PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Ukrajinská emigrace - AVES00353
Anglický název: Ukrainian Emigration
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D. (02.09.2014)


Seminář se zaměřuje na problematiku ukrajinské emigrace, počínaje jednotlivými emigračními vlnami (1.-5. emigrační vlna) a konče základním seznámením s vybranými autory ukrajinské emigrační literatury. Kurz si klade za cíl rozvinout základní poznatky z povinných kurzů (Základní etapy historického vývoje východní Evropy 20. století; Literatury východní Evropy III.) a zabývat se detailněji vybranými literárními díly ukrajinské emigrace. Zvláštní pozornost bude věnována druhé emigrační vlně, která přivedla velké množství ukrajinských emigrantů mimo jiné i do meziválečného Československa. Kromě specifických "podkapitol" ukrajinského působení za hranicemi (Ukrajinská republikánská kapela a její evropské turné ve 20. letech) budou studentům poskytnuty základní informace týkající se významných vzdělávacích a kulturních institucí (např. Ukrajinského studia výtvarných umění), které vznikly v tomto období na území Prahy a v její blízkosti. Zároveň bude pozornost věnována i literární tvorbě představitelů tzv. pražské školy ukrajinských básníků (J. Malaňuk, O. Telihová, O. Ljaturynská, O. Olžyč a další). V souvislosti s třetí vlnou ukrajinské emigrace nebude opomenut fenomén tzv. MURu (Ukrajinské umělecké hnutí, Německo) a New-yorská skupina ukrajinských básníků (J. Tarnavskyj, E. Andijevská, B. Rubčak, P. Kylyna a další). Zároveň bude sledován kulturní a literární vývoj i v jiných cílových státech ukrajinské emigrace (např. Brazílie).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D. (20.02.2019)

*Základní studijní literatura:
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. Praha 2001.
Istorija ukrajins´koji literatury XX stolittja. Dončyk, V.H. (ed.). Kyjiv 1994.
ZILYNSKYJ, B.: Ukrajinci v Čechách a na Moravě. Praha 1995.
PAWLICZKO, L.: Ukraine and Ukrainians throughout the World. Toronto - Buffalo - London 1994.

Zkušenost exilu: Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu. Jakub Hauser (ed), Památník národního písemnictví 2017.

Příběhy exilu. Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu. Hauser Jakub - Velemanová Věra (eds.), Památník národního písemnictví 2018.  

 


*Další odborná literatura:
MORÁVKOVÁ, A.: Děti stepní Hellady. Praha 2001.
Koordynaty. Bojčuk, B., Rubčak, B. (edd.). München 1969.
Poety "Nju-jorks´koji hrupy". Astafjev, O., Dnistrovyj, A. (edd.). Charkiv 2003.
ZASTAVNYJ, F.D.: Ukrajinska diaspora. Rozselennja ukrajinciv u zarubižnych krajinach. Lviv 1991.
NARIŽNYJ, S.: Ukrajins´ka emihracija. Kyjiv 1999.
TROŠČYNS´KYJ, V.P.: Mižvojenna ukrajins´ka emihracija v Jevropi jak istoryčne i social´no-polityčne javyšče. Kyjiv 1994.
PELENS´KA, O.: Ukrajins´kyj portret na tli Prahy. Ukrajins´ke mystec´ke seredovyšče v mižvojennij Čecho-Slovaččyni.
New-York-Praha 2005.

Další doporučená literatura - viz moodle 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D. (02.09.2014)

Je požadována aktivní účast na hodinách (rozbor ukázek, četba doplňkových textů, diskuse)

Atestace: ústní pohovor

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D. (14.02.2011)

Plán přednášek

1. úvodní hodina (vymezení předmětu zájmu, seznam četby, doporučená literatura, literární texty k jednotlivým seminářům,  požadavky k atestaci); Úvod k problematice ukrajinské emigrace: typologie emigrace, důvody ukrajinské emigrace, počátky masové emigrace z ukrajinských zemí a její důvody, emigrační vlny (ekonomická emigrace, politická emigrace), cílové státy (Kanada, USA, Jižní Amerika...)

2. Ekonomická emigrace konce 19. století: cílové státy, socioekonomický status Ukrajinců, problém národní sebeidentifikace, počátky života v nových zemích a charakter organizace ukrajinských emigrantských komunit.

3. Politická emigrace 20. let 20. století: důvody politické emigrace (historické pozadí), cílové země, tzv. táborové období ukrajinské emigrace (tábory internovaných v Polsku, charakteristika táborového života, aktivity ukrajinských emigrantů).

4. Československo jako jedno z útočišť ukrajinské emigrace: období těsně předcházející politické emigraci 20. let (činnost ukrajinské diplomatické mise v ČSR, Ukrajinská republikánská kapela, váleční uprchlíci z Haliče a Bukoviny), politická emigrace ve 20. letech (ukrajinské tábory internovaných v Československu).

5. Praha - centrum a kulturní oáza ukrajinské emigrace: ukrajinská vzdělávací zařízení (Ukrajinská svobodná univerzita, Ukrajinský vysoký pedagogický institut M. Drahomanova, ukrajinské gymnázium, Ukrajinská hospodářská akademie v Poděbradech, Ukrajinské studio výtvarných umění), Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny.

6. Významné ukrajinské osobnosti, které pronikly do českého povědomí (Ivan Borkovskyj, Ivan Horbačevskyj, D. Čyževskyj a další); Pražská škola ukrajinských básníků (osobní a tvůrčí peripetie jednotlivých představitelů, charakteristika poezie, próza básníků "pražské školy".

7. Tvorba J. Malaňuka (jednotlivá období tvorby, epicentra Malaňukovy poezie, Malaňukův rozporuplný vztah k Ukrajině, Ukrajina a symbolika ženy, poetika Malaňukovy poezie, esejistická tvorba); Tvorba O. Telihové (spojení motivů občanské a intimní lyriky, kontrastnost poezie, poezie "síly a něhy"); Tvorba O. Ljaturynské (propojení básnického díla s obrazným uměním, tematika Kyjevské Rusi, "miniaturnost", emblematičnost  poezie).

8. Tvorba H. Mazurenkové (tvůrčí období (neoromantické, surrealistické), malířské "vidění" poezie, náboženské motivy); Tvorba O. Olžyče (motivy dávných epoch a kultur, proměny poetiky v jednotlivých sbírkách); Tvorba L. Mosendze (motiv věčné touhy po poznání, Mosendzova angažovaná poezie (motiv boje za osvobození Ukrajiny), "vědecké" reminiscence); Tvorba J. Klena (otisk idealistické filozofie západního křesťanského humanismu, otázka Klenova "neoklasicismu"); Další osobnosti spjaté s ukrajinskou emigrací v Praze - Tvorba N. Korolevy (historická próza,  legendy, jazyková "několikadomost" N. Korolevy).

9. Migrace a přesuny ukrajinského obyvatelstva v průběhu 2. světové války a těsně po 2. světové válce; Typologie migrace Ukrajinců za 2. světové války (Ukrajinci v Polsku, Anglii, Rakousku, Německu, Francii a dalších evropských zemích, Problematika "DP" osob, Akce "Visla").

10. Ukrajinské umělecké hnutí (Мистeцький Укрaїнський Рух = МУР, Německo); charakteristika organizace; významní členové organizace (I. Bahrjanyj, T. Osmačka, J. Šerech, U. Samčuk, V. Barka a další); Tvorba I. Bahrjaného (prozaická tvorba - symbolika románů Сад гетсиманський, Тигролови); Tvorba T. Osmačky (poetický svět Osmačky, motiv existenciální předurčenosti člověka k osamělosti, expresionistická obraznost; próza Osmačky (Старший боярин (1946), Ротонда душогубців (1956); Tvorba U. Samčuka a V. Barky - Obraz hladomoru let 1932-33 (Жовтий князь V. Barky, Марія U. Samčuka).

11. New-yorská skupina ("symbolika" názvu skupiny, geneze skupiny,  poetický sborník  Нові поезії, antologie Координати, představitelé skupiny, novátorské prvky poezie (spojení  přízemních realistických obrazů skutečnosti s mytologickými obrazy a fantastikou,  tendence k stylizaci, tíhnutí k surrealismu, materializace archetypálního materiálu kolektivní "duše"  národa apod.). Analýza vybraných děl autorů New-yorské skupiny (E. Andijevská, B. Bojčuk, B. Rubčak, P. Kylyna, J. Tarnavskyj, V. Vovk, M. Revakovyčová, Ž. Vasylkivská...).

12. 4. a 5. vlna ukrajinské emigrace ("Emigrace" v 70. a na počátku 80. let, Emigrace po získání nezávislosti).

13. Rezerva (příp. promítání filmu apod.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK