PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Interpretace textu: Vybrané kapitoly z lyriky 30. let 20. století - AUC500061
Anglický název: Selected Topics from the Czech poetry of 1930s
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO500070
Garant: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (27.06.2012)

Výběrový dvousemestrální seminář navazuje na přednášku Poetika, případně na předchozí seminář Četba světové literatury a seminář Poetika poezie, prózy a dramatu, Na vybraných textech francouzských básníků od symbolismu k avantgardě (pochopitelně v překladech), ale paralelně k tomu na vybraných textech českých básníků od Březiny k Nezvalovi, se budou pobírat a prohlubovat základní pojmy a problémy vytváření básnické sémantiky na základy poetiky básnického textu (rytmus a jeho různé projevy a typy, eufonie, básnické figury a tropy, motivická výstavba, kompozice atd.) Nepůjde ovšem pouze o deskripci básnických prostředků a postupů, ale především o pochopení a pojmenování jejich funkce v jednotlivých básnických textech a o jejich podílu na utváření významu a smyslu básnického textu, aby se tak ve zkratce nastínil obraz vývoje moderní poezie. Výběr konkrétních vybraných textů bude domluven na prvním semináři.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (27.06.2012)

Základní doporučená odborná literatura

Slovník literární teorie

J. Brukner: Poetický slovník

J. Hrabák: Úvod do teorie verše

M. Červenka: Kapitoly o českém verši

J. Mukařovský: studie Poetika, Lyrika, Obecné zásady a vývoj novočeského verše, O jazyce básnickém (viz soubor Studie z poetiky)

J, Pistorius: . Doba a slovesnost, Triáda, Praha 2009

J. Mukařovský: Básnická sémantika, Karolinum, Praha 1995

V. Nezval: Moderní básnické směry

Na další odborné studie a texty bude při jednotlivých tématech upozorněno na seminářích.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (27.06.2012)

Aktivní účast v semináři, písemný rozbor poetiky vybrané básně.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (27.06.2012)

(Od Baudelaira k Apollinairovi - Od Březiny k Nezvalovi a Holanovi

 

Základní tematické okruhy:

1) Ch. Baudelaire: Květy zla a Malé básně v próze (překlady K. Čapka a S. Kadlece, H. Jelínka)

2) J. A. Rimbaud: Dílo J. A. Rimbauda (překlad V. Nezvala)

3) S. Mallarmé: Poezie (překlad V. Nezval )

4) G. Apollinaire: Alkoholy a Kaligramy (Pásmo a jiné verše, SNKLHU, Praha 1958; Apollinaire známý a neznámý, výbor z básnického díla, Odeon, Praha 1981)

5) B. Cendrars: Próza o transsibiřské magistrále (in B. Cendrars: V srdci světa, Mladá fronta, Praha 1964)

6) P. Reverdy: Chuť skutečna (překlad J. Vladislav, vydal Pavel Maur 1997, Odeon, Praha 1964)

7) O. Březina: Tajemné dálky, Ruce

8) J. Deml: Moji přátelé

9) V. Nezval: Pantomima, Básně noci

10) V. Holan: Triumf smrti, Vanutí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK