PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Tamilský jazyk I - ATM100001
Anglický název: Tamil Language I
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/4 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/4 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.
Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: ATM100004
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: INDBENDI (24.04.2008)
V tomto předmětu by se student měl seznámit se základními fonetickými, fonologickými, morfologickými a syntaktickými rysy
zvoleného jazyka (bengálština, hindština, sanskrt nebo tamilština). Předpokládá se také dokonalé zvládnutí písma a
základní slovní zásoby. Výuka jazyka probíhá po dvou liniích. Pravidelné semináře jsou zaměřeny na rozvoj praktických
řečových dovedností, v případě klasického jazyka (sanskrtu) je tato výuka zaměřená na zvládnutí zhruba první části
praktické učebnice (Zbavitel). Základní učebnice budou postupně obohacovány o dodatečné vlastní materiály (ukázky z
textů, novinové články, magnetofonové nahrávky apod.). Druhá linie výuky zprostředkovává přehlednou znalost
gramatického systému jazyka v jeho základních rovinách, s uvedením do teoretických problémů interpretace struktury
daného jazyka.

Zimní semestr:
1.-4. Seznámení se základy písma a fonetiky jazyka; přehled fonologie a fonetiky
5-7. Prohloubení znalosti písma, kombinatorika hlásek, základní slovní druhy
8.-10. První gramatické kategorie; morfologie jazyka
11.-13. Pádové koncovky, význam a používání pádů

Letní semestr:
1.-3. Úvod do syntaxe jazyka; větný pořádek v jednoduchých větách
4.-6 Základní slovesné kategorie, slovesa tranzitivní a intranzitivní
7.-9. Další slovní druhy (adjektiva, adverbia)
10.-11. Slovesné časy - tvorba a použití
12.-13. Postupné rozšiřování slovní zásoby; základní idiomy a fráze

Základní studijní literatura:
HART, K., Tamil for Beginners. Part 1. Berkeley 1991.
ARDEN, A..H., A Progressive Grammar of the Tamil Language, Madras 1962.
BEYTHAN,H., Praktische Grammatik der Tamilsprache, Leipzig 1943.
Další studijní pomůcky:Tamil Ulagam. International Institute of Tamil Studies. Chennai 2001.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK