Francouzština A2 - ASZFJ3002
Anglický název: French. Course A2
Zajišťuje: Jazykové centrum - francouzština (21-JCF)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Kristýna Švorcová
Vyučující: Mgr. Klára Suldovská
Prerekvizity : ASZFJ3001
Je prerekvizitou pro: ASZFJ3003
Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (01.02.2024)
Kurz je určen pro mírně pokročilé začátečníky. Rozvíjí základní jazykové kompetence pro dosažení požadované úrovně A2.

Je jednosemestrální, 2x2h týdně.

Kurzy pro začátečníky a falešné začátečníky nabízíme i v rámci kurzů CŽV. Aktuální nabídku najdete zde: https://jc.ff.cuni.cz/kurzy/kurzy-czv-copy/francouzstina-czv/.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (31.01.2023)

Cílem kurzu je dosažení úrovně A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve všech jazykových kompetencích (mluvení, poslech, čtení, psaní). Vedle rozvoje základních komunikačních kompetencí budou studenti seznámeni se základními reáliemi Francie a frankofonních zemí. Dozvědí se o metodách, jak se samostatně ve francouzském jazyce zdokonalovat, k tomu jim budou poskytnuty další zdroje.

Společný evropský rámec pro jazyky je k dispozici např. zde:
https://sites.ff.cuni.cz/jc/wp-content/uploads/sites/51/2022/08/CEFR_cestina.pdf

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Eva Kašparová (13.06.2018)

Atestace se uděluje za pravidelnou aktivní účast v kurzu a splnění konkrétních dílčích úkolů (písemná práce, vyprávění, průběžné testy, závěrečný test).

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Popelková, Ph.D. (26.01.2019)

Základní učebnice: Miquel, Claire, Vite et bien 1, CLE International.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (04.02.2022)

Lekce 11-20 učebnice Vite et bien 1.

  

Práce s textem - čtení s porozuměním, osvojování a rozšiřování slovní zásoby; text - vyprávění, popis; aplikace ve vlastní ústní a písemné komunikaci.

Mluvená komunikace - monolog/dialog, vyprávění v rámci probíraných témat.

Poslech s porozuměním.

Gramatika - časování dalších nepravidelných sloves, časování dalších nepravidelných sloves, předmět přímý i nepřímý, zájmenná příslovce "y" a "en", adjektiva (ženský rod, nepravidelné tvary, místo ve větě), tvoření záporu, předložky, budoucí čas (futur simple), podmínkové věty reálné, komparativ, základní vztažná zájmena, trpný rod, vyjádření příčiny, tvoření imperfekta.

Výběr frankofonních reálií.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (04.02.2022)
Pro zápis do předmětu je vyžadováno splnění atestace kurzu Francouzština A1 - ASZFJ3001. Ve výjimečných odůvodněných případech může být tato atestace nahrazena prokázáním dostatečných znalostí, např. prostřednictvím vstupního testu, který je třeba složit před začátkem semestru.