezultativa ve spisovné ruštině

 

6) Rezultativa a perfektum v hovorové ruštině a v severozápadoruských nářečích (Jazykový kontakt I: baltský, skandinavský či finský vliv?)

 

7) Objektová rezultativa, pasivum a ‘impersonale’ v ukrajinštině – Různé typy posesivních rezultativ v ukrajinštině (Jazykový kontakt II: polština a její východoslovanští sousedé) – Aktivní participiální konstrukce v běloruštině a jejich (snad) baltské pozadí

 

8) Objektová rezultativa a formálně odlišné pasivum v polštině (Jazykový kontakt III: částečný kalk německého pasiva) – Posesivní rezultativa v polštině – Rezultativum a perfektum v kašubštině a pomořanské slovinštině (Jazykový kontakt IV: kalk (dolno)německého systému časů)

 

9) Rezultativum, pasivum a perfektum v lužické srbštině (Jazykový kontakt V: přejetí německého auxiliáru v pasivu a slabý vliv v oblasti posesivních rezultativ) – Objektové rezultativum v češtině a slovenštině – Posesivní rezultativa v češtině a slovenštině

 

10) Rekapitulace: Posesivní rezultativum v západní slovanštině (Jazykový kontakt VI: Otázka německého vlivu, "zablokovaná gramatikalizace" a úloha slovesného vidu, posesivní perfektum se slovesem mít jako evropeismus)

 

11) Objektové rezultativum a pasivum v jižní slovanštině: Problém nedokonavého pasiva a prézentní spony v konstrukcích s préteritálním významem – Posesivní rezultativa v jižní slovanštině: slovinština jako čeština a slovenština? – Otázka posesivních rezultativ chorvatštiny a srbštiny

 

12) Radikální skok: Jedno, dvě či tři perfekta v makedonštině? (Jazykový kontakt VII: aromunský, řecký či albánský vliv?) – Bulharština: hovorové posesivní rezultativum vs. dialektální perfektum?

13) Závěry

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK