PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Dějiny a kultura II - ATA30010
Anglický název: History and Culture II
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Vyučující: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Záměnnost : ATA200007
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. (01.10.2017)

1/ Anotace, sylabus a literatura semestrového PŘEDNÁŠKOVÉHO kurzu pro studenty<br>
angličtiny na Ústavu translatologie FF UK a další zájemce (Iberoamerikanisté, historici atd.)<br>
<br>
Dějiny a kultura II. The history and culture II. The History of the United States.<br>
Dějiny Spojených států, Opatrný<br>
Cca 7 dvouhodinových přednášek, zakončeno zkouškou společnou se seminářem dr. Kalivodové.<br>
<br>
<br>
Kurz poskytuje základní vědomosti o americké historii a vývoji společnosti na území dnešních Spojených států <br>
od konce 16. století do začátku století jedenadvacátého včetně stručného přehledu literatury k této problematice <br>
a informace o historii zájmu o americké dějiny v České republice a kontaktech střední Evropy a USA, zejména v <br>
podobě emigrace v 19. a 20. století. Při přednáškách i zkouškách bude kladen důraz na tematické okruhy uvedené <br>
níže.<br>
<br>
1. Amerikanistika jako vědní obor. Růst zájmu o Spojené státy po americké válce za nezávislost. Americká <br>
společnost jako Evropa za mořem. Alexis de Tocqueville. Vystěhovalectví v 19. století. Teorie melting <br>
potu. Americká společnost a historie v díle J.F. Turnera. Ch. Beard jako představitel klasické americké <br>
historiografie. Rasové a minoritní skupiny v americké historiografii. Gender Studies. Česká společnost a Spojené <br>
státy. Augustin Heřman, Perishové, Dignowity, Paclt, osmačtyřicátníci - Náprstek, počátky masové emigrace, <br>
Čechoameričané do první světové války, kvótový systém poloviny dvacátých let. Emigrace druhé světové války a <br>
roku 1948. Americká historie v české vědě - Jakub Malý, Josef Polišenský, Petr Mareš, Jan Navrátil, Svatava <br>
Raková.<br>
<br>
2. Evropský zájem o Asii. Pyrenejská priorita. Anglický podíl na výzkumných plavbách - Cabotové. <br>
Anglicko-španělské nepřátelství. Piráti - Francis Drake. Walter Raleight a kolonie Roanoke. Osídlení zálivu <br>
Chesapeake – Virginie a Maryland. Nová Anglie a otcové poutníci. Nový Amsterodam a konflikt s Holanďany. <br>
Pennsylvanie a Delaware. Anglický koloniální systém a samospráva . Vztah k Indiánům. Uvědomování <br>
jednoty. Předpoklady revoluce. Zájem na dalším postupu na západ. Konflikt s Francií. Evropské souvislosti. <br>
Indiánská válka.Washington a zkušenosti osadníků s evropským válčením. Změna poměrů v Americe. Nové <br>
daně. Zákon o kolkovném. Protesty v koloniích. Radikalizace názorů a její ideové pozadí. Bostonské pití čaje. <br>
Kontinentální kongres. Vyhlášení nezávislosti.<br>
<br>
3. Vznik Spojených států. Defenziva stoupenců nezávislosti. Silné pozice loayalistů. Saratoga. Vstup Francie a <br>
Španělska do války. Boje na hranici. Jih. Yorktown. Pařížský mír. Články konfederace. Konfederační pořádek. <br>
Problém dluhů a ekonomický rozvrat. Shaysovo povstání Volání. po silnější vládě. Nová ústava. Federalisté a <br>
listina práv člověka. Upevnění Unie. Zahraniční úspěchy v podobě Jayovy a Pickneyovy smlouvy. Válka s <br>
Francií. Domácí krize. Koupě Louisiany. Válka s Britanií 1812-1814. Hospodářská expanze. Územní rozmach. <br>
Texas. Manifest Destiny. Válka s Mexikem. Transcendentalismus. Zájem o Střední Ameriku a Karibskou oblast. <br>
Růst napětí Sever-Jih. Vznik republikánské strany.<br>
<br>
4. Občanská válka. Otrokářství v USA. Abolicionismus. Volby 1860. Vyhlášení Konfederace. Fort Sumter. Situace <br>
na Severu a na Jihu. Homestead Act. Zrušení otroctví. Vicksburg a Gettysburg. Námořní blokáda a mezinárodní <br>
vztahy. Defenziva Konfederace. Konec války a její politické a hospodářské výsledky. Rekonstrukce. Vnitřní <br>
migrace. Masové Přistěhovalectví. Komunikační síť. Krize 1873 a vznik velkých společností. Carnegie, <br>
Morgan, Rockefeller. <br>
Otevření Západu. Poslední indiánské války. Průmyslový a zemědělský rozvoj. Technický pokrok a vynálezy. <br>
Rozmach kultury. Bret Harte a Mark Twain. Změny v americkém tisku. Na cestě do společnosti velmocí. Přízrak <br>
hospodářské a společenské krize. Růst dělnickéhop hnutí, anarchismus, sociální darwinismus. Hledání nových <br>
cest - Turner, Strong, Mahan.<br>
<br>
5. Španělsko-americká válka. Plattův dodatek jako program omezené suverenity. Politika velkého klacku. <br>
Panamská "revoluce". První hospodářskou mocností světa. Pragmatismus. Stavba panamského průplavu. Účast <br>
na světové politice. Taftova doktrina. Odborové hnutí. Protitrustové zákony. Vstup do první světové války. Wilsonův <br>
plán Společnosti národů. Komunismus a nový izolacionismus. Zlatá dvacátá léta. Nový typ civilizace -- <br>
automobilismus, film, rozhlas, jazz. Černý pátek. Velká krize ve finanční sféře, průmyslu a zemědělství, <br>
nezaměstanost a její sociální důsledky, hledání východisek, New Deal. Politika dobrého sousedství. Mezinárodní <br>
situace. Tichomoří a Japonsko. Vztah k válce v Evropě<br>
<br>
6. Japonský útok na Pearl Harbor. Vstup do války. Válka a americká společnost. Přechod na válečnou výrobu. <br>
Válka v Tichomoří - Midway. Válka v Evropě. Atomové zbraně. Jalta a Postupim. Napětí mezi vítězi a zhoršování <br>
mezinárodní situace. Studená válka. Korejská válka. Neklid na americkém kontinentě - guatemalská a bolivijská <br>
revoluce. Změna strategických poměrů. Kubánská revoluce a Spojenectví pro pokrok. Kennedy a Profily odvahy. <br>
Společenské změny v USA. Boj za odstranění rasové segregace. Černá moc. Nové technologie. Vesmírný <br>
výzkum.<br>
22. Vietnamský debakl. Nové hodnoty. Konec melting potu a amerického snu: Feminismus. <br>
Menšiny.Opoziční kultura. Homosexuálové. Political Correctness. Vláda sedmé velmoci. Watergate. Carterova <br>
defenziva. Irán.<br>
<br>
7. Návrat republikánů. Relativní ústup na světové ekonomické scéně: západní Evropa, Japonsko, Korea <br>
novými "nepřáteli". Nicaragua a občanská válka ve střední Americe. Uzbrojení SSSR. 1989. Válka v zálivu. <br>
Clinton jako nový fenomén americké skutečnosti. Krize politiky a společnosti. NAFTA. Globalizace ekonomiky a <br>
kultury. 11. září. Irák. Krize 2008. Obamova Amerika. Nová nebezpečí a konec snu o "Americké světě"?<br>
<br>
<br>
<br>
Povinná literatura:<br>
Jean-Pierre Fichou, Civilizace USA, Victoria Publishing, Praha<br>
1995<br>
J. Opatrný, Amerika v proměnách staletí,LIBRI, Praha 1998<br>
J. Opatrný S. Raková, USA, LIBRI, Praha 2003<br>
J. Polišenský, Úvod do studia dějin vystěhovalectví do Ameriky<br>
I., Universita Karlova 1992<br>
S. Raková, Americká ústava 1787, Praha 1991<br>
S. Raková, Dobrodruzi, puritáni a Indiáni. Angličané v Novém<br>
světě. LIBRI, Praha 1998<br>
G. B. Tindall, D. E. Shi, Dějiny států USA, Praha 1994<br>
A.Tocqueville, Demokracie v Americe, I-II, Praha 1992<br>
<br>
Doporučená literatura:<br>
<br>
B. Bailyn, The Peopeling of British North America, 1986<br>
J.K. Bauer, The Mexican War, 1846-1848, 1974<br>
R. Billington, Westward Expansion, 1982 (5. vyd.)<br>
G. Dangerfield, The Awakening of American Nationalism, 1815-1828,<br>
1965<br>
J. A. Garraty, The New Commenwealth, 1877-1890, 1968<br>
E. W. Hawley, The Great War and the Search for a Modern Order: A<br>
History of the American People and Their Institutions, 1917-1933,<br>
1979<br>
G. C. Herring, America´s Longest War: United States and Vietnam,<br>
1950-1975, 1979<br>
G. Kolko, The Limits of Power, The World and United States<br>
Foreigen Policy, 1945-1954, 1972<br>
W.LaFeber, The New Empire: An Interpretation of American<br>
Expansion, 1860-1898, 1963<br>
J. McPherson, Battle Cry of Freedom: The Civil War Era, 1988<br>
R. Middlekauf, The Glorious Cause: The American Revolution,<br>
1763-1789, 1982<br>
S. E. Morison, The European Discovery of America: The Northern<br>
Voyages, A.D. 1492-1600, 1971<br>
G. E. Mowry, The Era of Theodore Roosevelt, 1900-1912, 1958<br>
J. Opatrný, Válka Severu proti Jihu, Mladá fronta, LIBRI, Praha<br>
1998<br>
J. Opatrný, Kde leží indiánská zem, Brána, Praha 1990<br>
J. Opatrný, Válka Mohykánů. Sedmiletá válka v Americe, LIBRI, Praha 2000<br>
S. Rysková, Martin Luther King, Praha 1988<br>
P. Schäfer, Presidenti USA, Mladá fronta, Praha 1995<br>
A. M. Schlessinger, Jr. The Age of Roosevelt, I-III, 1957-1960<br>
D. M. Smith, The Great Departure: The Unitede States in World War<br>
I, 1914-1920, 1965<br>
<br>

2/ ANOTACE SEMINÁRNÍHO KURZU:
ATA30010
Vyučující PhDr. Eva Kalivodová, PhD.
ATA30010

Seminar course whose purpose is to analyze and discuss varied texts related to the US history and present. It is taught in English. For students of Translation Studies, English-Czech, the course is relevant because it broadens and deepens cultural competence, and enhances the skills of text analysis. It is combined with the lecture course in American history and culture (lecture course „Dějiny a kultura II“ taught by Professor Opatrný in Czech). The seminar course is also related to the study of American literature (“Analýza literárního textu II”).Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. (01.10.2017)

Conditions of passing the SEMINAR course: 75%  presence and active participation in classes based on reading assignments. During the semester, each student will give a 10-minute oral presentation on the afterlife (up to the present) of some particular historical facts, events or notions, always in a session following the one that´s the inspiration Without an exception in session 11). Some tips are given in the syllabus.

The SEMINAR course and the LECTURE course “Dějiny a kultura II” are concluded by a twofold exam which consists in a short written test examining topics covered by dr. Kalivodová and another part specified by Prof. Opatrný. The two parts are assessed by one grade.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. (01.10.2017)

Základní literatura (SEMINAR COURSE):

 

 

Primární zdroje (viz TAKÉ sylabus)

 

O’Brien, T., Making the Americas, New Mexico University Press 2007

 

Opatrný, J., Amerika v proměnách staletí, LIBRI, Praha 1998

 

Opatrný, J., S. Raková, USA, LIBRI, Praha 2003

 

Tindall, G. B., Shi, D.E., Dějiny států USA, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1994

 

Cunliffe, M. The Literature of the United States. Reprint. Penguin Books: London, 1991.

 

Inge, M. T. A Nineteenth-Century American Reader. USAI 1987

 

Kerber, L. K., Kessler-Harris, A., Kish Sklar, K. U. S. History as Women´s History. Chapel Hill and London, Univ. of North Carolina Press, 1995

 

Lemay, A. L. (ed.) An Early American Reader. USAI 1991

 

Marcus G., Sollors, W. (eds.) A New Literary History of America. Harvard: Harvard Univ. Press, 2009.

 

Takaki, R., A Different Mirror. A History of Multicultural America. Boston-N.Y.-London, Little, Brown and Co., 1993

 

Zinn, H. A People’s History of the United States. HarperCollins, 2003

 

An Outline of American History. USIA 1994

 2003

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. (01.10.2017)

The course consisting of the lecture part given by Prof. Opatrný and the seminar part taught by dr. Kalivodová is concluded by a twofold exam which consists in a short written test examining topics covered by dr. Kalivodová and another part specified by Prof. Opatrný. The two parts are assessed by one grade.

 

The short written test (from the SEMINAR COURSE) will require the knowledge of texts assigned for reading in the seminar course (including contexts and interpretation) PLUS the knowledge of topics from stUdents´presentations). The reading of historical and literary historical literature (see "Literatura, SEMINAR COURSE") may help consolidate the knowledge of primary sources.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. (01.10.2017)

Abbreviations used in the syllabus, SEMINAR COURSE:

 

EAR - Early American Reader, ed. J.A. Leo Lamay, (publ. by USIA,  Washington D.C. 1988)

 

 19CAR - 19th c. American Reader, ed. T. Inge (publ. by USIA,  Washington D.C. 1988)

 

The Makings of America..., vol. I – D. C. Heath and Co.: The Makings of America: The United States and the World. Vol. II: To 1865. Lexington, D. C. Heath and Co. 1993.

 

Basic Readings in US Democracy – Melvin I. Urofsky, Basic Readings in US Democracy, Washington D.C.: United States Information Agency, 1995

 

Heath; NortonHeath and Norton Anthologies of American Literature

 

Ant. –J. Jařab, E. Masnerová, R. Nenadál: Antologie americké literatury, Praha, SPN 1985.

 

 

 

SYLLABUS:

 

1.Two early English settlements in North America: Jamestown; New England.

 

READING:

 

The Mayflower Compact (1620), in Ant.

 

Anne Bradstreet: O Bubble blast,… (from the poem „Upon a Fit of Sickness“, 1632), accessible on internet

 

 

 

TIPS FOR PROJECTS: Pocahontas; Thanksgiving

 

 

 

2. Rationalist influence upon the society. Development towards the statehood.

 

READING: Benjamin Franklin: “The Speech of Sidi Mehemet Ibraham” (In: EAR)

 

TIPS FOR PROJECTS: American Dream; Self-improvement by Benjamin Franklin (on the basis of a part of his Autobiography, in EAR 105-115); the bachelor thesis of B. Schůtová (extract to be specified): KOMENTOVANÝ PŘEKLAD "The Book in the New Republic", 2. kap. (část) in Davidson, Cathy N., Revolution and the Word: The Rise of the Novel in America, Oxford Univ. Press 1988. SIS

 

 

 

3. American Revolution, and those who were not liberated.

 

READING: “The Declaration of Independence”, in EAR

 

TIPS FOR PROJECTS: “A Kind of Revolution”, In: Howard Zinn, A People´s History of the United States, 2003, p. 77-102. ON RESERVE WITH THE LIBRARIAN

 

 

 

4. Attempts at reforms in the mid-19th c. NO CLASS (THE TEACHER IS ON AN ERASMUS WORK TRIP), INDIVIDUAL STUDY

 

READING: The Declarations of Sentiments (In: The Makings of America..., vol. I) Read The Declaration of Sentiments from a meeting in Seneca Falls, 1848 (one of the first texts of American feminism; notice the signatures and the name of Frederick Douglass among them, find out who he was) and The Declaration of Sentiments, composed by leading abolitionist William Lloyd Garrison in 1833. In Basic Readings in US Democracy, ON RESERVE WITH THE LIBRARIAN. Both texts are evidence of how the Declaration of Independence as a culture-founding text shaped the political and social thought of those in the opposition to the mainstream policies.

 

WRITE A SHORT ESSAY (2 standard pages maximum) in which you´ll point out 2 demands of the political forces behind each of the Declarations that you find most striking/important in the given historical context of the mid-19th century. Essays to be SUBMITTED ON THE 30TH OCTOBER.

 

TIPS FOR PROJECTS: the aftermath of these important texts – in the context of feminism; slavery/abolitionism (to be delivered in class 5 or 6)

 

 

 

5. Beginning literary reflections upon American society in imaginative literature.

 

READING: W. Irving: “Rip Van Winkle” (a short story, In: EAR, and other anthologies)

 

TIPS FOR PROJECTS: The Legend of Sleepy Hollow, by W. Irving, possible with extract/s from movie adaptations)

 

 

 

6. A vein of American romanticism: transcendentalism.

 

READING: H.D. Thoreau: “Resistance to Civil Government” (in: 19CAR as “On Civil Disobedience”).

 

TIPS FOR PROJECTS: R.W. Emerson: 'Self-Reliance' (In: 19CAR: 104-108)

 

 

 

7. The West. 

 

READING: Philip Freneau: “The Indian Burying Ground”, 1788, a poem, in EAR, p. 516-517

 

TIPS FOR PROJECTS: The Ghost Dance

 

 

 

8. The South and the Civil War.

 

READING: William Faulkner: “Rose for Emily”, 1930, a short story  (In: Ant.)

 

TIPS FOR PROJECTS: Frederick Douglass, “Slavery from the Slave´s Point of View”, extract from Narrative of the Life of Frederick Douglass, 1845 (slave narrative), in: The American Scene 1660-1860: 375-385.ON RESERVE WITH THE LIBRARIAN

 

 

 

9. The Progressive Era. The Great Depression. The New Deal.

 

READING: J. Steinbeck, Grapes of Wrath. All will read extracts in the original and Czech translation – to be specified and posted on the intranet.

 

 

 

10. The nation of immigrants

 

READING: Hector St. John de Crèvecoeur: "What Is an American?" (essay, In: Heath; Norton Anthology of Amer. Lit.; EAR); “America´s Dilemma”, In: Ronald Takaki, A Different Mirror. A History of Multicultural America, 401-428  (ON RESERVE WITH THE LIBRARIAN)

 

                   

 

11. American modern history through the presidencies of F. D. Roosevelt, H. Truman, D. Eisenhower, J.F. Kennedy.

 

ReadinG: Introduction to The Kennedy tapes: inside the White House during the Cuban missile crisis (Belknap Press 1997), in the original and Czech translation (see SIS, bakalářská práce 2014, Katrin Hřibová).

 

TIPS FOR PROJECTS, to be PRESENTED IN THIS SESSION: Any research in any aspects of any modern presidential era.

 

 

 

12. Taking Woodstock, 2009, a film by Ang Lee.

 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK