PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diplomový seminář I - ATB500017
Anglický název: Master’s Theses Tutorial I
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Vyučující: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (15.07.2015)
Seminář bude zaměřen na metodické vedení k technice psaní odborně zaměřené práce většího rozsahu v rovině
obecné, i na konkrétní diplomové práce. Bude požadována schopnost kritického zhodnocení literatury a pramenů
v předběžné shromažďovací fázi i jeho písemná formulace v práci samé. Vznikající jednotlivé kapitoly budou
studenty průběžně prezentovány a ostatními posuzovány, což současně poslouží jako příprava k obhajobě
magisterské práce. Podmínkou pro udělení zápočtu je průběžně referovat o postupu psaní práce a vést o
problematice diskusi.
Literatura a jednotlivá témata sylabu budou specifikovány podle zaměření jednotlivých prací.
Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (15.07.2015)
Literatura
Odborná literatura:
Literatura k tématu diplomové práce (bude specifikována podle zaměření jednotlivých prací).

Další studijní literatura:
Eco, U., 1997, Jak napsat diplomovou práci, Votobia, Olomouc.

Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J., 1999, Jak napsat odborný text. Leda, Praha.

Šesták, Z., 2000, Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia.

Liška, V., 2003, Diplomová práce, zpracování a obhajoba. Ivo Ulrych, Praha.

Holoušková, D., Krobotová, M., 2005, Diplomové a závěrečná práce. Univerzita Palackého, Olomouc.

Filka, J., 2002, Metodika tvorby diplomové práce. Knihař, Brno.

Sgall, P., Panevová, J., 2004, Jak psát a nepsat česky. Praha.

Projekt Bibliografické citace dle normy ČNS ISO 690 a ČNS ISO 690-2 [online]. 2004-2007 [cit. 2007-08-26]. Dostupné na WWW: .

Sylabus
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (15.07.2015)

Předpokládaný průběh v zmimním semestru:

1.-3. Propedeutika k psaní magisterské práce, rozvržení témat.

4.-13. Prezentace témat dipl. prací formou referátu. Následný komentář.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK