PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ruština III - ASZRJ3030
Anglický název: Russian. Course III
Zajišťuje: Jazykové centrum - ruština (21-JCR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 20 (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Vyučující: Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D. (07.02.2019)
Kurz je jednosemestrální, 2x2 hodiny týdně.

Je určen studentům se znalostí ruštiny minimálně na úrovni B1/B1+ (prvních 19 lekcí učebnice V. Nekolové Ruština nejen pro samouky, Leda 2017 (nebo Leda 2007).

V kurzu bude věnován prostor rozvoji všech jazykových a komunikačních dovedností - podrobněji viz sylabus.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D. (06.02.2020)

Zápočet (3 kredity) se uděluje za pravidelnou aktivní účast na hodinách, domácí přípravu a splnění dalších dílčích úkolů.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D. (25.01.2019)

Základní učebnice: NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Nové, 3. vydání. Praha: Leda, 2017. ISBN 978-80-7335-428-2.

                          (případně dřívější vydání z r. 2007)  

Další materiály budou poskytnuty vyučující.

Doplňkové učebnice:

MISTROVÁ, Veronika, Danuše OGANESJANOVÁ a Jelena TREGUBOVÁ. Cvičebnice ruské gramatiky. Praha: Polyglot, 2004. ISBN 80-86195-29-5.

JANEK, Adam a Julia MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny. 2. díl. Brno: Computer Press, 2011. ISBN: 978-80-251-2859-6.

TAHOVSKÁ, Ladislava. Ruština poslechem. Praha: Leda, 2005. ISBN 80-7335-049-1.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D. (06.02.2020)

Kurz je určen všem studentům, kteří si chtějí zdokonalit své jazykové znalosti a dovednosti tak, aby minimálně v některých dosáhli úrovně B2-/B2. Zároveň slouží jako příprava ke Zk B2 v JC, součástí kurzu budou i modelové testy.

Těm studentům, kteří se chystají skládat Zk B2, nicméně doporučujeme paralelně navštěvovat kurz Příprava na Zk B2. V případě defiicitu produktivních řečových dovedností je vhodným doplnění návštěva kurzu Ruština: Письмо. Говорение.

Náplní kurzů je rozvoj všech dovedností s důrazem na samostatný ústní projev.

Čtení: autentické beletristické, publicistické i odborné texty.

Poslech: Učební nahrávky i autentická videa k probíraným tématům, např. ukázky z filmů, zprávy, písně aj.

Mluvení: Nácvik monologického i dialogického projevu na probíraná témata, kterými jsou např. studium na českých i ruských VŠ, pracovní trh, kultura. Částečně výběr témat závisí na preferencích studentů.

Písemný projev: nácvik psaní oficiálního i neoficiálního dopisu, strukturovaného životopisu.

Gramatika: opakování skloňování a časování + složitější typy deklinace/konjugace, zájmena neurčitá a záporná, vyjádření vztahů mezi větami v souvětích (příčina, důsledek, podmínka, účel, přípustka aj.)

Učebnice Věra Nekolová a kol.: Učebnice nejen pro samouky bude využívána zejm. v první části kurzu, v druhé části se bude pracovat především s autentickými neučebnicovými materiály.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK