PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Latina III. Kurz pro středně pokročilé - ASZLJ0017
Anglický název: Latin Language. Course III
Zajišťuje: Jazykové centrum - latina (21-JCL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Další informace: http://jc.ff.cuni.cz/JC-157.html
Garant: PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Mgr. Šimon Dittrich
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Kurz je jednosemestrální, 1x2 nebo 2x2 hodiny týdně (viz aktuální rozvrh na web. stránkách JC).
Cíl kurzu: Je určen studentům se znalostí latinského lexikálního minima, větší části morfologie a základů latinské syntaxe (viz anotace kurzu Latina II).
Je zaměřen na rozšíření základního lexika, dokončení přehledu jmenné a slovesné flexe, prohloubení znalostí latinské syntaxe.
Důraz je kladen na rozvíjení řečové dovednosti čtení s porozuměním, četbu a interpretaci ucelených originálních textů.
Kurz je efektivní přípravou ke zkoušce nižší úrovně (ZK-).
Program: lekce XI-XV učebnice Ad fontes - Cursus Latinus.

Poslední úprava: Bočková Alena, PhDr., Ph.D. (04.06.2015)
Literatura

Základní učebnice:
Kuťáková, E., Slabochová, D.: Ad fontes - Cursus Latinus. Praha, Karolinum 2014.

Mluvnice a slovníky:
Kábrt, J. a kol.: Latinsko-český slovník. Praha, Leda 2000.
Pražák, J., Novotný, F., Sedláček, J.: Latinsko-český slovník. Praha, KLP 1999.
Bilíková, E.: Přehled latinské mluvnice. Brno, MC nakl. 1991.
Panhuis, D., Pultrová, L. (překlad): Gramatika latiny. Praha, Academia 2014.

Doplňkové učebnice a pomůcky:
Kuťáková, E., Mouchová, B., Slabochová, D.: Linguae Latinae studeamus. Praha, EWA 1998 (autokorektivní cvičení s klíčem).
Pech, J.: Latina pro gymnázia I, II. Leda, 1998, 1999.
Špaňár, J., Kettner, E.: Latina pro gymnázia. Praha, SPN a Scientia 1993.
http://www.radiobremen.de/nachrichten/latein/
http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenahtdocs/camenaref.html#g01

Poslední úprava: Bočková Alena, PhDr., Ph.D. (04.06.2015)
Sylabus

Náplň kurzu:
Práce s textem: četba latinských textů starověkých, středověkých i novověkých, s důrazem na bohemika, pochopení kulturněhistorického pozadí a okolností vzniku textů, práce se slovníkem a dalšími příručkami.
Morfologie: dokončení přehledu slovesné flexe, gerundivum a gerundium, slovesa nepravidelná.
Syntax: souvětí podmínková, vedlejší věty časové (cum historicum), souslednost časů, nepřímé otázky.
Atestace: uděluje se za pravidelnou aktivní účast a splnění konkrétních dílčích úkolů.

Poslední úprava: Bočková Alena, PhDr., Ph.D. (04.06.2015)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK