PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Interkulturní komunikace v České republice - AUC500122
Anglický název: Intercultural Communication in Czech Republic
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (22)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová
Vyučující: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová
Záměnnost : ABO500122
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Loginova Loginova (14.09.2015)
Na základě studia odborné literatury se studenti v kurzu seznámí s pojmem interkulturní komunikace (IK) a důležitými souvisejícími pojmy, s významem IK v různých oblastech multikulturní společnosti, s možnými přístupy k IK, především v jazykovém vyučování. Pozornost bude věnována různým pojetím interkulturní kompetence a způsobům, jak lze této kompetence dosáhnout. Studenti se budou zabývat základními teoretickými východisky a principy interkulturní výuky, jejími procesy a cíli, úkoly interkulturní didaktiky v jazykovém vyučování obecně. Část semináře bude věnována prezentaci konkrétních příkladů, jak lze uplatnit tyto teoretické znalosti v praxi, tedy v kontextu jazykového vyučování, a jak rozvíjet IK studentů, popř. učitele, prostor bude věnován také sebezkušenostním aktivitám v oblasti IK, infomracím o jednotlivých komunitách v ČR a jejich specifikům při výuce češtiny jako cizího jazyka. Studenti budu mít možnost osvojit si schopnosti spolupráce při přípravě projektů, vyzkouší si přípravu a vedení diskuse.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Loginova Loginova (14.09.2015)

Povinná literatura:

Doskočilová, K. (2002): Co je to bilingvismus: Kolik řečí umíš? Čeština a doma a ve světě 10/2-3, s. 228-234.

Efektivní komunikace v interkulturním prostředí. Dostupný z: http://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/publications_12_1.pdf

JANEBOVÁ, E. (ed.) (2010): Interkulturní komunikace ve škole. Praha: Fortuna.

MORGENSTERNOVÁ, M.; ŠULOVÁ, L. Interkulturní psychologie.Praha: UK 2007.

NOVÝ, I.; SCHROLL-MACHL, S. Spolupráce přes hranice kultur. Praha: MP, 2005.

PRŮCHA, J. Interkulturní komunikace. Praha: Grada, 2010.

PRŮCHA, J. Multikulturní výchova. Teorie - praxe - výzkum. Praha: ISV 2001.

KOLMAN, Luděk. Komunikace mezi kulturami. Aplikace znalostí v obchodu, managementu a správě. Praha: Alfa, 2007. 237 s.

Žáci s odlišným mateřským jazykem. Dostupný z: http://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/zaci_s_omj_v_ceskych_skolach_0.pdf

Příručka: Efektivní komunikace v interkulturním prostředí

Další internetové zdroje. (Bude upřesněno v semináři.)

 

Další literatura:

BYRAM, M.; PHIPPS, A. Foreign Language Teachers and Intercultural Competence. Clevedon ; Buffalo : Multilingual Matters 2005.

HASIL, J. Interkulturní aspekty mezikulturní komunikace. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2012.

HRDLIČKA, M. Cizí jazyk čeština. Praha : ISV, 2002.

KOTTHOFF, H.; SPENCER-OATEY, H. Handbook of Intercultural Communication. Berlin 2009.

MORGENSTERNOVÁ, M.; ŠULOVÁ, L.; SCHOLL, L.: Bilingvismus a interkulturní komunikace. Wolters Kluwer, 2011.

NEKVAPIL, J. - SLOBODA, M. - WAGNER, P. (2009): Mnohojazyčnost v České republice. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

NOVINGER, T. Intercultural Communication. A practical guide. University of Texas Press, 2001.

NOVÝ, I.; SCHROLL-MACHL, S. Interkulturní komunikace v řízení a podnikání česko-německá. Praha: MP, 2007.

PRŮCHA, J. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 2010.

SEMRÁDOVÁ, I. Et al.: Intercultural Inspirations for Language Education. Hradec Králové: MV,2012.

BOWE, H. - MARTIN, K. (2007): Communication Across Cultures: Mutual Understanding in a Global World. Cambridge: Cambridge University Press.

HOLÁ, A. - JIRÁSKOVÁ, V. - KADLECOVÁ, Š. - KALIBOVÁ, K. (2012): Já a oni jsme my. Praha: In Iustitia.

HÜBSCHMANNOVÁ, M. (2002): Můžeme se domluvit. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

HŮLOVÁ, P. (2012): Čechy, země zaslíbená. Praha: Torst.

KOLEKTIV AUTORŮ (s. a.): Efektivní komunikace v interkulturním prostředí. Člověk v Tísni.

KOLEKTIV AUTORŮ META o.s. (2011): Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách. Praha: META o.s.

LACKOVÁ, E. (2012): Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Přeložila Milena Hübschmannová. Praha: Triáda.

LAN PHAM THI (2009): Bílej kůň, žlutý drak. Praha: Knižní klub.

Další literatura k jednotlivým projektům bude individuálně konzultována v semináři. Např.

 1. KANTAROVÁ, Kateřina. Učíte studenty z arabských zemí? In: AUČCJ, 2003-2006. Str. 75-80.
 2. TIRALA, Martin. Jazykové a sociokulturní aspekty při výuce japonských studentů. In: AUČCJ, 2003-2006. Str. 81-86.
 3. JANKOVÁ, Eva. Jazykové a sociokulturní aspekty při výuce čínských studentů. In: AUČCJ, 2003-2006. Str. 87-90.
 4. KUČERA, Ondřej; ŤULPÍKOVÁ, Petra. Jazyková a sociokulturní úskalí při výuce čínských studentů. In: AUČCJ, 2003-2006. Str. 91-100.
 5. LOWENSTEINOVÁ, Miriam. Korea: Jazyk a sociokulturní aspekty při vyučování. In: AUČCJ, 2003-2006. Str. 101-110.
 6. ZIKMUNDOVÁ, Veronika. Děti nebe a stepí v Čechách. JANEBOVÁ, Eva. Interkulturní komunikace ve škole. Praha: FF UK, 2009. 96 s. S. 73-86.
 7. ŠIŠKOVÁ, Tatjana. Romové a Češi. Od konfliktu k soužití. In: ŠIŠKOVÁ, Tatjana. Menšiny a migranti v České republice. My a oni v multikulturní společnosti 21. století. Praha: Portál, 2001. 188 s. S. 117-144.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Loginova Loginova (14.09.2015)

Zápočet:

- Individuální nebo skupinový projekt (prezentace v semináři a elektronicé odevzdání podkladů a použité literatury) - publikace/článek, komunita, organizace

- Docházka a aktivní účast v semináři - to zahrnuje: průběžná četba (příprava na diskusi a otázky k literatuře), 80% docházka. V případě nesplnění těchto podmínek: ústní zkouška

Zkouška:

- Individuální nebo skupinový projekt (prezentace v semináři a elektronicé odevzdání podkladů a použité literatury) - Publikace/článek, komunita, orgnaizace

- Docházka a aktivní účast v semináři - to zahrnuje: průběžná četba (příprava na diskusi a otázky k literatuře), 80% docházka.

- ústní zkouška na konci semestru v rámci probrané látky ze semináře (otázky se budou týkat povinné četby, četby týkající se Vašeho projektu, probraných témat, komunit, organizací)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Loginova Loginova (14.09.2015)

Hlavní tematické okruhy:

 • Výzkumy v oblasti kultury a IK 
 • Stereotypy a předsudky, bilingvismus
 • Jazyky v ČR, IK a jazyky 
 • IK a jazyky na českých školách 
 • IK ve škole
 • IK a práce 
 • Legislativa v ČR
 • Interkulturní vzdělávání
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK