Angličtina I. Kurz pro mírně pokročilé - ASZAJ0006
Anglický název: English Language. Course I
Zajišťuje: Jazykové centrum - angličtina (21-JCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Korekvizity : {Anglický jazyk}
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: GALAM3BP (09.02.2017)
Kurz je jednosemestrální, 2x2 hod. týdně.

Cíl kurzu: Kurz je určen studentům se základní znalostí fonetické a grafické podoby jazyka a gramatických jevů tak, jak jsou obsaženy v příručce: Murphy, R., Essential Grammar in Use, CUP. Probírá se zde základní gramatika, rozšiřuje slovní zásoba a schopnost ústní i písemné komunikace.

Cílem tohoto úvodního kurzu je utřídit a prohloubit výchozí znalosti a dovednosti tak,
aby studenti mohli přejít do vyššího typu kurzu, kde se již začíná se studiem odborného jazyka.

Program kurzu: lekce 1 - 4 učebnice McCarter, S., Ready for IELTS (coursebook), Macmillan, 2010This is a one-semester course, 2x2 lessons a week

Aim of the Course: The course is for those students who have the basic phonetic and graphic knowledge of the language and grammar as it is presented in the grammar book: Murphy, R., Essential Grammar in Use, CUP. It is aimed at the basic grammar and the vocabulary development and oral as well as written skills for communication.

The aim of this introduction course is to improve the knowledge and skills so that the students can enter the higher type of the course which already aims at the specialized language.

Programme of the course: Units 1 - 4 of the coursebook McCarter, S., Ready for IELTS), Macmillan, 2010
Literatura
Poslední úprava: GALAM3BP (18.06.2014)

Základní učebnice: McCarter, S., Ready for IELTS (coursebook), Macmillan, 2010. Ostatní materiály budou studentům v případě potřeby poskytnuty v hodině.
Doplňkové učebnice: Hopkins, D., Cullen, P., Grammar for IELTS, CUP; Cullen, P., Vocabulary for IELTS, CUP; Murphy, R., English Grammar In Use, CUP; Vince, M., First Certificate Language Practice, Macmillan

 

Main Coursebook: McCarter, S., Ready for IELTS (coursebook), Macmillan, 2010. Additional materials will be, optionally, given to the students during the lessons.
Additional Coursebooks: Hopkins, D., Cullen, P., Grammar for IELTS, CUP; Cullen, P., Vocabulary for IELTS, CUP; Murphy, R., English Grammar In Use, CUP; Vince, M., First Certificate Language Practice, Macmillan

Sylabus
Poslední úprava: GALAM3BP (23.09.2015)

Náplň kurzu:
Gramatické znalosti: Přítomné časy, Likes x Dislikes, minulý čas prostý, předpřítomný čas, stupňování, přídavná jména v předložkových vazbách, počitatelná a nepočitatelná jména, making suggestions.Lexikální jednotky: popis osob, slovesa pohybu, tvoření slov - přídavná jména (koncovky -ed a -ing, tvorba přídavných jmen ze jmen podstatných), ustálená slovní spojení s podstatnými jmény a přídavnými jmény,
Řečové dovednosti: vyjádření souhlasu, diskuse, telefonování, vyprávění, žádost o dovolení a o pomoc, pohovor
Četba: úvod do odborného textu, interview, metody rychlého čtení, vyhledání konkrétní informace v textu, pochopení celkové myšlenky textu, vyhledání autorových myšlenek, názorů v textu
Poslech: hovorové dialogy (2-4 osoby), telefonické informace, interview, projev, monolog, kontexty: společenské, akademické
Písemný projev: úvaha - pozitivní a negativní stránky (argumentace), životopis, referát, dopis, prezentace dat (např. popis grafu, návodu)
Atestace: Kurz je zakončen zápočtem, který je udělován na základě docházky, aktivní práce v hodině a úspěšného zvládnutí předepsané látky.

 

Content of the course:

Grammar: Present tenses, Likes x Dislikes, Past tense, present perfect, comparison, adjectives in prepositional phrases, countable x uncountable nouns, making suggestins.

Lexical Units: description of a person, verbs of movement, word formation - adjectives (suffixes -ed and -ing, adjectives formed from nouns), fixed phrasal expresions with nouns and adjectives

Speaking Skills: expressing the consnt, discussion, phone calls, story-telling, asking for permission and help, interview

Reading Skills: introduction into the specialized text, interview, methods of fast reading, finding a particular piece of information in the text, understanding the main idea of the text, finding the author’s ideas, opinions in the text

Listening Skills: informal dialogues (2-4 persons), inforamtion via telephone, interview, speech, monologue
Contexts: social, academic

Written Skills: essay - positive and negative aspects (argumentation), CV, presentation speech, letter, presentation of data (e.g. describing graph, instructions)

Attestation: The course is completed with a credit, which is given on the base of the attendance, active work during the lessons and final credit test (based on the studied materials within this course).