PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychologie pro učitele I - AUS300005
Anglický název: Psychology for Teachers I
Zajišťuje: Katedra psychologie (21-KPS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 1/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Eva Šírová, Ph.D.
PhDr. Václav Mertin
PhDr. David Čáp, Ph.D.
Neslučitelnost : APR190003, AUP510009, AUS100004, AUS500003
Prerekvizity : AUS300004
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KPSBIDLO (07.03.2007)
Vybraná problematika pedagogické a sociální psychologie pro praxi výchovy a vzdělávání zaměřená zejména na možnosti podpory rozvoje žáka v podmínkách školní praxe.
Literatura
Poslední úprava: KREJL9AF (04.10.2012)

a) povinné:

Čáp, J. Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha: ISV, 1996.

Čáp, J. -  Mareš, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.

Fontana, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1996.

b) doporučené:

Auger, M. T. a Ch. Boucharlat. Učitel a problémový žák. Praha: Portál, 2005.

Haddon, M. Podivný případ se psem. Praha: Argo, 2003.

Hayden, T. Spratek. Praha: Portál, 2008.

Fischer, R. Učíme děti myslet a učit se : praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál, 2004.

Kolář, M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál, 2011.

Krejčová, L. Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících. Praha: Grada, 2011.

Kyriacou, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 1996.

Mareš, J. a J. Křivohlavý. Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995.

Mareš, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998.

Matějček, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: SPN, 1991.

Mertin, V. a L. Krejčová, eds. Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

Petty, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996.

Řezáč, J. Sociální psychologie. Brno: Paido, 1998.

Satirová,V. Kniha o rodině. Praha: Portál, 1994.

Sternberg, R. J. Úspěšná inteligence. Praha: Grada, 2001.

Zelinková, O. Poruchy učení. Praha: Portál, 1999.

Metody výuky
Poslední úprava: KPSBIDLO (27.09.2007)

přednáška/seminář

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KREJL9AF (04.10.2012)

Forma atestace: písemná / ústní

Sylabus
Poslední úprava: KPSBIDLO (27.09.2007)

Psychologie učení a vyučování - učení a osvojování vědomostí a dovedností, styly učení, školní úspěšnost žáků (bio-psycho-sociální determinanty, individuální rozdíly v učení, problematika handicapovaných žáků a možnosti integrace), učitel a řízení školní třídy.

Tvořivost a metody jejího rozvíjení (učitelů i žáků).

Psychologie výchovy - rodina a způsob výchovy v rodině, sourozenecké vztahy, zájmy a činnosti ve volném čase, působení vrstevnických a zájmových skupin, výchova a sebevýchova.

Sociální skupiny - struktura a dynamika skupin, vztahy ve skupině, školní třída jako malá sociální skupina, sociální klima ve školní třídě a ve škole, komunikace ve škole.

Sociálně patologické jevy a jejich projevy ve škole, možnosti intervence (drogy, šikana, gambling, druhy prevence a preventivní programy).

Psychologie pro školu (úkoly výchovných poradců, školních psychologů a psychologů v pedagogicko - psychologických poradnách, možnosti a význam spolupráce rodiny a školy při výchově a vzdělávání).

Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka a školní třídy.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: KPSBIDLO (27.09.2007)

atestace z Úvodu do psychologie pro učitele (AUS300004)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK