PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Francouzština. Příprava na zkoušku B2 - ASZFJ3060
Anglický název: French. Exam B2 Preparation Course
Zajišťuje: Jazykové centrum - francouzština (21-JCF)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Kristýna Švorcová
Vyučující: Mgr. Kristýna Švorcová
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (12.09.2023)
Kurz je jednosemestrální, 1 x 2 hodiny týdně.

Cílová skupina: Kurz je určen pro studenty všech oborů, kteří dosahují vstupní úrovně B1/B2 a připravují se na zkoušku B2.

Náplň kurzu: Kurz je zaměřen na nácvik a upevnění cílových jazykových kompetencí, tedy poslechu s porozuměním, porozumění textu, mluveného projevu, psaného projevu. Pozornost je věnována i rozšiřování slovní zásoby a procvičení problematických gramatických jevů. Cílovou úrovní je úroveň B2. Konkrétní náplň kurzu vychází z požadavků ke zkoušce B2.

Pro představu o své úrovni si můžete vyzkoušet testy TCF: https://apprendre.tv5monde.com/fr/tcf

Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (20.09.2022)

Cílem předmětu je upevnění jazykových kompentencí na  úrovni B2 ve všech dovednostech (mluvení, poslech, psaní, čtení). Studenti budou seznámeni se současnou podobou zkoušky B2 na FF a budou nacvičovat dovednosti potřebné pro složení této zkoušky. Budou procvičovat porozumění složitějším audiodokumentům, videodokumentům a textům, včetně rozsáhlejších textů odborné povahy. Naučí se psát formální dopis a argumentativní text. Budou rozvíjet schopnost hovořit o akademických tématech, vyjádřit svůj názor, argumentovat, diskutovat a prezentovat určité téma ve francouzštině. Studenti provedou bilanci svých znalostí gramatiky na úrovni B2, bude jim poskytnut seznam zdrojů, kde gramatiku případně dostudovat a procvičit. 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (26.01.2022)

Zápočet se uděluje při splnění následujících podmínek:

  • pravidelná aktivní účast na hodinách nebo online konferencích
  • prezentace zvoleného odborného textu
  • splnění dalších dílčích úkolů
  • úspěšné zvládnutí závěrečného testu
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vojtěch Šarše, Ph.D. (04.02.2021)

Auréliane Baptiste, Roselyne Marty. Réussir le Delf (B2). Didier, 2010.

Anatole Bloomfield, Emmanuelle Daill. Nouveau DELF B2 - Livre + CD audio. CLE, 2006.

L. Bertaux, N. Frappe, S. Grindatto, A. Guiot, M. Jung, N. Moreau. Le DELF 100% réussite B2 + CD. Hatier-Didier, 2016.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (26.01.2022)
  • rozšiřování slovní zásoby 
  • poslech s porozuměním 
  • čtení s porozuměním (texty obecné povahy a odborné texty) 
  • psaný projev (argumentativní text, formální dopis) 
  • mluvený projev (diskuze, argumentace, prezentace odborného tématu) 
  • procvičování problematických gramatických jevů (užití minulých časů, nepřímá řeč v minulosti, podmínkové věty, užití konjunktivu přítomného a minulého, zájmena, logické operátory) 
Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (26.01.2022)

Kurz je určen pro studenty s minimální úrovní B1/B2. Úroveň bude na začátku semestru ověřena vstupním testem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK