PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kulturní dějiny I - ATN210007
Anglický název: History and Culture I
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (08.11.2019)
Cíl kurzu: Podat nástin historického a kulturního vývoje oblasti německy mluvících zemí od nejstarších dob do r. 1848 včetně, přičemž je hlavní pozornost věnována Německu. Kurz se na pozadí orientačního přehledu dějin soustřeďuje na určité klíčové události
a osobnosti. Pravidelně se střídají témata z historie a z dějin kultury. V rámci dějin kultury je zmíněn vývoj filozofie, náboženství a písemnictví, dále dějiny výtvarného umění, architektury a hudby. Těžištěm jsou základní umělecké a duchovědné proudy, které se v daném období v Německu projevovaly, a výrazné osobnosti doby; zásadně se přihlíží k česko-německým vztahům. Účelem kurzu je posílit kulturní kompetenci posluchačů pro danou jazykovou oblast.
V rámci semináře se počítá se zpracováním určitého tématu v podobě referátu/prezentace ze strany studentů, přičemž důraz bude kladen na česko-německé vztahy. Referát probíhá v češtině nebo v němčině.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (08.11.2019)

Suverénní zvládnutí přehledu dějin a kultury německé jazykové oblasti od nejstarších dob do r. 1848. Seminář: min. 75% účast na výuce a referát.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (08.11.2019)

Základní literatura:

Bahr, Ehrhard: Dějiny německé literatury: kontinuita a změna: od středověku po současnost. Svazek 1, Od středověku po baroko, 2005

Bok, Václav: Přehled německých dějin pro posluchače germanistiky. PF JU, Č. Budějovice 2002

Gombrich, Ernst H. Die Geschichte der Kunst.  16.vyd. Phaidon Verlag, Berlin 1996

Müller, Helmuth: Dějiny Německa. Nakladatelství Lidové noviny. Praha 1995 (část do r. 1848 včetně)

 

Další literatura:

Bláhová, M. a kol.: Úvod do dějin a kultury německy mluvících zemí. Praha 1994

DTV-Atlas zur deutschen Literatur. 4.vyd. DTV, München 1990

Fridell, Egon. Kulturgeschichte der Neuzeit. Sv. I-II. 9. vyd. DTV, München 1991

Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. Bd.I. Vom frühen Mittelalter bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. Bd. II. Vom Barock bis zur Klassik. Reclam, Stuttgart 1980

Glosíková, Viera: Anthologie der deutschen Dichtung. Bd. 1, Mittelalter, Humanismus, Reformationszeit, Barock, 2007

Gössmann, Wilhelm: Deutsche Kulturgeschichte im Grundriss. Mnichov 1996

Grabert – Mulot – Nürnberger: Geschichte der deutschen Literatur. Mnichov 1988

Hoffmeister, Gerhard. Deutsche und europäische Barockliteratur. Verlag J.B.Metzler, Stuttgart 1987

Kampits, Peter. Malé dějiny rakouské filozofie. Condordia, Praha 1995

Kappelmayr, Barbara (Red.). Universal-Lexikon der Kunst. Von der Frühzeit zur Moderne. Libro, Wiener Neudorf 1995

Kartschoke, Dieter - Bumke, Joachim – Cramer, Thomas. Geschichte der deutschen Literatur im Mittelalter. I, II, III. 2.vyd., DTV, München 1993-1995

Koch, Wilfried. Baustilkunde. 24.vyd. Bertelsmann Lexikon Verlag, München 2003

Koschmal, W., Nekula, M., Rogall, J.: Češi a Němci. Dějiny – kultura – politika. Paseka, Praha/Litomyšl 2002

Kostlán, A., Moravcová, D., Vaníček, V.: Encyklopedie dějin Německa. Ivo Železný, Praha 2001

Kouřimská, M. a kol.: Zur Geschichte und Kultur der deutschsprachigen Länder. Praha 1999

Křen, Jan, Dvě století střední Evropy, Argo 2005

Raeburn, Michael a kol. Dějiny architektury. Odeon, Praha 1993

Raff, Dieter: Geschichte vom alten Reich zur Bundesrepublik. Mnichov 1987

Seibt, Ferdinand. Glanz und Elend des Mittelalters. Goldmann, Berlin 1987

Seibt, Ferdinand: Německo a Češi. Academia, Praha 1996

Störig, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Zvon, Praha 1992

Veber, Václav a kol. Dějiny Rakouska. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002

Vogt, Martin (vyd.): Deutsche Geschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Frankfurt/Main 2003

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK