PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teoretická gramatika čínštiny - ATJ200023
Anglický název: Theoretical Grammar
Zajišťuje: Katedra sinologie (21-KSI)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ATJ100184
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D. (31.08.2018)
Jedná se o klíčový teoretický jazykovědný předmět bakalářského studia, jehož cílem je uvést posluchače do nejdůležitějších oblastí jazykovědy na příkladech čínštiny a zároveň mu nabídnout základní obecnější poznatky o tomto jazyce, jako je například jeho původ a příbuzenského vztahy, jeho rozvrstvení stylové, nářeční či diachronní nebo jako jsou jeho vlastnosti a zvláštnosti typologické.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D. (31.08.2018)

COMRIE, B., Language universals and linguistic typology: Syntax and morphology. Oxford: Blackwell, 1989. 

CRUSE, D. Alan, Lexical SemanticsCambridge: Cambridge University Press, 1986. 

DUANMU San, The Phonology of Standard Chinese. Oxford: Oxford University Press, 2007. 

DUBĚDA, Tomáš, Jazyky a jejich zvuky. Praha: Karolinum, 2005. 

HANDEL, Zev, “What is Sino‐TibetanSnapshot of a Field and a Language Family in Flux”. Language and Linguistics Compass 2.3, 2008, 422–441. 

HARBSMEIER, ChristophLanguage and Logic. Sv. 7 řady Science and Civilisation in China (ed. Joseph Needham). Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 

CHAO Yuan-renGrammar of Spoken ChineseBerkeley: University of California Press, 1968. 

LI, C. N. a THOMPSON, S. A, Mandarin Chinese: A Functional Reference GrammarBerkeley: University of California Press, 1979. 

NORMAN, Jerry, Chinese. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. 

PACKARD, JeromeThe Morphology of Chinese. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 

Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 

SAMPSON, GeoffreyWriting Systems. Sheffield: Equinox Publishing, 2015. 

SYBESMA, Rint a kol., Encyclopedia of Chinese Language and LinguisticsLeiden a Boston: Brill, 2017. 

ZÁDRAPA Lukáš a PEJČOCHOVÁ, Michaela, Čínské písmo. Praha: Academia, 2009. 

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D. (31.08.2018)

Představa čínštiny a různé čínštiny, označení čínštiny a jejích variet, rozrůzněnost jazyka z odlišných hledisek. 

Příbuzenské vztahy čínštiny, sinotibetské jazyky, jazykoví sousedé čínštiny. 

Periodizace čínštiny. 

Typologie čínštiny. 

Dialektologie čínštiny. 

Fonetika a fonologie čínštiny. 

Morfologie čínštiny. 

Lexikologie a lexikální sémantika. 

Otázka vymezení slova v čínštině. 

Slovní druhy v čínštině. 

Větná syntax, rozbor na skladební dvojice. 

Souvětná syntax, spojovací prostředky. 

Čínské písmo. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK