PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Ediční problémy literatury 19. století - AUC500070
Anglický název: Literature of the 19th Century from the Perspective of Text Editing
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (06.02.2012)

Cílem semináře je přispět k definování základních edičních problémů při vydávání české literatury 19. století.
Studenti budou pracovat s konkrétními, v posledních sto letech nevydanými texty z českých časopisů 19. století, podle vlastního výběru z obsáhlé nabídky, která zahrne období od dvacátých do devadesátých let 19. století. Předmětem našeho zájmu budou především texty prozaické, případně i naučné, v rozsahu max. 40 stran. Na základě obecných doporučení (Editor a text) se ve vztahu k vybranému textu pokusí stanovit míru zásahů, navrhnout a zdůvodnit své ediční řešení a provést ediční úpravy textu. Výsledkem jejich práce bude k vydání připravený text (nejčastěji povídky), opatřený ediční poznámkou a stručným komentářem.
Sylabus je koncipován jako praktická součást VVZ Metodologie ediční práce.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (06.02.2012)

Základní literatura:

Červenka, M.: Textologie a sémiotika (in MČ: Obléhání zevnitř, Torst, Praha 1996)
Editor a text. Úvod do praktické textologie (Paseka, Praha - Litomyšl 2006)
Flaišman, J., Kosák, M.: Podoby textologie (ÚČL AV ČR, Praha 2010)
Otruba, M.: Autor - text - dílo (in MO: Znaky a hodnoty, ČS, Praha 1994)
Štorek, B.: Klasifikace a hodnocení textových změn při kanonizaci textu (ČL 1/1966)
Textologie. Teorie a ediční praxe (Karolinum, Praha 1993)
Vašák, P.: Autor, text a společnost (Academia, Praha 1986)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (06.02.2012)

písemná práce a její prezentace na semináři

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (06.02.2012)

Tematické okruhy:
Etapy práce:
1.    výběr časopisu a texty
2.    charakteristika hlavních edičních problémů
3.    ediční příprava textu
4.    sestavení ediční poznámky, příp. komentáře
5.    prezentace výsledků (textových problémů a jejich řešení) na semináři
Východiskem bude samostatná práce studentů, seminář tedy může (po dohodě) probíhat i blokovou formou, při využití konzultačních hodin vyučujícího.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK