PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Praktická jazyková cvičení I - ATR10004
Anglický název: Turkish Language Exercises I
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Michal Láznička
Vyučující: Mgr. Michal Láznička
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BVAKUCER (21.04.2009)

Praktická jazyková cvicení I jsou úvodním intenzivním kurzem tureckého jazyka, zamereným na praktické jazykové
dovednosti a procvicování teoretického uciva probraného ve studijním predmetu Normativní mluvnice turectiny. Velká
pozornost je venována jak mluvenému, tak písemnému projevu. Každý týdenní blok kurzu je rozdelen na komunikativní
cvicení a na gramatický nácvik. Studenti by po absolvování kurzu meli být schopni domluvit se v každodenních situacích,
rozumet jednodušším textum a zvládnout nejbežnejší slovní zásobu turectiny. Od studentu je vyžadována pravidelná úcast na
hodinách a vypracovávání domácích úkolu (prekladu, gramatických cvicení, eseju na dané téma). Predmet je zakoncen
zápoctem a písemnou zkouškou.Struktura kurzu odpovídá v hlavních obrysech ucebnici Alev Tekinay, Günaydin I s
využitím textu a gramatických cvicení ze standardní turecké ucebnice Mehmet Hengirmen, Türkçe Ögreniyoruz I-II.
Literatura
Poslední úprava: BVAKUCER (21.04.2009)

Základní studijní literatura
Alev Tekinay, Günayd?n. Einführung in die moderne türkische Sprache I. Wiesbaden: Reichert 1988.

Mehmet Hengirmen a Nurettin Koç, Türkçe o?reniyoruz I-II. Ankara: Engin 1983 (nové vydání 1990).

Margarete I. Ersen-Rasch, Türkisch für Sie. München: Max Hueber 1998.

Lud?k H?ebí?ek, Ture?tina. Malá u?ebnice Nového Orientu. Praha: Orientální ústav 1965.

Další odborná literatura
Herbet Jansky, Lehrbuch der Türkischen Sprache. Wiesbaden: Otto Harrassowitz 1986 (11. p?epracované vydání).

Margarete I. Ersen-Rasch a H. Seyhan, Güle güle. Türkisch fur Anfänger. München: Hueber Verlag 1998.

Josef Blaškovi?, U?ebnice ture?tiny. Úvod do ture?tiny. Praha: SPN 1964.

Tomáš Lan?, ?esko-turecká konverzace. Praha: INFOA 1992.

Radka Hristova, Praktická ture?tina. Praha: Pramat 1999.

Lewis V. Thomas, Elementary Turkish. Dover Publications 1986.

Sylabus
Poslední úprava: BVAKUCER (21.04.2009)

edpokládaný pr?b?h v zimním semestru

1. Úvod do studia ture?tiny. Turecká abeceda. Nácvik pravopisu a výslovnosti.

2. Komunikativní cvi?ení: Základní konverza?ní obraty - pozdrav, p?edstavování, žádost, pod?kování. Gramatický nácvik: Vyjad?ování ?eského slovesa ?být". Tázací ?ástice. Užití ukazovacích zájmen bu-?u-o. Vyjad?ování záporu a p?itakání. Plurál.

3. Komunikativní cvi?ení: P?edstavování sebe sama. Ptáme se na p?vod. Ptáme se na údaje o t?etích osobách. Gramatický nácvik: Osobní zájmena. Vykání, tykání. ?ástice de. Oslovování. Vazba ne demek.

4. Komunikativní cvi?ení: Ptáme se, kde se co nachází. Popis místnosti. Ptáme se na v?k. Omluva a prosba. Gramatický nácvik: lokativ, základní ?íslovky, kaç-kaç tane, vyjad?ování existence/neexistence pomocí vazeb var a yok. Vyjad?ování slovesa mít.

5. Komunikativní cvi?ení: Rodina. Bydlení. Studium. Gramatický nácvik: Diktát. P?ítomný ?as, akusativ, postavení tázacích ?ástic.

6. Komunikativní cvi?ení: Cestování. Ozna?ování národností a jazyk?. Komunika?ní potíže. Zam?stnání. Studium. Na návšt?v?. Gramatický nácvik: Ablativ. Postpozice s ablativem. Slovesné a jiné vazby s ablativem. Vazby s yar?m-buçuk. Kaç tane - ne kadar. Tvorba p?íslovcí a p?ídavných jmen.

7. Komunikativní cvi?ení: Nákup. Váhy a míry. Ptáme se na množství. Jídlo a pití. V restauraci. Gramatický nácvik: Diktát. Dativ, postpozice için a ile. Vyjad?ování slovesa pot?ebovat. Modální slovesa chtít a muset. Vedlejší v?ty s çünkü. Imperativ. P?íslovce s -le.

9. Komunikativní cvi?ení: Ptáme se na cestu. Telefonujeme. Vyjad?ování pot?eb a žádostí. Na pošt?. Na ú?ad?. V bance. Gramatický nácvik: Esej, poslech.

10. Komunikativní cvi?ení: Popis a porovnávání v?cí a osob. Turecká ?nej". Oble?ení. Barvy. Gramatický nácvik: Komparativ a superlativ p?íd. jmen a p?íslovcí. Postpozice gibi a kadar. Rozdíl mezi hangi - nas?l bir. Optativ. Tvo?ení sloves pomocí sufix? -li a -siz.

11. Komunikativní cvi?ení: Hodiny a ?as. Dny v týdnu, m?síce, letopo?ty. Kalendá?. Turecké svátky. Na nádraží a autobusové stanici - ptáme se na spojení. V metru. Popis pr?b?hu dne. Gramatický nácvik: Opakování ?íslovek základních a ?adových. P?ídavná jména a p?íslovce vyjad?ující ?as. ?asové postpozice kadar, do?ru, sular?nda.

12. Komunikativní cvi?ení: Inzeráty. Automobil. Hledáme byt. P?íbuzenské vztahy. Gramatický nácvik: P?ivlast?ovací zájmena a sufixy. Genitiv. Vyjad?ování slovesa mít - rozší?ená varianta. Postpozice a další vazby s genitivem.

13. Záv?re?ný opakovací test.

P?edpokládaný pr?b?h v letním semestru

1. Komunikativní cvi?ení: Dopis. Vyjad?ování d?j? v minulosti. Popis prázdninové cesty. Film. Sultán Mehmet II - dobyvatel Istanbulu. Mustafa Kemal Atatürk. Gramatický nácvik: Minulý ?as na -di. ?ástice hiç, henüz, daha, hala, çoktan, bile, art?k. Vyjad?ování ?ástic všechen - veškerý. Tvo?ení slov pomocí sufix? -deki, -cik, - ce?iz. Rozší?ení ?íslovek, vazby s ?íslovkami.

2. Komunikativní cvi?ení: U doktora. Nemoci. V lékárn?. ?ásti t?la. Geografie Turecka. Životopis a žádost. Zápis na univerzitu. Gramatický nácvik: Kompozita. Sklo?ování podst. jmen bura-, ?ura-, ora-. Sv?tové strany. Substantivizace adjektiva a jeho užití v genitivních vazbách. Slovesné vazby s posesivními sufixy.

3. Komunikativní cvi?ení: Turecko na konci p?íštího století. Technické vynálezy. Prázdniny. Gramatický nácvik: Budoucí ?as. Procvi?ování p?íslovcí místa a ?asu. Spojení bile-hatta, hem-hem, ne-ne, ya-ya. Pomocné sloveso olmak.

4. Komunikativní cvi?ení: Vyjad?ování pravd?podobnosti a všeobecné platnosti. Návšt?va turecké rodiny. Islám. V mešit?. Istanbul a Ankara. Gramatický nácvik: Aorist a vazby s aoristem. Zdvo?ilé vyjad?ování imperativu. Užití sufixu -dir a olur v r?zných komunika?ních situacích. Vazba -mek için a p?ekládání ?eského aby. Pom?rné ?íslovky. Vazba böyle-?oyle-öyle. Vazba nejen-nýbrž také.

5. Komunikativní cvi?ení: Stížnosti a reklamace. V hotelu - rezervace. Lidské vlasnosti a dovednosti. Koní?ky. Dopravní zna?ky, p?íkazy a zákazy. Gramatický nácvik: Vyjad?ování modálních sloves moci a sm?t. Vazba být schopen. Minulý a budoucí ?as slovesných vazeb vyjad?ujících možnost/nemožnost. ?ástice ancak, yoksa, nihayet. Slovotvorba pomocí sufix? -ci a -l?k. ?íslovky neur?ité.

6. Komunikativní cvi?ení: Po?así. Vyjad?ování p?ání a zám?r?. Slavné turecké osobnosti. Bosporus. Turecká média. Gramatický nácvik: Opis slovesa muset. Vazby laz?m - gerek, mecbur olmak - zorunda olmak. Minulý a budoucí ?as necesitativu. Užití necesitativu u pomocných sloves a jako výraz pravd?podobnosti. Rozší?ení optativu. Postpozice dolay?/ötürü, yüzünden, yerine, ra?men, kar??n, s?ras?nda, esnas?nda. Užití neur?itého ?i nevyjád?eného subjektu.

7. Komunikativní cvi?ení: ?etba pohádky. Interview. Kratší novinový ?lánek. Gramatický nácvik: Nepravé postpozice a jejich vazby. P?ímá a nep?ímá ?e?, vazba s diye.

8. Komunikativní cvi?ení: Hledáme zam?stnání. Turci ve St?ední Asii. Vznik osmanské ?še. Gramatický nácvik: ?ástice de a její užití. Rekce sloves a ustálená spojení.

9. Komunikativní cvi?ení: P?íhody Nasrettina Hoci. Gramatický nácvik: Diktát. Esej. Rozší?ení genitivu a posesivu. Neur?itá minulost na -mi?.

10. Komunikativní cvi?ení: Poslech. Turecká kuchyn?. Na horách. Gramatický nácvik: Nepravé v?ty vedlejší. ?ástice ki.

11. Komunikativní cvi?ení: Na ú?ad? - psaní žádosti. Vláda, parlament a volby. P?íroda. Gramatický nácvik: Vyjad?ování ?eského zda, jestli. Trpný rod.

12. Opakování probrané gramatiky, konverzace, p?ekladatelské cvi?ení.

13. Záv?re?ný opakovací test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK