PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Latina. Četba latinských textů pro historiky - ASZLJ3222
Anglický název: Latin. Reading of Latin Texts for Historians
Zajišťuje: Jazykové centrum - latina (21-JCL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Záměnnost : ASZLJ0046, ASZLJ3210
Je záměnnost pro: ASZLJ0046, ASZLJ3210
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Kurz se zaměřuje na četbu a analýzu latinských originálních textů a historických pramenů s důrazem na bohemika.
Podává základy latiny středověké i raněnovověké a ukazuje na textech jejich specifika.
Doplňuje gramatický přehled z předchozích semestrů o pokročilejší syntaktické jevy.

Kurz je jednosemestrální, 1x2 hodiny týdně prezenční výuky, jejíž nedílnou součástí je ovšem také rozsáhlá domácí
příprava.

Kurz se neotevírá pravidelně, nýbrž podle aktuálního počtu studentů historie přihlášených na kurz latiny III (v
předcházejícím semestru).
Poslední úprava: Dittrich Šimon, Mgr. (08.09.2023)
Cíl předmětu

Kurz směřuje k upevnění latinské syntaxe, získání větší jistoty a zkušenosti při překladu latinských textů a osvojení praktických dovedností pro studium pramenů potřebných v další historické a badatelské práci.
Zaměří se na rozšíření slovní zásoby o středověké a novověké varianty, znalost latinských zkratek užívaných v pramenech, procvičení práce se slovníkem a využívání dalších příruček i online zdrojů.

Kurz může sloužit také jako příprava ke zkoušce vyšší úrovně (ZK+).

Poslední úprava: Bočková Alena, PhDr., Ph.D. (02.02.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet je možné získat za pravidelnou účast, aktivní práci v hodině, domácí přípravu (překlad rozsáhlejších originálních textů) a prezentaci vlastního vybraného textu s komentovaným překladem.

Pozor, jedná se o náročnější kurz, který vyžaduje intenzivní přípravu překládaných textů a dalších domácích úkolů (obvykle v rozsahu několika hodin týdně).

Poslední úprava: Bočková Alena, PhDr., Ph.D. (02.02.2022)
Literatura

Učební texty a materiály:
Kuťáková, E., Slabochová, D.: Ad fontes - Cursus Latinus. Praha, Karolinum 2014.
Originální latinské texty (obvykle historicky zaměřené) na základě výběru vyučujícího a studentů.

Mluvnice:
Novotný, F.: Základní latinská mluvnice. Praha, H & H 1992. (nebo zde)
Quitt, Z. – Kucharský, P.: Latinská mluvnice. Praha, SPN 1972.
Panhuis, D., Pultrová, L. (překlad): Gramatika latiny. Praha, Academia 2014.
https://www.latintutorial.com/videos – anglická videa s latinskou gramatikou
Cicerone duce – česká videa s vybranými jevy latinské syntaxe

Slovníky:
Kábrt, J. a kol.: Latinsko-český slovník. Praha, Leda 2000.
Pražák, J., Novotný, F., Sedláček, J.: Latinsko-český slovník. Praha, KLP 1999.
https://www.lexilogos.com/latin_dictionnaire.htm

Doplňkové učebnice a pomůcky:
Bejlovec a kol.: Latina pro vysoké školy. Praha, SPN 1993.
Nechutová, J.: Středověká latina. Praha, KLP 2002.
Nechutová, J.: Texty ke cvičením ze středověké latiny. Brno, Masarykova univerzita 1996.
Zachová, J.: Chrestomatie středověké latinské literatury. Praha, SPN 1983.

Další materiály dostupné na internetu:
http://www.thelatinlibrary.com/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collections
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augusta.html
http://litterae.phil.muni.cz/
http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenahtdocs/camenaref.html
http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/siglalatina.html

Poslední úprava: Bočková Alena, PhDr., Ph.D. (02.02.2022)
Sylabus

Základní náplní kurzu bude četba a výklad souvislých latinských historických textů, jejich překlad, rozbor a tematický kontext i historické pozadí.

Každou hodinu proběhne prezentace jednoho textu, který si studenti na začátku semestru zvolí (autor, dílo, žánr, typ pramene, kulturněhistorický kontext, charakteristika vybraného úryvku). Poté bude probíhat společný překlad textu všemi studenty, s doplňujícími komentáři prezentujícího studenta (vysvětlení nejasných termínů, gramatických jevů i obsahových souvislostí). Student tedy musí být na "svůj" text dokonale připraven. Vzorovou prezentaci a vedení překladu ukáže vyučující na první hodině.

Současně se budou probírat tyto gramatické okruhy:

  • nepravidelná slovesa
  • souslednost časů
  • nepřímé otázky
  • vedlejší věty příčinné
  • vedlejší věty přípustkové
Poslední úprava: Bočková Alena, PhDr., Ph.D. (02.02.2022)
Vstupní požadavky
Kurz je určen studentům se znalostí základního lexika, uceleného přehledu morfologie a podstatných jevů z latinské syntaxe v rozsahu kurzu Latina III, na který četba navazuje, a proto doporučujeme mít ho splněný. Pro ověření úrovně může být zadán vstupní test.
Poslední úprava: Bočková Alena, PhDr., Ph.D. (02.02.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK