PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Francouzština. Opakovací kurz A2 - ASZFJ3002P
Anglický název: French. Revision course A2
Zajišťuje: Jazykové centrum - francouzština (21-JCF)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 10 (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Kristýna Švorcová
Vyučující: Mgr. Eva Popelková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Popelková, Ph.D. (31.01.2024)
Kurz je určen pro studenty, kteří se už jazyk někdy učili a potřebují si ho zopakovat či upevnit před vstupem do kurzu B1.1. Zaměřuje se na opakovaní a procvičování gramatiky a komunikačních dovedností úrovně A1-A2. Obsah kurzu bude do jisté míry nastaven podle potřeb studentů, které budou zjištěny vstupním testem na první hodině a pohovorem se studenty.

Vyučovacím jazykem je hlavně francouzština.

Kurz je jednosemestrální 1x90 min. týdně.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Popelková, Ph.D. (31.01.2024)

Účastníci kurzu si upevní všechny jazykové kompetence (čtení, psaní, poslech a ústní projev) na úrovni A2 dle Evropského referenčního rámce. Naučí se porozumět větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají (např. základní  informace o sobě, rodině, studiu, místopisu, cestování či zaměstnání). Dokáží komunikovat v situacích, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Budou umět jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jejich potřeb. Po absolvování kurzu budou připraveni na vstup do kurzu B1.1.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Popelková, Ph.D. (31.01.2024)

Kurz je zakončen zápočtem. Získání atestace je podmíněno splněním následujících požadavků:

  • pravidelná docházka (v případě absence je nutné si látku doplnit v Moodlu)
  • domácí příprava (opakování, studium zadané látky)
  • plnění zadaných úkolů a jejich včasné odevzdání
  • aktivní práce v hodině
  • úspěšné splnění dílčích testů (min. 60%)
  • úspěšné splnění závěrečného testu (min. 60%)
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Popelková, Ph.D. (31.01.2024)

Základní učebnice: Miquel, Claire, Vite et bien 1, CLE International, vydání z roku 2018 (či novější).

Případné doplňkové materiály budou poskytnuty v rámci hodin nebo budou k dispozici v Moodlu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Popelková, Ph.D. (31.01.2024)

Práce s textem - čtení s porozuměním, osvojování a rozšiřování slovní zásoby; text - vyprávění, popis; aplikace ve vlastní ústní a písemné komunikaci.

Mluvená komunikace - monolog/dialog, popisy a vyprávění v rámci probíraných témat.

Poslech s porozuměním.

Gramatika - podle potřeb studentů s důrazem na časování nepravidelných sloves, minulé časy (passé composé a imparfait), budoucí čas (futur simple), předmět přímý i nepřímý, zájmenná příslovce "y" a "en", adjektiva (ženský rod, nepravidelné tvary, místo ve větě), tvoření záporu, předložky, podmínkové věty reálné, komparativ, základní vztažná zájmena, trpný rod, vyjádření příčiny.

Výběr frankofonních reálií.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Eva Popelková, Ph.D. (31.01.2024)

Podmínkou vstupu do kurzu je absolvování vstupního testu na první hodině. Test slouží především k diagnostice potřeb studentek a studentů kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK