PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do evropského myšlení o literatuře II: novověk, německý idealismus, hermeneutika - AVES00137
Anglický název: European literary thought II: New Age, german idealismus, hermeneutics
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 1
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SVSPRIHO (02.10.2006)

Kurs uvádí do evropského myšlení o umělecké tvorbě od antiky po moderní hermeneutiku. Myslitelské koncepce založené v díle Platónově, Aristotelově a Plótinově byly předmětem diskuse během veškeré evropské historie a staly se východiskem pro myšlení literární kritiky v 19. století, epoše symbolismu i době nejnovější. Rámec tohoto myšlení poskytuje klíč k pochopení myslitelských systémů v novodobých národních literaturách. (Podrobněji viz sylabus.)
Sylabus
Poslední úprava: SVSPRIHO (04.10.2006)

Vladimír Svatoň

Úvod do EVROPSKÉho MYŠLENÍ O LITERATUŘE
(Dějiny poetiky a vznik poetiky historické)

Přednáška se koná ve středu 10,50-12,20 v místnosti č. 18 (přízemí) na Palachově náměstí

Studium národní literatury poskytuje faktický základ znalostí. Je však třebas mít na paměti, že duchovní život žádného národa není izolován od souvislostí euroamerické kultury , be že není bez povědomí o tšěchto souvislostech pochopitelný.

Přednáška nabízí pohled na obraz příznačných evropských témat literární reflexe od antiky do počátků 20. stol. (Kurs je každoročně aktualizován.) Nechce podat pouhý popis témat, ale postihnout i systémovou povahu evropského myšlení o umělecké tvorbě, spor platónské a empirické linie uvažování. Speciální témata poetiky, jež byla po staletí chápána jako disciplína popisná a normativní, jsou proto uváděna do souvislostí estetických a zčásti filozofických. V zimním semestru je charakterizován materiál od antiky po vrchol novověku: Platón, Aristoteles, Pseudolonginos, renesanční estetiky, francouzská teorie tragédie, dvě linie novodobého historismu, po německé klasické myšlení, zejm. po Schillera jako autora úvahy O naivním a sentimentálním básnictví, Schellinga, Hegela. V letním semestru charakterizuje nástup nového pojetí člověka a jeho uměleckého chování počínajíc 18. stoletím: měšťanská truchlohra (Diderot, Lessing), otázky historické typizace (vývoje) umění (Winckelmann), Kantův obrat v estetickém myšlení, nová koncepce ?krásna" a ?vznešena". Schiller jako autor Dopisů o estetické výchově. Schleiermacherova hermeneutika (a její pokračování do 20. stol.: Heidegger, Gadamer, Gadamerova diskuse s franc. myšlením postmoderny, Kostnická škola). Mytologická škola. Vznik historické poetiky u Scherera a Veselovského. Kritika pozitivismu: ruský formalismus, Bachtin, strukturalismus.

Doporučená literatura
(Seznam obsahuje jak základní upozornění na díla přehledová a informativní, tak na díla, která analyzují evropskou myšlenkovou tadici)

Gilbertová K. E.-Kuhn H.: Dějiny estetiky

Losev A.-Šestakov V.: Dějiny estetických kategorií

Wellek R.: A History of Modern Criticism, 1-4

Wiegmann H.: Geschichte der Poetik

Veselovskij A. N.: Historická poetika (slovenské vyd.)

Anikst A.: Teorija dramy na Zapade, 1-4

Gregor J.: Weltgeschichte des Theaters

Heer Fr.: Evropské duchovní dějiny

Svoboda K.: Vývoj antické estetiky

Eco U.: Umění a krása ve středověké estetice

Frank M.: Einführung in die frühromantische Ästhetik

Grimm R. (ed.): Deutsche Romantheorien

Rohde E.: Der griechische Roman

Bachtin M.: Román jako dialog

Grondin J.: Úvod do hermeneutiky

Szondi P.: Úvod do literární hermeneutiky

Gadamer H.-G.: Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem

Forget P.: Text und Interpretation. Deutsch-französische Debatte

Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy

Derrida J.: Texty k dekonstrukci

Foucault M.: Myšlení vnějšku

Atestace:
Zápočet: pohovor o pojednávaných tématech.

Zkouška: písemná práce a rozhovor o předložené práci.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK