PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Latina. Četba latinských textů pro filozofy - ASZLJ3242
Anglický název: Latin. Reading of Latin Texts for Philosophers
Zajišťuje: Jazykové centrum - latina (21-JCL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Šimon Dittrich
Vyučující: Mgr. Šimon Dittrich
Záměnnost : ASZLJ3210
Je záměnnost pro: ASZLJ3210
Anotace -
Kurz je zaměřen na četbu původních latinských filozofických textů dle výběru přihlášených studentů.
Kromě překladu samotného se na kurzu probírá ještě několik gramatických a tematických okruhů (viz syllabus).

Kurz se neotevírá pravidelně, nýbrž podle aktuálního počtu studentů filosofie přihlášených na kurz latiny III (v předcházejícím semestru).
Poslední úprava: Dittrich Šimon, Mgr. (30.01.2024)
Cíl předmětu

Kurz napomáhá k získání větší praxe při překládání latinských textů, vede k osvojení znalostí a dovedností pro studium pramenů potřebných v další badatelské práci; také slouží jako příprava ke zkoušce vyšší úrovně (ZK+).

Poslední úprava: Dittrich Šimon, Mgr. (25.01.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínky pro získání zápočtu:

 • pravidelná účast na hodinách (chybět je povoleno 3krát)
 • domácí příprava (bude o něco náročnější než v minulých semestrech)
 • nejsou vyloučeny průběžné testy
 • překlad úryvku z latinského filozofického textu vlastní volby zpracovaný formou referátu a spojený s vedením četby tohoto úryvku na hodině

Upozornění: Pro většinu studentů se jedná o značně náročný kurz, na který je nutné se pravidelně samostatně připravovat – je potřeba věnovat dostatečné množství času (většinou několik hodin) plnění domácích úkolů (což je velmi podstatná součást kurzu) a průběžně se učit právě probíranou látku. Náročnost kurzu je dána omezeným počtem výukových hodin, které je možno v rámci bakalářského studia věnovat neoborovému předmětu.

Poslední úprava: Dittrich Šimon, Mgr. (25.01.2022)
Literatura

Základní texty a učebnice:
Kuťáková, E., Slabochová, D.: Ad fontes - Cursus Latinus. Praha, Karolinum 2014 (a novější).
Především se ale budeme věnovat textům; ty budou všem poskytnuty jednotlivými studenty ve spolupráci s vyučujícím.

Mluvnice:
Novotný, F.: Základní latinská mluvnice. Praha, H & H 1992. (nebo zde)
Quitt, Z. – Kucharský, P.: Latinská mluvnice. Praha, SPN 1972.
Panhuis, D., Pultrová, L. (překlad): Gramatika latiny. Praha, Academia 2014.
https://www.latintutorial.com/videos – anglická videa s latinskou gramatikou
Cicerone duce – česká videa s vybranými jevy latinské syntaxe

Slovníky:
Kábrt, J. a kol.: Latinsko-český slovník. Praha, Leda 2000.
Pražák, J., Novotný, F., Sedláček, J.: Latinsko-český slovník. Praha, KLP 1999.
https://www.lexilogos.com/latin_dictionnaire.htm

Doplňkové učebnice a pomůcky:
Bejlovec a kol.: Latina pro vysoké školy. Praha, SPN 1993.
Nechutová, J.: Středověká latina. Praha, KLP 2002.
Nechutová, J.: Texty ke cvičením ze středověké latiny. Brno, Masarykova univerzita 1996.
Zachová, J.: Chrestomatie středověké latinské literatury. Praha, SPN 1983.

Další materiály dostupné na internetu:
http://www.thelatinlibrary.com/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collections
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augusta.html
http://litterae.phil.muni.cz/
http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenahtdocs/camenaref.html
http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/siglalatina.html

Poslední úprava: Dittrich Šimon, Mgr. (25.01.2022)
Metody výuky

Kurz je jednosemestrální, 1x2 hodiny týdně. Probíhá prezenčně ve škole s podstatným dílem domácí přípravy.

Téměř každou hodinu bude vždy jeden ze studentů vést četbu úryvku, který si na začátku semestru zvolí. Na začátku hodiny poskytne úvod o autorovi a díle, z něhož je úryvek vyňat, a o problematice tématu v úryvku probíraného. Poté bude probíhat překládání samotné (formou vyvolávání ostatních studentů); při tomto překládání bude vyučující dotyčnému studentovi plně nápomocen.

Poslední úprava: Dittrich Šimon, Mgr. (25.01.2022)
Sylabus

Kromě četby textů se budou probírat tyto gramatické a tematické okruhy:

 • nepravidelná slovesa
 • souslednost časů
 • nepřímé otázky
 • vedlejší věty příčinné
 • vedlejší věty přípustkové
 • vývoj latiny
 • rysy středověké latiny
Poslední úprava: Dittrich Šimon, Mgr. (25.01.2022)
Vstupní požadavky

Kurz je určen studentům se znalostí základní latinské morfologie a syntaxe (viz anotaci kurzu Latina III).

Poslední úprava: Dittrich Šimon, Mgr. (25.01.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK