Italština pro romanisty II - ASZRS0043
Anglický název: Italian for Romanists II
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Agáta Ebrová
Vyučující: Mgr. Agáta Ebrová
Neslučitelnost : ASZRS0014, ASZRS0020
Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Kurz Italština pro romanisty je určen výhradně studentům ostatních románských filologických oborů. Jeho cílem je seznámit studenty se základy italské gramatiky, výslovnosti a ortografie. Po absolvování kurzu budou studenti schopni tvořit jednoduché věty a užívat základní slovní zásobu, budou umět porozumět jednoduchému psanému i mluvenému textu a budou schopni komunikovat s italskými rodilými mluvčími v běžných situacích. Kromě toho získají základní přehled o italské kultuře a reáliích. Osnovu výuky představují lekce Učebnice současné italštiny, výuka však bude doplňována o další materiály.
Poslední úprava: Ebrová Agáta, Mgr. (24.01.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou získání atestace v LS je 75% aktivní účast na semináři, písemný test a ústní zkouška.

Poslední úprava: Ebrová Agáta, Mgr. (24.01.2022)
Literatura

POSPÍŠILOVÁ, Vlastimila, Miroslava FERRAROVÁ a Eva FERRAROVÁ. Učebnice současné italštiny: Manuale di Italiano contemporaneo. 2. vydání. Brno: Computer Press, 2015. Jazyky (Computer Press). ISBN 978-80-251-3095-7.

 

Volitelná literatura:

Italská gramatika v kostce. Voznice: Leda, 2010. ISBN 978-80-7335-230-1.

HAMPLOVÁ, Sylva. Mluvnice italštiny: Grammatica italiana. Praha: LEDA, 2004. ISBN 80-7335-041-6.

Poslední úprava: Ebrová Agáta, Mgr. (24.01.2022)
Sylabus

LS: Lekce 6-11 Učebnice současné italštiny + dodatečné materiály

Poslední úprava: Ebrová Agáta, Mgr. (24.01.2022)
Požadavky k zápisu

Podmínkou pro zápis předmětu jsou znalosti základů italštiny v rozsahu odpovídajícímu znalostem získaným absolvováním kurzu Italština pro romanisty I (tj. minimálně v rozsahu prvních pěti lekcí výše uvedené učebnice). Předmět je kapacitně omezen a je určen výhradně studentům Ústavu románských studií.

Poslední úprava: Ebrová Agáta, Mgr. (24.01.2022)