PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
German. Deutsch mittelalterlicher Quellen - ASZNJ3360E
Anglický název: German. Deutsch mittelalterlicher Quellen
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (21-ZO)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ASZNJ3360
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Helena Hasilová, Ph.D.
Třída: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Helena Hasilová, Ph.D. (30.09.2019)
Výuka je věnována praktickému nácviku čtení německy psaných pramenů z období 14. – 15. století. <br>
Během výuky se posluchači seznámí na příkladech konkrétních textů s postupem při překládání německých středověkých textů.<br>
Celá probíraná tematika je přizpůsobena profesním potřebám absolventů oboru archivnictví a pomocné vědy historické, případně historie.<br>
Seminář se orientuje na nástin vývoje německého jazyka, přehled německých dialektů, seznámení německých geografických názvů na území České republiky.<br>
V semináři se zopakují a prohloubí znalosti historických měr a vah, historických svátků a datací a dále geografických názvů ve srovnání českých a německých ekvivalentů. <br>
<br>
Podmínkou pro vstup do kurzu je složení zkoušky B2 v Jazykovém centru UK FF, získání zápočtu v kurzu Deutsch der neuzeitlichen Quellen a prokázání znalostí němčiny prostřednictvím vstupního testu, aby byla zajištěna srovnatelná úroveň všech zúčastněných studentů.<br>
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Helena Hasilová, Ph.D. (18.09.2019)

Doporučená literatura<br>

Schmidt, W. (1983), Geschichte der deutschen  Sprache, Berlin. <br>

Metke, H. (1989),  Mittelhochdeutsche Grammatik, Leipzig. <br>

Eggers, H., (1963 - 1977), Deutsche Sprachgeschichte, Reinbek bei Hamburg.<br>

Behaghel, O., (1928), Geschichte der deutschen Sprache, Leipzig. <br>

Masařík, Z., (1989), Historische Entwicklung des Deutschen, Praha. <br>

Masařík, Z. (1969), Historický vývoj němčiny, Brno.<br>

Besch, W. (2000),  Sprachgeschichte, Berlin, New York.<br>

Slovníky

Boková, H. / Spáčilová, L. (2003), Stručný raně novohornoněmecký glosář, Olomouc.<br>

Bok, V. (1995), Slovník středověké němčiny pro historiky, České Budějovice.<br>

Lutterer, I. / Majtán, M. / Šrámek, R. (1982), Zeměpisná jména Československa, Praha.<br>

Chvojka, M., / Skála, J. (1982), Malý slovník jednotek měření, Praha.  <br>

Grimm, J. / Grimm, W. (1854 - 1960), Deutsches Wörterbuch, Leipzig. <br>

Kluge, F. ( 1967), Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin (West).<br>

Drosdowski, G., (1989), Etymologie, Mannheim, Wien, Zürich.<br>

Lexer M. (1978), Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch, Leipzig. <br>

Herrmann, P. (1981), Deutsches Wörterbuch, Tübingen. <br>

Jelinek, F., (1911),  Mittelhochdeutsches Wörterbuch, Heidelberg. <br>

Götze, A., (1956), Frühneuhochdeutsches Glossar, Berlin. <br>

Hrabák, J. (1957), Vollständige Mass-, Gewicht- und Preis-Reducktions-Tabellen für die Anwendung des metrischen Systems in Österreich, Praha.<br>

Oelsen, E. (1933),  Währungen, Massen und Gewichte der ganzen Welt, Vídeň. <br>

Verdenhalven,  F. (1968), Alte masse, Münze und Gewichte aus dem deutschen Gebiet, Neustadt an der Aisch.<br>

Pfohl, E. (1987), Ortslexikon Sudetenland, Nürnberg. <br>

 <br>

Doporučená literatura týkající se nářečí<br>

Wiesigner, P. (1970), Phonetisch-phonologische Untersuchungen zur Vokalentwicklung in den Dialekten, Berlin.<br>

Bach, A., (1965) Deutsche Mundartforschung, Heidelberg. <br>

Becker, H., (1937),  Sächsische Mundartforschung, Dresden.<br>

Frings, Th, (1936), Grundlagen des Meißnischen Deutsch, Halle/Saale.<br>

Mitzka, W. (1957),  Hochdeutsche Mundarten, Berlin.<br>

Hucke, H. (1961), Thüringischer Dialektatlas, Berlin.<br>

Besch, W. (1967),  Sprachlandschaften und Sprachausgleich im 15. Jh. Studien zur Erforschung der spätmitteldeutschen Schreibgrammatik und zur Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache, München.<br>

Goepfert, E. (1878), Die Mundart des sächsischen Erzgebirges, Leipzig.<br>

Gradl, H. (1895), Die Mundarten Westböhmens, München.<br>

Heilig, O. (1898), Grammatik der ostfränkischen Mundart, Leipzig.<br>

Zatočil, L. (1950),  Soupis nejdůležitějších dialektických znaků německého nářečí staroslezského a rakouskobavorského, in: Slezský sborník, Jahrg. 48.<br>

Schwarz, E. (1960), Sprache und Siedlung in Nordbayern, Nürnberg.<br>

Smeller, A.J. (1972), Bairisches Wörterbuch, München.<br>

Gradl, H. (1870), Der ostfränksiche Dialekt in Böhmen, Eger. <br>

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Helena Hasilová, Ph.D. (03.10.2019)

Zápočet 

Pro získání zápočtu se předpokládá aktivní účast v semináři, která je vázána na soustavnou domácí přípravu.  Akceptovány mohou být maximálně 3 omluvené absence. Zápočet je jednou z podmínek pro připuštění ke zkoušce.

Paleografický přepis a překlad do češtiny a současné němčiny německy psané listiny nebo jiného uceleného textu vzniklého na území naší republiky cca na jednu stranu. Výběr textu provede student Samostatně v archivu a jeho rozsah či vhodnost lze předem konzultovat s vyučující.

 

 

Zkouška

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je kromě zápočtu také odevzdání seminární práce. Práce musí obsahovat paleografický přepis, překlad do češtiny a současné němčiny listiny zpracované pro zápočet (viz shora uvedené) a dále analýzu hláskové, morfologické, syntaktické a lexikální roviny, upozornění na možné nářeční prvky a další vývojové zvláštnosti textu. K práci musí být přiložena kopie originálu listiny.

Hodnocení seminární práce se nezapočítává do celkového hodnocení zkoušky.

 

Seminární práci je třeba odevzdat nejpozději 14 dní před termínem zkoušky přímo vyučující v konzultačních hodinách nebo osobně donést či poslat na adresu Jazykové centrum, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1. Práci není možné posílat e-mailem.

 

V teoretické ústní části zkoušky studenti prokáží znalosti z oblasti vývoje německého jazyka a dále názvů měr, vah, svátků a geografických názvů.

V praktické písemné části prokáží schopnost přeložit úryvky středověkého textu do češtiny a napsat k tomuto textu německy náhradní regest. Je žádoucí, aby student prokázal, že rozumí i vedlejším informacím. Překlad by měl odpovídat syntaktické a stylové výstavbě textu.

 

Hodnocení:

Geografické názvy  5 bodů

Míry, váhy                5 bodů

Svátky                       5 bodů

Překlad                    30 bodů

Regest                      15 bodů

 

60 – 51              1

50 – 45               2

44 – 39               3

 

Při celkovém hodnocení se přihlíží k úplnosti zodpovězení otázky. V případě nedostatečné písemné části student nemusí být k ústní části připuštěn. 

 

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Helena Hasilová, Ph.D. (18.09.2019)

zopakování celkového přehledu vývoje německého jazyka

seznámení s doporučenou literaturou a slovníky k období střední horní a střední dolní němčiny

německá nářečí na příkladech textů  území dnešních německy mluvících států a České republiky

překlady  konkrétních středohornoněmeckých  textů převážně české a moravské provenience

analýza všech jazykových rovin (ortografie, vokalismus, konsonantismus, slovní zásoby a syntaxe)

nácvik psaní regestu v německém jazyce

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Helena Hasilová, Ph.D. (30.09.2019)

Podmínkou pro vstup do kurzu je složení zkoušky B2 v Jazykovém centru UK FF, získání zápočtu v kurzu Deutsch der neuzeitlichen Quellen a prokázání znalostí němčiny prostřednictvím vstupního testu, aby byla zajištěna srovnatelná úroveň všech zúčastněných studentů.<br>

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK