PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP1 7 Prozodie hovorové čínštiny - ATJ100223
Anglický název: Prosody of Colloquial Chinese
Zajišťuje: Katedra sinologie (21-KSI)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Hana Třísková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Hana Třísková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Miroslava Jirková (18.12.2018)

Kurz se zaměří na rozvinutí dovedností nabytých v základním kurzu Úvod do fonetiky čínštiny (tónové slabiky,
dvojslabičné kombinace, izolovaná slova), především pak na zvládnutí zvukové podoby celých vět, a to v
konkrétním situačním kontextu (adekvátní rozložení i zvukové ztvárnění přízvučných a nepřízvučných slabik +
správné členění řeči = správný řečový rytmus; zvládnutí intonační křivky věty; zvládnutí pragmatické stránky,
významové stavby výpovědi; vyjádření emfáze, emocí). V kurzu se mísí teoretický (fonologický i fonetický) výklad
prozodických jevů souvislé hovorové čínštiny v kontextu celkové zvukové stavby čínštiny, a praktický nácvik
probíraných jevů s důrazem na jejich suverénní zvládnutí, maximální přiblížení rodilému mluvčímu a důsledné
opravování chyb.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Miroslava Jirková (18.12.2018)

Docházka minimálně 80%; písemný test, jehož úspěšné absolvování bude podmínkou připuštění k ústní zkoušce

Literatura
Poslední úprava: Miroslava Jirková (18.12.2018)

Hlavní zvukový materiál používaný k demonstraci jevů a k procvičování:

nahrávky z publikace Švarný, Oldřich et al. Hovorová čínština v příkladech I. - IV. Olomouc: Vydavatelství University Palackého, 1998.

Doplňující literatura:

Ashby, Michael - Maidment, John. Úvod do obecné fonetiky. Praha: Karolinum, 2015. přel. Tomáš Duběda.

Crystal, David. A Dictionary of Liguistics and Phonetics. London: Blackwell Publishers, 1997, 2008.

Duanmu, San. The Phonology of Standard Chinese. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Duběda, Tomáš. Jazyky a jejich zvuky: univerzálie a typologie ve fonetice a fonologii. Praha: Karolinum, 2005.

Chao, Yuen-Ren. A Grammar of Spoken Chinese. Berkeley: University of California Press, 1968. Kap. 1.3 Phonology (pp. 18-56)

Kane, Daniel. The Chinese Language: its History and Current Usage. Singapore: Tuttle Publishing, 2006. Český překlad Knížka o čínštině. Praha: Desert Rose, 2009. kap. 5. „Výslovnost“ (pp. 141-152)

Kratochvil, Paul: The Chinese Language Today. London, Hutchinson University Library 1968. Kap. II “Phonemics”, Kap. III/3 Morphophonemics

Lee, Wai-Sum - Zee, Eric. Chinese phonetics. In: James Huang et al. eds. The Handbook of Chinese Linguistics. Wiley Blackwell. 2014. pp. 369-399.

Lin, Hua. A Grammar of Mandarin Chinese. München: Lincom Europa, 2001, 2006. Kap. “Phonetics and Phonology” (pp. 23-51)

Lin, Yen-Hwei. The Sounds of Chinese. Cambridge University Press, 2007.

Lin, Yen-Hwei. Segmental phonology. In: In James Huang et al. eds. The Handbook of Chinese Linguistics. Wiley Blackwell. 2014. pp. 400-421.

Norman, Jerry. Chinese. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. 10. vyd. 2004. kap. 6 “The Modern Standard Language” I, II.

Palková, Zdena. Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum, 1994. Obecné kapitoly (1-5)

Švarný, Oldřich. The functioning of the prosodic features in Chinese (Pekinese). Archív Orientální, 1991, No. 2, pp. 208-216.

Švarný, Oldřich. Prosodic features in Chinese (Pekinese): prosodic transcription and statistical tables. Archív Orientální, 1991, No. 3, pp. 208-216.

Švarný, Oldřich a kol. Hovorová čínština v příkladech. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998.

Švarný, Oldřich. Učební slovník jazyka čínského I. -IV. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998-2000.

Třísková, Hana. Segmentální struktura čínské slabiky. Praha: Karolinum, 2012.

Třísková, Hana ed. Transkripce čínštiny I., II. Praha: Česko-čínská společnost, 1999.

Třísková, Hana. Za Oldřichem Švarným a jeho prozodickou transkripcí čínštiny . Nový Orient, 2011, No. 3, pp. 40-43.

Třísková, Hana. Prozodická transkripce čínštiny O. Švarného: čtyři historické verze . Nový Orient, 2011, No. 4, pp. 45-50.

H.T. další české články na:

H.T. anglické články na:

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Miroslava Jirková (18.12.2018)

Praktická i teoretická znalost prozodie čínštiny v rozsahu probírané látky; základní obecné povědomí o fonetice a fonologii v rozsahu probírané látky (např. principy artikulace, fonémy/alofony, povědomí o symbolech IPA potřebných pro zvukový popis čínštiny)

Sylabus
Poslední úprava: Miroslava Jirková (18.12.2018)

1. hodina
• rovina segmentální a rovina suprasegmentální (prozodická)

• souvislá řeč: její stavební jednotky

• souvislá řeč: její rysy; funkce prozodických rysů

• čtení, cvičení

2. hodina
• mluvidla (osvěžení ZS)

• souhlásky (místo + způsob artikulace), samohlásky (osvěžení ZS)

• International Phonetic Alphabet (osvěžení ZS)

• čtení, cvičení

3. hodina
• slabika jako nejmenší staveb. jednotka řeči a nositelka prozodických rysů

• struktura slabiky obecně, dvojhlásky (klesavé, stoupavé) a trojhlásky

• čtení, cvičení

4. hodina
• hierarchická struktura čínské slabiky

• vlastnosti jednotlivých komponentů

• výslovnost iniciál, mediál, centrál, terminál

• čtení, cvičení

5. hodina
• rytmus řeči: předěly a přízvuk

• hierarchie prozodických jednotek (mluvní takt, větný úsek, věta)

• typy předělů mezi prozodickými jednotkami, jejich realizace

• čtení, cvičení

6. hodina
• přízvuk obecně: funkce (na rovině slova, fráze, věty), akustické parametry využívané k realizaci přízvuku

• mezijazykové odlišnosti ve zvukové realizaci přízvuku

• relativita přízvuku, nemožnost jej instrumentálně „změřit“

• typy rytmu: „kulometný“ (stress-timed) a „morseovkový“ (syllable-timed)

• vlastnosti nepřízvučných slabik v „morseovkových“ jazycích jako angličtina (krátké trvání, snížení výšky, hláskové redukce)

• čtení, cvičení (HČP, phonetic chunks)

7. hodina
• zvuková realizace přízvuku / ne-přízvuku v čínštině (manipulace s trváním slabiky, výškou hlasu, redukce hlásek v nepřízvučných slabikách)

• vztah přízvuku a tónu

• čtení, cvičení (HČP, phonetic chunks)

8. hodina
• rovina slova: slovní přízvuk v čínštině, jeho různá pojetí

• situace v 2slab., 3slab. a 4slab. slovech

• akcentuační typy 2slab. slov O. Švarného

• dva základní typy přízvukování v dvojslabičných slovech (T+0, T+T), přízvukovací variabilita v T+T

• čtení, cvičení (HČP, phonetic chunks)

9. hodina
• rovina slova: nepřízvučnost = signál významové prázdnosti slova

• nepřízvučnost slov plnovýznamových (kontextové sémantické vyprázdnění)

• nepřízvučnost slov pomocných (inherentní sémantická prázdnost)

• klitika: jednoslabičná pomocná slova bez lexikálního tónu (的, 了, 吗...)

• klitikoidy: jednoslabičná pomocná slova s lexikálním tónem (os. zájmena, předložky, záložky, spojky, subst. numerativy, modální slovesa, slovesa 是, 在, exist. 有 )

srovnání klitikoidů s anglickými words with weak forms

• čtení, cvičení (HČP, phonetic chunks)

10. hodina
• využití přízvuku na rovině fráze: přízvukování větných členů

• využití přízvuku na rovině věty: důraz (emfáze) vs. oslabení slova již známého z kontextu

• další možnosti zdůraznění: lexikální, slovosledné; proč jsou v čínštině důležité právě zvukové prostředky

• čtení, cvičení (HČP, phonetic chunks)

11. hodina
• větná intonace v čínštině, vztah k tónům (small ripples riding on large waves)

• základní intonační schémata (oznamovací věta, tázací věty s různou gramatickou strukturou, neukončená výpověď)

• čtení, cvičení (HČP, phonetic chunks)

12. hodina
• prozodické vyjádření emocí, postojů, nálad, řečových stylů...

• čtení, cvičení (HČP, phonetic chunks)

13. hodina
opakování

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK