PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Povinně volitelný předmět - Fonetická variabilita angličtiny - ATA3PVP02
Anglický název: Phonetic Variability of the English Language
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (12.11.2012)

Seminář navazuje na Kontrastivní lingvistiku (fonetiku), která studenty uvedla do popisu zvukové stavby standardní angličtiny ve srovnání s češtinou. Hlavním posláním semináře je budovat percepční a produkční dovednosti studentů s ohledem na jejich budoucí profesní zaměření. Segmentální i suprasegmentální jevy zvukového plánu angličtiny jsou procvičovány jak izolovaně, tak v komplexních aktivitách zaměřených na práci s nejrozšířenějšími výslovnostními variantami. Zvláštní pozornost je také věnována variantám anglické intonace, pro niž byl v kurzu Kontrastivní lingvistika (fonetika) vymezen pouze omezený prostor.

1) Úvod - základní pojmy, koncepty a metodika studia zvukové variability jazyka
2) Geografické rozčlenění anglicky mluvících oblastí; Pojem stigmatičnosti a prestiže
3) Sociolekty v anglicky mluvících zemích; Pohlaví a etnicita
4) Variabilita konsonantická - přehled; rhoticita a další výrazné indikátory
5) Variabilita vokalická - přehled; diftongičnost, samohláskové inovace.
6) Variabilita rytmická (redukce a prominence - míra a distribuce)
7) Variabilita intonační - formy
8) Variabilita intonační - hledisko afektivní, gramatické a diskurzní
9) Angličtina britských ostrovů, severní dialekty
10) Angličtina Spojených států amerických a Kanady;
11) Angličtina australská, novozélandská, jihoafrická a další africké formy angličtiny
12) Specifické rysy angličtiny u rodilých mluvčích hindštiny, urdštiny, čínštiny a japonštin
13) Problematika osvojování zvukového plánu angličtiny nerodilými mluvčími
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (12.11.2012)

Minimálně 75 % účast na seminářích

Aktivní práce v seminářích

Seminární práce - analýza zvukové nahrávky podle pokynů

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (12.11.2012)

Základní literatura

Hughes, A., Trudgill, P. (2005). English Accents and Dialects. Oxford: OUP

Wells, J. C. (1982). Accents of English. 3 vols. Cambridge: CUP

Thompson I., (1981). Intonation Practice. Oxford: OUP

Další pracovní literatura

Shockey, L. (2003). Sound Patterns of Spoken English. Oxford: Blackwell

Wells, J. C. (1990). Longman Pronunciation Dictionary. Harlow: Longman

Harris, J. (1994) English Sound Structure. Oxford: Blackwell

O'Conor, J. D. (1980). Better English Pronunciation. Second edition. Cambridge: CUP

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK