PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Klasický čínský jazyk I - ATJ100188
Anglický název: Classical Chinese I
Zajišťuje: Katedra sinologie (21-KSI)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.
P//Je prerekvizitou pro: ATJ100189
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Miroslava Jirková (17.08.2016)
Úvodní dvousemestrální kurz klasického čínského jazyka. Kurz je založen na četbě jednoduchých textů
klasického období obsažených v chrestomatii sestavené T. N. Nikitinou. Mimoto je podán systematický výklad
gramatiky klasické čínštiny podle systému T. N. Nikotiny v rozsahu vždy dvou vyučovacích hodin týdně. Od
studentů je požadována průběžná příprava textů na následující hodinu. Rámcový odhad jsou tři texty přečtené za
jednu lekci, celkově se předpokládá probrání asi 60-70 textů.
Literatura
Poslední úprava: Miroslava Jirková (17.08.2016)

Nikitina, T. N. Chrestomatija drevněkitajskich těkstov. Leningrad: Leningradskoj universitět, 1982.

Nikitina, T. N. Gramatika staročínských textů Grammatika drevněkitajskich těkstov. Praha: Karolinum, 2005.

Slovníky:

Mathews, R. H. A Chinese-English Dictionary. Shanghai: China Inland Mission and Presbyterian Mission Press, 1931.

Ošanin, I. M. et al. Bol´šoj kitajsko-russkij slovar. Moskva: Nauka, 1983.

Sylabus
Poslední úprava: Miroslava Jirková (17.08.2016)

1. Obecná charakteristika klasické čínštiny

2. Syntax jednoduché věty: elementární konstrukce. Obecné vlastnosti elementárních konstrukcí

3. Přehled elementárních konstrukcí

4. Elementární konstrukce: jmenná věta

5. Elementární konstrukce: slovesná věta. Konstrukce podmět - přísudek

6. Elementární konstrukce: slovesa a adjektiva v konstrukci s jedním bezpředložkovým předmětem

7. Elementární konstrukce: slovesa a adjektiva v konstrukci s jedním předložkovým předmětem

8. Elementární konstrukce: slovesa společné činnosti

9. Elementární konstrukce: konstrukce se slovesy řídícími dva předměty

10. Elementární konstrukce: konstrukce se dvěma slovesy

11. Slabě podřízené elementy konstrukcí. Předměty

12. Slabě podřízené elementy konstrukcí. Určení a přívlastky

13. Složené konstrukce: konstrukce jako element jiné konstrukce

14. Složené konstrukce: syntaktická struktura konstrukcí se vztažnými zájmeny

15. Složené konstrukce: konstrukce se zájmenem zhe coby element jiné konstrukce

16. Složené konstrukce: konstrukce se zájmenem suo jako součást jiné věty

17. Složené konstrukce: konstrukce bez vztažného zájmene coby element jiné konstrukce

18. Zdůrazňovací konstrukce se vztažnými zájmeny

19. Zdůrazňovací konstrukce bez vztažných zájmen

20. Zdůrazňovací konstrukce s tematickým podmětem

21. Jiné druhy inverzí

22. - 26. Konstrukce se zvláštními slovesy a adjektivy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK