PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe - AUC500246
Anglický název: Pedagogical training
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Z [TS]
Rozsah za akademický rok: 5 [týdny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. (31.08.2022)
Cílem pedagogické praxe je, aby si studenti v reálných podmínkách školy ověřili své znalosti, které získali v didakticky orientovaných kurzech. Praxi souvislou je možné plnit nejdříve ve druhém semestru studia.

Pro přihlášení na souvislou praxi je nutné udělat následující kroky:
1. Student si před začátkem semestru, ve kterém chce praxi vykonávat, zapíše v SISu předmět Pedagogická praxe.
2. Student si vybere školu, na které chce praxi absolvovat. Primárně podporujeme realizaci studentských praxí na školách, se kterými máme rozvinutou dlouhodobou spolupráci (viz seznam níže), je ale možné vybrat si na základě vlastních preferencí školu jinou (může jít např. o mimopražskou školu nebo o střední odbornou školu, primárně jsou ale praxe realizovány za středních školách ,nikoliv na základních školách).
3. Seznam spolupracujících škol:
• Gymnázium J. Nerudy (Hellichova 3, Praha 1)
• PORG (Lindnerova, Praha Libeň)
• Gymnázium Evolution (Terrerova, Praha Chodov)
• Gymnázium Voděradská (Voděradská 900/2, Praha 10, 100 00)
• Gymnázium Nad Alejí (Nad Alejí 1952, Praha 6)
• Gymnázium Arabská (Arabská 14, Praha 6)
• Arcibiskupské gymnázium (Korunní 2, Praha)
• Gymnázium Omská (Omská 1300/4, 100 00 Praha 10 – Vršovice)
• Gymnázium J. Keplera (Parléřova 2, 169 00 Praha 6)
• Akademické gymnázium (Štěpánská 22, 11000 Praha 1 – Nové Město)
• Malostranské gymnázium (Josefská 1, Praha)
• Lauderovy školy (Belgická 67/25, 120 00 Praha 2)
• Gymnázium Nad Štolou (Nad Štolou 1/1510, 170 00 Praha 7)
• „Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23 (Nad Ohradou 2825/23, 130 00 Praha 3 Žižkov)
• Gymnázium Duhovka (Ortenovo náměstí 34, 170 00 Praha 7 – Holešovice)
• Gymnázium Přírodní škola, o.p.s. (Letohradská 370/1, 170 00 Praha 7 – Holešovice)
• Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 (Ústavní 400/12, 181 00 Praha 8)
• Gymnázium Čakovice
• Klasické gymnázium Modřany
• SPŠ Panská, Panská 856/3, 110 00 Praha 1
• Gymnázium Na Vítězné pláni, Na Vítězné pláni 1160, 140 00 Praha 4 „
4. Poté, co si vyberete školu (ať už z uvedeného seznamu, nebo na základě vlastního výběru), kontaktujte dr. Šormovou, která vám sdělí, zda je možné praxi na vybrané škole vykonat (tento aspekt je posuzován vždy individuálně s ohledem na typ školy, aktuální vytíženost vedoucích učitelů a na další aspekty důležité pro úspěšné splnění praxe.
5. Dalším krokem je administrativní příprava praxe – upozorňujeme, že tento krok může trvat 4-6 týdnů a není z naší strany možné jej urychlit (je nutné podepsat se všemi zapojenými stranami smlouvy). Pošlete dr. Šormové podkladové informace ve formátu:
• vaše jméno a příjmení
• studijní program s rozlišením, zda studujete samostatné nebo sdružené studium
• UKČO
• jméno a adresa školy
• jméno a email ředitele/lky školy
• jméno a email vedoucí/ho učitele/lky
6. Vyčkejte pokynů studijního oddělení, na základě instrukcí budou všemi zúčastněnými stranami podepsána smlouvy. Jakmile ze strany fakulty obdržíte vyrozumění, že smlouvy jsou podepsány, můžete zahájit praxi.
7. Kontaktujte svého vedoucího učitele a domluvte si termíny, ve kterých bude praxe probíhat. Termíny praxe oznamte dr. Šormové, která dle svých časových možností provede ve vaší výuce hospitaci.
8. Před začátkem praxe student předá učiteli tyto materiály:
• Pokyny pro fakultního učitele
• Záznam o souvislé předmětové praxi I, Záznam o souvislé předmětové praxi II
• Hospitační protokol
9. Učitel pro každou hodinu, kterou student odučí, vyplní hospitační protokol, na konci praxe navíc vypracuje celkové hodnocení studenta (formulář záznam o souvislé předmětové praxi). Součástí pedagogické praxe je také společná reflexe odučených hodin mezi studentem a učitelem. Reflexe by měla probíhat po každé odučené hodině, vzhledem k organizaci vyučovacího dne ale minimálně na konci daného dne.
10. Student si během praxe zaznamenává hodiny a jejich reflexi do formuláře Deník z praxe, který slouží jako podklad pro rozhovor s garantkou praxí.
11. Po dokončení praxe student kontaktuje dr. Šormovou a domluví si s ní konzultaci o vykonané praxi. Na konzultaci student přinese:
• vyplněný a podepsaný Záznam o souvislé pedagogické praxi
• vyplněný Deník z praxe
• přípravy na jednotlivé hodiny
• případně další materiály
Konzultace probíhají ve spolupráci s Mgr. Andreou Králíkovou, Ph.D. z ÚČLK. Konzultace plánujeme primárně pro větší počet studentů na konci semestru, v odůvodněných případech je možné domluvit si individuální termín. Na základě konzultace a dodaných materiálů bude studentovi zapsán zápočet.
Garantkou pedagogických praxí je na ÚČJTK Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.


Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. (31.08.2022)

Získání základních pedagigických zkušeností a podpora rozvoje pedagogických dovedností, získání zpětné vazby od vedoucího učitele. Seznámení se s provovzem školy, komunikací s žáky, s rodiči a s dalšími učiteli,

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. (31.08.2022)

Didaktika jazyka:

Bigelow, M., & Ennser-Kananen, J. (2015). The Routledge handbook of educational linguistics. Routhlege.

Čechová, M. (1996). Komplexní jazykové rozbory (2., uprav. vyd.). Státní pedagogické nakl., akciová společnost.

Čechová, M. (1998). Komunikační a slohová výchova. ISV.

Čechová, M. (1998). Komunikační a slohová výchova. ISV.

Čechová, M., & Styblík, V. (1989). Didaktika češtiny. Státní pedagogické nakl.

Čechová, M., & Styblík, V. (1998). Čeština a její vyučování: didaktika českého jazyka pro učitele základních a středních škol a studenty učitelství. SPN.

Hausenblas, O. (1997). Vrátíme smysl hodinám češtiny?: úvaha a praktický návrh, jak učinit náš vyučovací předmět hodným žákova zájmu. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Kalhous, Z., & Obst, O. (2009). Školní didaktika (Vyd. 2.). Portál.

Kamiš, K., & Hanzová, M. (2016). Didaktika českého jazyka a literatury (Vydání I.). Univerzita Jana Amose Komenského.

Liptáková, Ľ. (2011). Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta.

Maňák, J., & Švec, V. (2003). Výukové metody. Paido.

Martinec, I., Tušková, J. M., & Zimová, L. (2009). Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. Fraus.

Rickheit, G., & Strohner, H. (2010). Handbook of communication competence. De Gruyter Mouton.

Šebesta, K. (2005). Od jazyka ke komunikaci: didaktika českého jazyka a komunikační výchova (Vyd. 2.). Karolinum.

Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Portál.

Skalková, J. (1999). Obecná didaktika. ISV nakladatelství.

Spolsky, B., & Hult, F. M. (2008). The handbook of educational linguistics. Blackwell Pub.

Štěpáník, S. (2020). Školní výpravy do krajiny češtiny, Plzeň, Fraus.

Štěpáník, S. (2020). Výuka češtiny mezi tradicí a inovací. Praha, Academia.     

Štěpáník, S., Šmejkalová, M. (2017). Průvodce začínajícího češtináře. Praha, PedF UK.

Stuchlíková, I., Janík, T., Beneš, Z., Bílek, M., Brücknerová, K., Černochová, M., Čížková, V., Čtrnáctová, H., Dvořák, L., Dytrtová, K., Gracová, B., Hník, O., Kekule, M., Uličná, K., Kubiatko, M., Nedělka, M., Novotná, J., Papáček, M., Petr, J., et al. (2015). Oborové didaktiky: vývoj, stav, perspektivy. Masarykova univerzita.

Švec, V. (1996). Praktikum didaktických dovedností. Masarykova univerzita.

Svobodová, J. (2003). Didaktika českého jazyka s komunikačními prvky: počáteční fáze výuky mateřštiny. Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta.

Tonucci, F. (1991). Vyučovat nebo naučit? (Překlad Stanislav Štech). Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Zormanová, L. (2014). Obecná didaktika: pro studium a praxi. Grada.

Didaktika literatury:

viz kurz Didaktika literatury

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. (31.08.2022)

Úspěšné absolvování pedagogické praxe (samostatné studium v rozsahu 104 hodin, sdružené studium v rozsahu 52 hoidin.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. (31.08.2022)

Sylabus vychází z témat domluvených s vedoucím učitelem, domluva probíhá individuálně s ohledem na ročník školy a typ šlkoly.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK