PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Latina. Četba latinských textů pro archeology - ASZLJ3232
Anglický název: Latin. Reading of Latin Texts for Archaeologists
Zajišťuje: Jazykové centrum - latina (21-JCL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Eva Popelková, Ph.D.
Záměnnost : AGR600004, ALT100003, ASZLJ3210
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Kurz je určen studentům se znalostí základního lexika, uceleného přehledu morfologie a podstatných jevů z latinské syntaxe (viz anotace kurzu Latina III).
Zaměřuje se na intenzivní opakování klasické latiny a klade důraz na četbu a analýzu odborných i uměleckých textů, zejména starověkého původu.
Směřuje k získání praktických znalostí a dovedností pro studium pramenů potřebných v další badatelské práci.
Kurz slouží jako příprava ke zkoušce vyšší úrovně (ZK+).

Kurz je jednosemestrální, 1x2 hodiny týdně.
Poslední úprava: Bočková Alena, PhDr., Ph.D. (17.09.2017)
Podmínky zakončení předmětu

Atestace se uděluje za pravidelnou účast, práci v hodině, domácí přípravu a splnění konkrétních dílčích úkolů.

Poslední úprava: Bočková Alena, PhDr., Ph.D. (17.09.2017)
Literatura

Učební materiály:
Oborově zaměřené texty podle výběru vyučujícího.

Mluvnice a slovníky:
Kábrt, J. a kol.: Latinsko-český slovník. Praha, Leda 2000.
Pražák, J., Novotný, F., Sedláček, J.: Latinsko-český slovník. Praha, KLP 1999.
Novotný, F. a kol.: Základní latinská mluvnice. Jinočany, H&H 1992.
Panhuis, D., Pultrová, L. (překlad): Gramatika latiny. Praha, Academia 2014.

Doplňkové učebnice a pomůcky:
Bejlovec a kol.: Latina pro vysoké školy. Praha, SPN 1993.
Kuťáková, E., Slabochová, D.: Ad fontes - Cursus Latinus. Praha, Karolinum 2004 (a novější).
Kuťáková, E., Mouchová, B., Slabochová, D.: Linguae Latinae studeamus. Praha, EWA 1998 (autokorektivní cvičení s klíčem).

http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augusta.html
http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/siglalatina.html
http://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php

Poslední úprava: Bočková Alena, PhDr., Ph.D. (17.09.2017)
Sylabus

Práce s textem: četba latinských pramenů vycházející z potřeb oboru klasická archeologie (nápisy, odborné i umělecké texty apod.), pochopení pozadí a okolností vzniku textů, rozšíření odborné slovní zásoby, běžně užívané latinské zkratky, práce se slovníkem a dalšími příručkami.

Morfologie: upevnění znalostí jmenné a slovesné flexe.

Syntax: výklad a shrnutí některých syntaktických jevů, souslednost časů, nepřímé otázky, vedlejší věty příslovečné (příčinné, přípustkové) a syntax pádů.

Poslední úprava: Bočková Alena, PhDr., Ph.D. (17.09.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK