PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Normativní mluvnice turečtiny - ATR10003
Anglický název: Normative Grammar of Turkish
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Petr Kučera, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BVAKUCER (21.04.2009)

Prednáška predstavuje studentum normativní mluvnici turectiny. Jejím cílem je poskytnout zevrubný popis gramatického
systému turectiny jako cizího jazyka a seznámit studenty s fonologickým, morfologickým, lexikálním a syntaktickým
systémem soucasného tureckého jazyka, základními typy analýzy jazykových jednotek jakož i príslušnou terminologii Výklad
se zameruje predevším na morfosyntaktický rozbor jednotlivých slovních druhu (i ve srovnání s ceštinou). Probírané jevy
jsou ozrejmovány na konkrétním jazykovém materiálu.
Literatura
Poslední úprava: BVAKUCER (21.04.2009)

Základní studijní literatura
Margarete I. Ersen-Rasch, Türkische Grammatik. München: Hueber Verlag 2001.

Geoffrey Lewis, Turkish Grammer. Oxford University Press 2001 (2. vydání).

Radka Hristova, Stru?ná mluvnice tureckého jazyka. Praha : Dar Ibn Rushd 1998.

Györg Hazai, Kurze Einführung in das Studium der türkischen Sprache. Wiesbaden: Harrassowitz 1978.

Nurettin Koç, Yeni Dilbilgisi. Istanbul: ?nk?lap 1990.

Mehmet Hengirmen, Yabanc?lar ?çin Türkçe Dilbilgisi. Ankara: Engin 1998.

Tahsin Banguo?lu, Türkçenin Grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu 2000 (p?epracované vydání z roku 1974).

?mla K?lavuzu. Ankara: TDK 1985.

Györg Hazai (ed.), Handbuch der türkischen Sprachwissenschaft. Wiesbaden: Harrassowitz 1990.

Další odborná literatura
Milan Adamovi?, Konjugationsgeschichte der türkischen Sprache. Brill: Leiden 1985.

Do?an Aksan (ed.), Sözcük Türleri. Ankara: TDK 1983.

Lud?k H?ebí?ek, Turkish Grammer as a Graph. Praha: Orientální ústav 1971.

Sevgi Özel, Türkiye Türkçesinde Sözcük Türetme ve Birle?tirme. Ankara: TDK 1977.

Karl Steuerwald, Untersuchungen zur türkischen Sprache der Gegenwart. Berlin: Langenscheidt 1964.

Robert Underhill, Turkish Grammar. Cambridge (MA): MIT Press 1976.

Gerjan V. Schaaik, Studies in Turkish Grammar. Istanbul: Bo?aziçi University Press 2001.

Lars Johanson a Eva A. Csató (eds.), The Turkic Languages. London and New York: Routledge 1998.

Özsoy, D. Akar, M. Nakipo?lu-Demiralp, E. E. Erguvanl?, A. Aksu-Koç (eds.), Studies in Turkish Linguistics. Istanbul: Bo?aziçi University Press 2000.

Hendrik E. Boeschoten & Ludo T. Verhoeven (eds.), Studies on Modern Turkish. Tilburg University Press 1987.

Sylabus
Poslední úprava: BVAKUCER (21.04.2009)

P?edpokládaný pr?b?h v zimním semestru:

1. Obecný úvod - specifika gramatického popisu cizího jazyka. Klasifikace a charakteristika turkických jazyk?.

2. T?íd?ní slov, slovní druhy; kritéria pro za?azení ke slovnímu druhu; rozdíly mezi tureckým a ?eským pojetím. Úvod do turecké jazykové terminologie.

3. Fonetika a fonologie ture?tiny. Turecká abeceda - vývoj a sou?asný stav.

4. Pravopis a jeho reforma. Vokální harmonie, elize vokál?, pomocné vokály. Konsonanty (asimilace, zdvojování, zm?ny konsonant? v sufixech)

5. Podstatná jména: systematické za?azení, singulár-plurál, ur?enost-neur?enost, syntaktické postavení podst. jm. ve v?t?, p?ivlast?ovací koncovky, systém tureckých pad?, vyjad?ování rodu

6. P?ídavná jména: komparativ a superlativ, postavení p?ídavného jména, intenzifikace

7. ?íslovky a ?íselné výrazy, jejich klasifikace a užívání

8. Zájmena - funkce a formy jednotlivých typ?, sufix -ki, interogativa, neur?itá zájmena

9. P?íslovce a p?íslove?né výrazy, klasifikace, stup?ování

10. Postpozice - rozt?íd?ní, turecká klasifikace postpozic a jejich funkce

11. Spojky

12. Citoslovce

13. P?ehled a shrnutí, opakovací test

P?edpokládaný pr?b?h v letním semestru:

1. Morfologické kategorie tureckých sloves, slovesný systém ture?tiny a jeho porovnání s ?eštinou

2. Srovnávací pohled na vyjad?ování slovesa ?být" pomocí osobních p?ípon - rozdíly oproti ?eštin? a zp?soby užití. Verbální sufixy. Sufix - mi? pro vyjád?ení pochybností ?i neur?itosti. Vazby s var a yok.

3. Vyjad?ování posesivních vztah? v ture?tin?. Slovesné vazby pro vyjád?ení vlastn?ní. Porovnání verbálních sufix? a vazeb pro vyjad?ení ?být-mít-stát se" a jejich užití v kontextu.

4. Systém 6 základních slovesných ?as? v ture?tin? (p?ít. ?as prostý, aorist, budoucí ?as prostý, préteritum, perfektum, kontinuativ) a jejich rozší?ení pomocí sufixu -idi

5. Rozší?ené slovesné ?asy pro vyjád?ení ironie, pochyb, nejistoty ?i neur?itosti

6. Imperativ, voluntativ, optativ a jejich porovnání s ?eštinou

7. Slovesné vazby odpovídající ?eským modálním sloves?, jejich klasifikace a užití

8. Konjunktiv - klasifikace a užití

9. Genera verbi: vyjad?ování reciprocity, zvratná slovesa, kausativa, pasiv

10. Podstatná jména slovesná a vyjad?ování ?eského souv?tí v ture?tin?, participia, krátký infinitiv ve funkci verbalnomina

11. Slovesa ve funci p?íslovcí: zvláštnosti tureckého slovesného systému. Slovesné vazby kon?ící na -erek, -e, -ip, -meden, -ince, -eli, -ken a jejich ekvivalenty v ?eštin?. Rekce sloves a rozší?ené slovesné formy

12. Slovotvorba a p?ehled slovotvorných sufix? a infix?

13. Záv?re?ný opakovací test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK