PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Fonetika turečtiny - ATR10002
Anglický název: Phonetics of Turkish
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Petr Kučera, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BVAKUCER (21.04.2009)

Prednáška a seminár uvedou studenty do základní problematiky fonetiky a fonologie turectiny. Prednáška podává
systematický výklad všech hlavních jevu turecké fonologie a fonetiky i teoretické práce s nimi. V seminári studenti procvicí
dané jevy pri práci s konkrétními texty.
Literatura
Poslední úprava: BVAKUCER (21.04.2009)

Základní studijní literatura
Stephen Anderson, The Organization of Phonology. Academic Press: New York 1974.

Rose Nash, Turkish Intonation. An Instrumental Study. Janua Linguarum: Haag 1973.

Robert Lees,.The Phonology of modern Standard Turkish. Indiana University Publications: Bloomington 1961.

Další odborná literatura
Z. Palková, Fonetika a fonologie ?eštiny, Karolinum, Praha 1997.

M. Romportl, Základy fonetiky, Praha 1975

G. Clements, Vowel Harmony in Nonlinear Generative Phonology. Indiana University 1980.

Sylabus
Poslední úprava: BVAKUCER (21.04.2009)

P?edpokládaný pr?b?h v semestru (ZS):

1. P?edm?t studia fonetiky jako v?dní disciplíny

2. Fonetika a fonologie, hláska a foném.

3. Mluvní orgány.

4. Sluch a sluchové ústrojí.

5.Klasifikace hlásek v ture?tin?

6. Systém tureckých samohlásek a jejich popis

7. Systém souhlásek, jejich popis

8. Vokální harmonie

9. Fonetické zm?ny u souhlásek v afixech

10. Konsonantické skupiny

11. Slovní a v?tný p?ízvuk

12. Intonace, melodie

13. Praktický nácvik spisovné výslovnosti

P?edpokládaný pr?b?h v semestru (LS):

1. Slabika

2. Kvantita hlásek

3. Výslovnost p?ejatých slov

4. Elize vokál?

5. Fonetická transkripce textu

6. Práce s transkripty mluvených text?

7. Porovnání ?eské a turecké fonetiky

8. Porovnání fonetiky turkických jazyk?

9. Úvod do historické fonetiky ture?tiny

10. Turecká prozodie

11. Úvod do dialektologie se z?etelem na fonetiku

12. Fonetické zvláštnosti tureckých ná?e?í

13. Fonetické zvláštnosti mluvené ture?tiny

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK