PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kazuistický seminář: pedagogika - AUS519002
Anglický název: Case studies seminar: pedagogy
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: 14
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PaedDr. Eva Valášková Vincejová, Ph.D.
doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. (06.02.2023)
Stručná OBECNÁ!!! anotace předmětu:

Kazuistický seminář se váže na předchozí pedagogické předměty, koncepčně je však propojen i s oborovými didaktikami: hlavním cílem je integrovat teorii a praxi pedagogického vzdělávání studentů. Jeho podstatou je konfrontace subjektivních teorií studentů učitelství, vědeckých teorií a řízená reflexe jejich zkušenosti z praxe ve školách či vzdělávacích zařízeních. Studenti se v kazuistickém semináři učí reflektovat realitu škol a školního vzdělávání z pedagogického hlediska na základě vlastních záznamů, materiálů dodaných vyučujícím i prostřednictvím činnostního učení - z pozice pozorovatele pedagogického dění i přímého aktéra praktické činnosti.

Z těchto důvodů je kazuistický seminář organizačně zařazen souběžně s praxemi nebo bezprostředně po nich.Kazuistický seminář plní funkci normativní (motivace k profesi a k dalšímu studiu pedagogických témat, funkci informativní (rozvoj konkrétních představ studentů o pedagogických jevech, vnímání pracovní a sociální atmosféry škol, ilustrace a verifikace teoretické výuky) a funkci instrumentální (utváření pozorovacího citu a rozvíjení dovednosti pedagogicky „vidět a slyšet“, dovednosti orientovat se v pedagogických situacích a jednat v nich.

Formy a metody vzdělávání v kazuistickém semináři:
reflexe vlastních či dodaných nahrávek z praxe, mikrovyučování či analýza celých vyučovacích hodin z pedagogického hlediska, společné hospitace a jejich analýza, analýza problematických míst vzdělávání, práce s portfoliem

1. Rámec vzdělávací činnosti učitele: školní vzdělávací program a jeho přizpůsobení konkrétním potřebám školy, organizační struktura školy, povinná dokumentace školy, možnosti dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků.
2. Kurikulární problematika: Mezipředmětové vztahy - integrace učiva různých předmětů a/nebo předmětů a průřezových témat
3. Souvztažnost cílů – obsahu – metod a forem – hodnocení ve vzdělávání.
4. Inkluzivní vzdělávací strategie.<br>
5. Specifika hodnotících procesů ve vzdělávacím prostředí. Evaluace školy a práce učitele s evaluačními nástroji.
6. Možnosti školy ve výchovném působení. Etická problematika, mravní vědomí a jednání. Problematika hodnot v práci učitele. Způsoby rozvíjení sociálních dovedností žáků ve výuce nebo jiné edukační aktivitě
7. Scénické (performační, divadelní) aspekty objevující se v průběhu běžných vyučovacích hodin<br>
8. Kultivace pedagogické komunikace s žáky, kolegy, rodiči aj.
9. Problematika třídního managementu. Autorita učitele. Korekce rušivého chování.
10. Profesní kolegialita.
11. Preventivní programy školy. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - žák se zdravotním postižením, žák se zdravotním znevýhodněním, žák se sociálním znevýhodněním; otázky inkluzivního vzdělávání.
12. Žák s odlišným mateřským jazykem, vzdělávání žáků-cizinců, práce ve výuce.
13. Preventivní práce s rizikovým chováním u dětí a mládeže (ve třídě, ve škole), seznámení s Minimálním preventivním programem a s Minimálním preventivním programem proti šikaně.----------

SPECIFICKÁ ANOTACE PRO VARIANTU KAZU-SEMINÁŘE VEDENOU J. VALENTOU:<br>

NEJPRVE UPOZORŇUJI, ŽE TENTO KAZU-SEMINÁŘ JE URČEN STUDENTŮM USŠ. JEHO OBSAH JE<br>
VZTAŽEN K INTEGRACI

1. APROBAČNÍHO PŘEDMĚTU + JEDNOHO Z PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT,<br>
KONKRÉTNĚ "OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVY",<br>
KTERÁ SE ZAMĚŘUJE NA ROZVÍJENÍ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ + DOVEDNOSTÍ OSOBNOSTNÍCH ATD.<br>
A/NEBO K INTEGRACI<br>

2. APROBAČNÍHO PŘEDMĚTU + JEDNOHO Z DOPLŇUJÍCÍCH VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ, KONKRÉTNĚ "DRAMATICKÉ VÝCHOVY", Z NÍŽ APROBAČNÍ PŘEDMĚTY MOHOU ČERPAT ZEJM. "PERFORMATIVNÍ" EDUKAČNÍ POSTUPY, HRY V ROLÍCH ATD.<br>

SEMINÁŘ JE TEDY ZAMĚŘEN NA PRÁCI DLE POŽADAVKŮ RVP.<br>
NA TO UPOZORŇUJI STUDENTY UCCJ, JEJICHŽ PRAXE OBVYKLE NENÍ NIJAK VÁZÁNA<br>
NA POŽADAVKY NÁRODNÍCH KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ.<br>
<br>
-----------------------------------------------<br>
<br>
PREZENČNÍ VARIANTA:<br>
<br>
Zaměření kurzu v ZS i LS:<br>
<br>
Praktické řešení<br>
a) integrace učiva a metod aprobačního předmětu a učiva a metod průřezového tématu "osobnostní a sociální<br>
výchova" zakotveného v RVP pro základní vzdělávání a/nebo gymnázia (resp. integrace učiva a metod z oblasti<br>
osobnostně sociálního a mravního rozvoje do předmětu);<br>
b) využití scénických postupů, hraní rolí a inscenační metody (resp. metod dramamtické výchovy) ve výuce<br>
aprobačního předmětu.<br>
<br>
Další specifikace:<br>
<br>
1. Obsah - podle osobní volby účastníků lze v tomto semestru věnovat pozornost jak tématu integrace osobnostní<br>
a sociální výchovy do vlastního aprobačního předmětu tak i využití scénických/dramatických postupů ve vlastní<br>
výuce aprobačního předmětu.<br>
O TOM ČTĚTE OBĚ OBECNÉ ANOTACE NÍŽE!!!<br>
<br>
2. Předmět bude opět založen na vlastních vyučovacích výstupech (30 - 45 minut) účastníků (postup od praxe k<br>
teorii), po nichž bude následovat vždy především didaktická reflexe zabývající se průběhem hodiny.<br>
Žáky si dělají sami studenti.<br>
Bezpečné prostředí zajištěno :-)<br>
<br>
3. Kurz bude probíhá v rozsahu 2 vyučovacích hodin;<br>
- vzhledem k jeho formě je max. počet zapsaných 15, min. cca 8;<br>
- počítejte s nutností docházky (kolegové potřebují mít koho učit...), byť absence samozřejmě možné (věc dohody).<br>
<br>
4. Zápočet = za realizovanou lekci a většinovou účast (obvykle 3 absence - podle reálného počtu setkání v daném<br>
semestru).<br>
<br>
Vzhledem k povaze předěmtu musí být získán atest ve školním roce, kdy je student zapsán na předmět.<br>
<br>
<br>
Aktuální literatura k předmětu<br>
<br>
Bakalář,E.: I dospělí si mohou hrát. Praha, Pressfoto 1976.<br>
Bakalář,E.: Psychohry. P, MF 1989.// Psychohry 2. P, Vyšehrad 92.<br>
Belz,H. – Siegrist,M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. P,Portál 2001.<br>
Brander, P., Ondráčková Jana et al.: Kompas. Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům. Praha, Argo 2006.<br>
Carnegie,D.: Jak získávat přátele a působit na lidi. Bratislava, Bradlo 91.<br>
Činčera, J.: Práce s hrou (pro profesionály). Praha: Grada, 2008.<br>
Eyrovi,L.aR.: Jak vychovávat děti k hodnotám. Praha, Portál 2000.<br>
Grecmanová,H.-Urbanovská,E.-Novotný,P. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc,<br>
Hanex 2000.<br>
Hanuš, R., Chytilová, L. Zážitkově pedagogické učení. Praha, Grada 2009.<br>
Havlínová a kol.: Program podpory zdraví ve škole. Praha, Portál 1998.<br>
Hay,L.: Miluj svůj život. Praha, Radost 1993.<br>
Hermochová,S.: Sociálně psychologický výcvik. Praha, UK 1981.<br>
Hlavsa,M. a kol.: Psychologické metody výchovy k tvořivosti. Praha, SPN 1986.<br>
Interkulturní vzdělávání. Praha, Člověk v tísni 2002.<br>
Karnsová,M.: Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha, Portál 1995.<br>
Kasíková,H.: Kooperativní učení, kooperativní škola. P, Portál 97.<br>
Kjaergaard,E. - Martineine R.: Pětkrát hurá demokracii. Praha, STROM 97.<br>
Kolařík, M. Interakční psychologický výcvik. Praha: Grada Publishing, 2011.<br>
Komárková,R. a kol..: Aplikovaná sociální psychologie III (Soc.psy.výcvik). Praha, Grada 2001.<br>
Konflikt-koření života. Praha, Partners for Dem.Change+Tereza 96.<br>
Kopřiva, P. a kol.: Respektovat a být respektován. Kroměříž, Spirála 2005.<br>
Křivohlavý,J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha, Svoboda 1988.<br>
Ledvinová,J. a kol.:Výchova pro budoucnost (cesty ekologické výchovy). Praha, MŽP a Tereza 1992.<br>
Machková,E.: Drama v anglické škole. Praha, ARTAMA 1992.<br>
Machková,E.: Úvod do studia dramatické výchovy. Praha, ARTAMA 99.<br>
Machová, J., Kubátová, D. a kolektiv: Výchova ke zdraví. Praha, Grada 2009.<br>
Míček,L.: Duševní hygiena. Praha, SPN 1984.<br>
Moree, D. a kol., Než začneme s multikulturní výchovou. Od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu.<br>
Člověk v tísni, o.p.s., Praha, 2008.<br>
Neuman,J.: Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Praha, Portál 99.<br>
O`Connor,J. – Seymour,J.: Úvod do neurolingvistického programování. Praha, IproNLP 98.<br>
Ondrušek,D.-Labáth,V.: Tréning? Učenie zážitkom. Tréning. Partners for Democratic Change Slovakia, 2007.<br>
Osobnostní a sociální výchova. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Průřezová témata.<br>
[online] Dostupný z: www.vuppraha.cz<br>
Pike,G.- Selby,D.: Globální výchova. Praha, Grada 1994.<br>
Pohnerová,M.: Duchovní a smyslová výchova. Polička, Fantisk 1992.<br>
Powell,T.a J.: Silvova metoda. Praha, Pragma 1993.<br>
Pucová, V. a kol.: Orientace ve světě práce. Most, Hněvín 2003.<br>
Roche-Olivar,R.: Etická výchova. Bratislava 1992 (slov.).<br>
Rückerová-Voglerová,U.: Učení bez stresu. Praha, Portál 1994.<br>
Srb, V. a kol.: Jak na osobnostní a sociální výchovu. Dostupné z: http://www.odyssea.cz/metodiky-osv.php?<br>
cast=jak-na-osv<br>
Šišková, T. a kol.: Výchova k toleranci a proti rasismu. P,Portál 98.<br>
Vacek,P.: Rozvoj morálního vědomí žáků. Praha, Portál 2008.<br>
Valenta, J. Didaktika osobnostní a sociální výchovy. Praha: Grada, 2013.<br>
Valenta,J.: Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik – srovnání systémů.P,ISV 99.<br>
Valenta, J., Dramatická výchova a další eto-edukační systémy. In: Dítě mezi výchovou a uměním. Dramatická<br>
výchova na přelomu tisíciletí. Sborník z konference v říjnu 2007 v Praze. Praha: STD 2008, ss. 91-100.<br>
Valenta, J. Gramotnosti, kompetence, standardy, indikátory (a ti druzí) II aneb Sociální gramotnost. [online]<br>
2015. Nepublikovaný rukopis. Dostupný z: http://pedagogika.ff.cuni.cz/node/15?q=node/15#JV<br>
Valenta, J.: Hesla: Divadlo ve výchově; Dramatická výchova; Dramatizace; Hraní rolí (inscenační metoda);<br>
Simulace, simulační hra. online Metodický portál RVP–Wiki. Praha : VUP 2009. Dostupný<br>
na:http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/ POUZE HESLÁŘ – NENÍ K VÝBĚRU.<br>
VALENTA, J. Gramotnosti, kompetence, standardy, indikátory (a ti druzí) II aneb Sociální gramotnost. [online] 2015.<br>
Nepublikovaný rukopis. Dostupný z: http://pedagogika.ff.cuni.cz/node/15?q=node/15#JV<br>
Valenta,J.: Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. Hraní rolí ve výchově a vyučování. Praha, ISV 95.<br>
Valenta,J.: Komplexní rozvoj osobnosti žáka ve vyučování. In: Kasíková-Vališová: Pedagogika pro učitele. Praha,<br>
Grada 2006. !!POZOR!! - jde o stať - pro zkoušku se nepočítá jako kniha!!!!!<br>
Valenta, J. Osobnostní a sociální výchova. In Pastorová, M. (ed.) a kol. Doporučené očekávané výstupy.<br>
Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách. Praha: VUP, 2011, s. 9-22. KE<br>
----------------------------------------<br>
<
Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Eva Valášková Vincejová, Ph.D. (31.10.2019)

Studijní literatura Povinná literatura:
KORTHAGEN, F. et al. Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2011.
KYRIACOU, Ch.. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 1996.
NEZVALOVÁ, D.: Reflexe a pregraduální didaktická příprava učitele. E-pedagogium, 2, 2002. Získáno z:
http://epedagog.upol.cz/eped2.2002/clanek08.htm
REITHMAYEROVÁ, E., BROUMOVÁ, V.: Cílená zpětná vazba. Praha: Portál, 2007.
VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing, 2011.
Národní program rozvoje vzděláván v ČRí. Praha: UIV, 2001 (tzv.Bílá kniha).
Výstupy projektu Cesta ku kvalitě 2011
Manuály evaluačních nástrojů http://www.nuov.cz/ae/manualy-evaluacnich-nastroju
Evaluační nástroje: http://www.nuov.cz/ae/evaluacni-nastroje

Doporučená literatura:
BELZ, H.-SIEGRIS, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2001.
BERTRAND, Y.: Soudobé teorie vzdělávaní. Praha: Portál, 1998.
CANGELOSI, J.S.: Strategie řízení třídy. Praha. Portál, 1998.
DVOŘÁKOVÁ, M., KOLÁŘ, Z., TVRZOVÁ, I., VÁŇOVÁ, R. Základní učebnice pedagogiky. Praha: Grada, 2015.
FENSTERMACHER,G.T., SOLTIS J.F.: Vyučovací styly učitelů. Praha: Portál, 2008..
GRECMANOVÁ,H.,URBANOVSKÁ,E.,NOVOTNÝ,P.: Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků.
Olomouc: Hanex, 2000.
HRABAL, V., PAVELKOVÁ, I.: Jaký jsem učitel. Praha: Portál, 2010.
JANÍKOVÁ, M. Základy školní pedagogiky.Brno: Paido 2009.
KALHOUS, Z., OBST,O et al. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.
KALHOUS, Z., OBST,O . .: Didaktika sekundární školy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003.
KASÍKOVÁ,H.: Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. Praha: Karolinum 2001, 2009.
KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 2009.
KOTRBA, T., LACINA, L.: Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. Brno: Společnost pro odbornou literaturu,
2007.
MAŇÁK, J: Nárys didaktiky. Brno : MU, 2003..
MEŠKOVÁ, M.: Motivace žáků efektivní komunikaci. Praha: Portál, 2012.
MUŽÍK, J: Andragogická didaktika. Praha: CODEX Bohemia, 1998.
PASCH, M a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál 1998.
PETTY, G.: Moderní vyučování. Praha: Portál 2013.
POL, M.,LAZAROVÁ,B.: Spolupráce učitelů -podmínka rozvoje školy. Praha, Strom 1999.
TOMKOVÁ, A., KAŠOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál 2009.
TONUCCI : Vyučovat nebo naučit? Praha: PedF UK, 1991.
VALENTA, J a kol.: Pohledy – projektová metoda ve škole a za školou. Praha, ARTAMA, 1993.
VALENTA, J. Didaktika osobnostní a sociální výchovy. Praha: Grada Publishing, 2013.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK