PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Latina. Četba latinských textů pro archeology - ASZLJ0046
Anglický název: Latin. Reading of Latin Texts for Archaeologists
Zajišťuje: Jazykové centrum - latina (21-JCL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Další informace: http://jc.ff.cuni.cz/JC-157.html
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: Mgr. Eva Popelková, Ph.D.
Záměnnost : AGR600004, ALT100003, ASZLJ0021, ASZLJ0038, ASZLJ3210, ASZLJ3222
Je záměnnost pro: ASZLJ3222, ASZLJ3210
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Kurz je jednosemestrální, 1x2 hodiny týdně. Cíl kurzu: Je určen studentům se znalostí základního lexika, uceleného
přehledu morfologie a podstatných jevů z latinské syntaxe (viz anotace kurzu Latina III). Je zaměřen na intenzivní
opakování základů latiny, rozšíření slovní zásoby, upevnění morfologie a prohloubení znalostí latinské syntaxe. Důraz je
kladen na četbu a analýzu odborných i uměleckých textů, zejména starověkého původu. Směřuje k získání praktických
znalostí a dovedností pro studium pramenů potřebných v další badatelské práci. Kurz je efektivní přípravou ke zkoušce
vyšší úrovně (ZK+). Program: Autentické odborné texty podle výběru vyučujícího.


Poslední úprava: Kašparová Eva, PhDr. (10.11.2010)
Literatura

Učební materiály:
Základní texty obdrží studenti v hodinách formou xerokopií.

Mluvnice a slovníky:
Kábrt, J. a kol.: Latinsko-český slovník. Praha, Leda 2000.
Pražák, J., Novotný, F., Sedláček, J.: Latinsko-český slovník. Praha, KLP 1999.
Novotný, F. a kol.: Základní latinská mluvnice. Jinočany, H&H 1992.

Doplňkové učebnice a pomůcky:
Bejlovec a kol.: Latina pro vysoké školy. Praha, SPN 1993.
Kuťáková, E., Slabochová, D.: Ad fontes - Cursus Latinus. Praha, Karolinum 2004 (a novější).
Kuťáková, E., Mouchová, B., Slabochová, D.: Linguae Latinae studeamus. Praha, EWA 1998 (autokorektivní cvičení s klíčem).

http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augusta.html
http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/siglalatina.html
http://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php

Poslední úprava: HAVLK9AF (03.09.2014)
Sylabus

Náplň kurzu:

Práce s textem: četba latinských odborných pramenů vycházející z potřeb oboru klasická archeologie (nápisy, odborné i umělecké texty apod.), pochopení pozadí a okolností vzniku textů, rozšíření odborné slovní zásoby, běžně užívané latinské zkratky.

Morfologie: upevnění znalostí jmenné a slovesné flexe.

Syntax: výklad a shrnutí některých obtížnějších syntaktických jevů, vedlejší věty a syntax pádů.

Atestace: uděluje se za pravidelnou aktivní účast a splnění konkrétních dílčích úkolů.

Poslední úprava: Kašparová Eva, PhDr. (10.11.2010)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK