PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do pedagogiky pro učitele: učitelská profese a edukace v současné společnosti - AUS119001
Anglický název: Introduction in pedagogy for teachers: teacher profession and education in contemporary society
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Martin Skutil, Ph.D. (08.12.2022)
Předmět vede studenty k orientaci v oboru pedagogika a pochopení jejího významu v teoretické i praktické rovině. Cílem je seznámit studenty se základními pedagogickými kategoriemi a vytvořit podmínky pro to, aby studenti získali předpoklady k analýze základních problémů výchovy, vzdělávání a současného školství v souvislosti se společenským vývojem a soudobými pedagogickými diskursy. V kontextu jednotlivých tematických oblastí budou studenti schopni kriticky uvažovat nad možnostmi, podmínkami a funkcemi současné školy, a zároveň aplikovat teoretické poznatky do pedagogické praxe. Nedílnou součástí předmětu je vést studenty k pochopení měnícího se pojetí profese učitele a přispět k vytváření jejich pozitivního postoje k této profesi.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Martin Skutil, Ph.D. (08.12.2022)

Cílem předmětu je představit pedagogiku jako teoreticko-empirickou vědu, pochopit její podstatu a význam, stejně jako její souvislost s aktuálními trendy ve vzdělávání.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Martin Skutil, Ph.D. (08.12.2022)

Povinná literatura:

• DVOŘÁKOVÁ, M., KOLÁŘ, Z., TVRZOVÁ, I., VÁŇOVÁ, R. (2015.) Základní učebnice pedagogiky. Praha: Grada.
• PALOUŠ, R. (2009). Paradoxy výchovy. Praha: Karolinum.
• Rámcový vzdělávací program pro základní/gymnaziální vzdělávání. Dostupný z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/
• Strategie vzdělávací politiky 2030+. Dostupný z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
• VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. (2011). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada.
• STROUHAL, M. ed. (2018). Učit se být učitelem. Praha: Karolinum.


Doporučená literatura:

• BELZ, H. & SIEGRIST, M. (2001). Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál.
• HAVLÍK, R., KOŤA, J. (2002) Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál.
• JANÍK, T. et al. (2016). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: MUNI.
• JEDLIČKA, R., KOŤA, J. & SLAVÍK, J. (2018) Pedagogická psychologie pro učitele. Praha: Grada.
• KASPER, T. & KASPEROVÁ, D. (2008). Dějiny pedagogiky. Praha: Grada.
• LIESSMANN, K. P. (2008). Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Praha: Academia
• MAŇÁK, J., JANÍK, T. & ŠVEC, V. (2008). Kurikulum v současné škole. Brno: Paido.
• PELIKÁN, J. (2004). Výchova pro život. Praha: ISV.
• PŮRCHA, J. (2012). Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál.
• PRŮCHA, J. (2009) Přehled pedagogiky. Praha: Portál.
• STROUHAL, M. (2013) Teorie výchovy. Praha: Grada.
• ŠEĎOVÁ, K. a kol (2019). Výuková komunikace. Brno: MU.
• ŠÍP, R. (2020). Proč školství a jeho aktéři selhávají. Brno: MU.
• VÝROST, J. & SLAMĚNÍK, I. (2008). Sociální psychologie. Praha: Grada.

Další zdroje ke studiu budou doporučovány průběžně.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Martin Skutil, Ph.D. (08.12.2022)

- Reflexe vybraného textu z dějin pedagogiky v rozsahu cca 1 strany
- Seminární práce v rozsahu 4-5 stran tematicky odpovídající tomuto předmětu

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Martin Skutil, Ph.D. (05.12.2022)
1.Pedagogika a její vědní profil, vztah k jiným vědám, vztah teorie a praxe.
2.Vhled do proměny a povahy pedagogických diskurzů a jejich vliv na vzdělávání.
3.Proces výchovy a jeho základní prvky, otázky výchovy v kontextu současného paradigmatu.
4.Vzdělávací systém ČR, současná vzdělávací politika a její trendy.
5.Základní legislativní a kurikulární dokumenty a jejich přesah do pedagogické praxe.
6.České školství v mezinárodních srovnávacích studiích (PISA, TIMSS apod.).
7.Institucionalizace výchovy, pedagogické modely školy, její význam a funkce, vztah rodiny a školy.
8.Pojetí profese učitele a jeho role v současné škole.
9.Školní třída jako sociální skupina, skupinové normy, skupinová dynamika.
10.Alternativní systémy vzdělávání.
11.Pedagogická komunikace v procesu výchovy a vzdělávání.
12.Etická problematika a problematika hodnot v práci učitele.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK