Němčina. Deutsch mittelalterlicher Quellen - ASZNJ3360
Anglický název: German. Deutsch mittelalterlicher Quellen
Zajišťuje: Jazykové centrum - němčina (21-JCN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 15 (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Petra Křenková
Vyučující: Mgr. Petra Křenková
Je záměnnost pro: AAH500240
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Výuka je věnována především praktickému nácviku čtení německy psaných pramenů z období 14. - 15. století.
Během výuky se posluchači seznámí na příkladech konkrétních textů s postupem při překládání německých středověkých textů.
Celá probíraná tematika je přizpůsobena profesním potřebám absolventů oboru archivnictví a pomocné vědy historické, případně historie.
Seminář se orientuje na nástin vývoje německého jazyka, přehled německých dialektů, seznámení německých geografických názvů na území České republiky.
V semináři se zopakují a prohloubí znalosti historických měr a vah, historických svátků a datací a dále geografických názvů ve srovnání českých a německých ekvivalentů.
Poslední úprava: Křenková Petra, Mgr. (23.09.2022)
Cíl předmětu

- seznámení se se středověkými německými texty začleněnými do historického kontextu daného období 

- orientace na nástin vývoje německého jazyka a orientace na specifika jednotlivých jazykových období

- zdokonalení v překladu a interpretaci textů

- orientace ve specializovaných diachronních slovnících

- zopakování a prohloubení znalosti historických měr a vah, historických svátků a datací

Poslední úprava: Křenková Petra, Mgr. (22.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu
Pro získání zápočtu se předpokládá aktivní účast v semináři, která je vázána na soustavnou domácí přípravu, a zároveň ústní prezentace v německém jazyce na dané téma během jednoho ze seminářů. Akceptovány mohou být maximálně 3 omluvené absence. Zápočet je jednou z podmínek pro připuštění ke zkoušce. 
Poslední úprava: Křenková Petra, Mgr. (16.09.2022)
Literatura

Doporučená literatura

Schmidt, W. (1983), Geschichte der deutschen  Sprache, Berlin.
Metke, H. (1989),  Mittelhochdeutsche Grammatik, Leipzig.
Eggers, H., (1963 - 1977), Deutsche Sprachgeschichte, Reinbek bei Hamburg.
Behaghel, O., (1928), Geschichte der deutschen Sprache, Leipzig.
Masařík, Z., (1989), Historische Entwicklung des Deutschen, Praha.
Masařík, Z. (1969), Historický vývoj němčiny, Brno.
Besch, W. (2000),  Sprachgeschichte, Berlin, New York.

Slovníky

Boková, H. / Spáčilová, L. (2003), Stručný raně novohornoněmecký glosář, Olomouc.
Bok, V. (1995), Slovník středověké němčiny pro historiky, České Budějovice.
Lutterer, I. / Majtán, M. / Šrámek, R. (1982), Zeměpisná jména Československa, Praha.
Chvojka, M., / Skála, J. (1982), Malý slovník jednotek měření, Praha.
Grimm, J. / Grimm, W. (1854 - 1960), Deutsches Wörterbuch, Leipzig.
Kluge, F. ( 1967), Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin (West).
Drosdowski, G., (1989), Etymologie, Mannheim, Wien, Zürich.
Lexer M. (1978), Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch, Leipzig.
Herrmann, P. (1981), Deutsches Wörterbuch, Tübingen.
Jelinek, F., (1911),  Mittelhochdeutsches Wörterbuch, Heidelberg.
Götze, A., (1956), Frühneuhochdeutsches Glossar, Berlin.
Hrabák, J. (1957), Vollständige Mass-, Gewicht- und Preis-Reducktions-Tabellen für die Anwendung des metrischen Systems in Österreich, Praha.
Oelsen, E. (1933),  Währungen, Massen und Gewichte der ganzen Welt, Vídeň.
Verdenhalven,  F. (1968), Alte masse, Münze und Gewichte aus dem deutschen Gebiet, Neustadt an der Aisch.
Pfohl, E. (1987), Ortslexikon Sudetenland, Nürnberg.

Doporučená literatura týkající se nářečí

Wiesigner, P. (1970), Phonetisch-phonologische Untersuchungen zur Vokalentwicklung in den Dialekten, Berlin.
Bach, A., (1965) Deutsche Mundartforschung, Heidelberg.
Becker, H., (1937),  Sächsische Mundartforschung, Dresden.
Frings, Th, (1936), Grundlagen des Meißnischen Deutsch, Halle/Saale.
Mitzka, W. (1957),  Hochdeutsche Mundarten, Berlin.
Hucke, H. (1961), Thüringischer Dialektatlas, Berlin.
Besch, W. (1967),  Sprachlandschaften und Sprachausgleich im 15. Jh. Studien zur Erforschung der spätmitteldeutschen Schreibgrammatik und zur Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache, München.
Goepfert, E. (1878), Die Mundart des sächsischen Erzgebirges, Leipzig.
Gradl, H. (1895), Die Mundarten Westböhmens, München.
Heilig, O. (1898), Grammatik der ostfränkischen Mundart, Leipzig.
Zatočil, L. (1950),  Soupis nejdůležitějších dialektických znaků německého nářečí staroslezského a rakouskobavorského, in: Slezský sborník, Jahrg. 48.
Schwarz, E. (1960), Sprache und Siedlung in Nordbayern, Nürnberg.
Smeller, A.J. (1972), Bairisches Wörterbuch, München.
Gradl, H. (1870), Der ostfränksiche Dialekt in Böhmen, Eger.

Poslední úprava: Křenková Petra, Mgr. (23.09.2022)
Požadavky ke zkoušce

Jednou z podmínek pro připuštění ke zkoušce je úspěšné složení zápočtu.

V teoretické ústní části zkoušky studenti prokáží znalosti z oblasti vývoje německého jazyka a dále názvů měr, vah, svátků a geografických názvů.
V praktické písemné části prokáží schopnost přeložit úryvky středověkého textu do češtiny a napsat k tomuto textu německy náhradní regest.

Při celkovém hodnocení se přihlíží k úplnosti zodpovězení otázky. V případě nedostatečné písemné části student nemusí být k ústní části připuštěn.

Poslední úprava: Křenková Petra, Mgr. (16.09.2022)
Sylabus

Náplní kurzu je:

  • zopakování celkového přehledu vývoje německého jazyka
  • seznámení s doporučenou literaturou a slovníky k období střední horní a střední dolní němčiny
  • německá nářečí na příkladech textů území dnešních německy mluvících států a České republiky
  • překlady  konkrétních středohornoněmeckých  textů
  • analýza všech jazykových rovin (ortografie, vokalismus, konsonantismus, slovní zásoby a syntaxe)
Poslední úprava: Křenková Petra, Mgr. (16.09.2022)
Vstupní požadavky
Podmínkou pro vstup do kurzu je složení zkoušky B2 v Jazykovém centru UK FF, získání zápočtu v kurzu Deutsch der neuzeitlichen Quellen a prokázání znalostí němčiny prostřednictvím vstupního testu, aby byla zajištěna srovnatelná úroveň všech zúčastněných studentů.
Poslední úprava: Křenková Petra, Mgr. (16.09.2022)