PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Tibetština II - ATB00007
Anglický název: Tibetan Language II
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je záměnnost pro: ATB00044, ATB00043
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (30.09.2014)
Jazykový kurz je určen k prohlubování základů a detailnějšímu studiu gramatiky tibetštiny. Dotýká se například slovesných tvarů stvrzujícího postoje yod a ‘dug, slovesných partikulí rang, long, sa; užití slovesných infinitivních konstrukcí s partikulemi yag, gar, rgyu; modálního slovesa dgos, konstrukcí dgos byung; konektivního yang; pomocných sloves a prokazujících modalit; vyjádření pravděpodobnosti; nominalizátory pa, rgyu, mkhan, stangs, yag; složených sloves; podmínkových konstrukcí za užití částice na; vyjádření účelu s pomocí částice gar; negativních částic ma, med, mi, min; větnými spojkami, konstrukcí a strukturou složitějších vět; imperativního sufixu rogs gnang; postpozic; asociativu za užití dang; dang jako syntetizující vazby; affixu chen. Součástí předmětu je četba a memorace.

1-3. Sekundární slovesa (modální, vidová, směrová)
4-5. Vyjádření pravděpodobnosti, nejistoty (yod pa ´dra, yin sa red)
6.-7. Vynechání ergativu a podmětu, různé významy gcig
8.-10 Podmínková souvětí
11.-12. Jiná vyjádření nejistoty (yod kyi red, a yod)
13.-14. Slovesné infinitivní konstrukce yag, gar, rgyu
15. Konstrukce s ´gro´o, rozkazovací sufix rogs gnang
16.-17. Verbalizátory
18. Opakování probrané látky
19.-20. Nepřímá řeč
21. Zkušenostní myong
22-23. Adjektivní sufixy
25.-26. Příslovce
27. Další rozkazovací sufixy
28.-29. Superlativ, adjektivní srovnávací konstrukce
30. Konstrukce ma gtogs
31-33. Vedlejší věty: vyjádření současnosti a předčasnosti
34. Sufix tsam, sufix ni
35. Opakování probrané látky
36.-37. Složená slovesa
38.-39. Tibetské protějšky českých vztažných vět
40.-42. Minulý a budoucí čas modálních sloves + další modální konstrukce
43-45. Kauzativní konstrukce + jiné konstrukce (da ga ze, pa da ka, ma + rang)
46.-48. Nepřímé otázky, struktura složitějších vět
49.-50. Vynechání slovesné koncovky, korektivní a mnemické koncovky
51. Kauzativní a rezultativní slovesa
52. Konstrukce s ched du
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (30.09.2014)

Anonymus, ‘Dzin gra bshi pai slob deb rig pa´i nyin byed (Tibetan Reader 4). Dharamsala: Tibetan Cultural Printing

Press, 1987

Goldstein, Melvyn. Essentials of Modern Literary Tibetan. Berkeley: University of California Press, 1991.

Chonjore, Tsetan: Colloquial Tibetan: A Textbook of the Lhasa Dialect. Dharamsala: Library of Tibetan Works

and Archives (LTWA), 2003.

Liberman, Kenneth - Narkyid, Ngawangthondup, Pattern Drills in Intermediate Conversational

Tibetan. Dharamsala, LTWA, datum vydání neuvedeno.

Sopa Geshe Lhundup, Lectures on Tibetan Religious Culture. Dharamsala, Library of Tibetan Works & Archives.

1983.

Tournadre, Nicolas - Dorje, Sangda: Manual of Standard Tibetan: Language and Civilization. New York:

Snow Lion Publications, 2003.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK