PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Rusko-česká kontrastivní gramatika A - AVES01054
Anglický název: Contrastive Grammar of Russian and Czech A
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AVES01055
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Neslučitelnost : AVES01055
Je neslučitelnost pro: AVES01055
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (04.01.2022)
Výběrová přednáška / výběrový seminář tematizuje pod perspektivou rusko-české konfrontace několik oblastí gramatiky, které jinak nestojí v centru našich vyučovacích předmětů. Jsou to zejm. pádová sémantika, fenomény rekce, prostředky hierarchizace propozice (kategorie slovesného rodu), sémantika slovesného vidu, prostředky vyjadřování modality, syntax mentálních predikátů, tázací věty, některé fenomény slovosledu aj.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (04.01.2022)

Cílem předmětu je prohloubení znalostí o jazykovém systému ruštiny a češtiny pomocí konfrontace a možnost samostatné práce k některému z témat.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (04.01.2022)

Předmět lze zakončit jako přednášku se zkouškou nebo jako seminář s referátem. Zkouška je ústní, student/ka předloží předem seznam přečtené literatury. Referát se podkládá prezentací, která bude dána k dipozici ostatním účastníkům.

Literatura
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (04.01.2022)

Výběrový seznam literatury

Barnetová, V. et al. 1979. Russkaja grammatika I, II. Praha.

Běličová, H., Sedláček, J. 1990Slovanské souvětí. Praha. (Studie a práce lingvistické 25)

Běličová, H., Uhlířová, L. 1996. Slovanská věta. Praha. (Slavistické monografie. Řada lingvistická 3)

Běličová, H. 1998. Nástin porovnávací morfologie spisovných jazyků slovanských. Praha.

Gladkova, G. i koll. 2016. Bibliografija po sopostavitel'nomu izučeniju russkogo i češskogo jazykov. Praha.

Isačenko, A. V. 1958, 1960. Grammatičeskij stroj russkogo jazyka v sopostavlenii s slovackim. I, II. Bratislava.

Kubik, M. (red.). 1982. Russkij sintaksis v sopostavlenii s češskim. Praha.

Mrazek, R. 1990. Sravniteľnyj sintaksis slavjanskich literaturnych jazykov. Brno. (Spisy Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Filozofická fakulta 289)

Petruchina, E. V. 2000, 2012. Aspektual’nye kategorii glagola v russkom jazyke v sopostavlenii s češskim, slovackim, pol’skim i bolgarskim jazykami. Moskva.

Svetlik, Ja. 1966, 19793. Sintaksis russkogo jazyka v sopostavlenii s slovackim. Bratislava.

Žaža, S. 1999. Ruština a čeština v porovnávacím pohledu. Brno.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (04.01.2022)

Podmínkou pro zápočet je samostatný referáte, který se podkládá prezentací (ta bude dána k dispozici ostatním účastníkům).

Sylabus
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (23.02.2022)

1. Problematika srovnávacího a konfrontativního studia gramatiky

2. Ruština a čeština ve srovnání a kontrastu - několik aspektů z pohledu systémově typologie

3. Ruština a čeština ve srovnání a kontrastu - několik aspektů z pohledu areálové typologie

4. Pádový systém a pádová sémantika

5. Fenomény rekce

6. Prostředky hierarchizace propozice 

7. Sémantika a funkce slovesného vidu I

8.  Sémantika a funkce slovesného vidu II

9. Prostředky vyjadřování modality

10. Syntax mentálních predikátů

11. Tázací věty

12. Slovosled

13. Gramatika ruštiny a češtiny z konfrontačního pohledu - závěry a další perspektiva

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK