Úvod do studia literatury II - ASV200005
Anglický název: Introduction to the Study of Literature II
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Helena Březinová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Helena Březinová, Ph.D.
Prerekvizity : ASV200001
Z//Je záměnnost pro: ANO200005
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Helena Březinová, Ph.D. (18.02.2020)
V tomto kurzu si studenti prohloubí vědomosti a schopnosti získané v kurzu Úvod do studia literatury I. Na rozdíl od zmíněného kurzu, který byl orientován spíše na formální uzpůsobení literárního textu obecně, je tento kurz strukturován okolo vybraných klíčových pojmů literární historie. Studenti se mají naučit identifikovat v textech typické znaky konkrétních literárních proudů, směrů a poetik jako naturalismus, symbolismus, modernismus, postmodernismus apod. Cílem je, aby studenti byli sami schopni zařazovat texty do literárněhistorických kategorií.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Helena Březinová, Ph.D. (18.02.2020)

V tomto kurzu si studenti prohloubí vědomosti a schopnosti získané v kurzu Úvod do studia literatury I. Na rozdíl od zmíněného kurzu, který byl orientován spíše na formální uzpůsobení literárního textu obecně, je tento kurz strukturován okolo vybraných klíčových pojmů literární historie. Studenti se mají naučit identifikovat v textech typické znaky konkrétních literárních proudů, směrů a poetik jako naturalismus, symbolismus, modernismus, postmodernismus apod. Cílem je, aby studenti byli sami schopni zařazovat texty do literárněhistorických kategorií.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Helena Březinová, Ph.D. (18.02.2020)

Požadavky pro splnění atestace (ZK):

Nezbytná je minimálně padesátiprocentní docházka. Zkouška bude písemná: na konci semestru odevzdáte práci, která bude rozborem jednoho literárního textu, který si vyberete ze seznamu povinné četby, ale který jsme neprobírali na semináři. Lze psát i o textu jiném, ale v tom případě pouze po dohodě s vyučujícím. Práce nesmí být kratší než 4 a delší než 6 stránek; stránky musí být očíslované a mít dvojité řádkování (asi 25 až 30 řádků na stránku). Pokud tyto podmínky nebudou splněny, práce nebude přijata.

Práce bude literární interpretací daného díla, a zároveň byste v ní měli dané dílo zařadit do literárního směru/směrů, do kterého/kterých nejspíše zapadá, a měli byste toto zařazení zdůvodnit, tedy identifikovat znaky příslušnosti k tomu či onomu směru. Práce nesmí být pouhým převyprávěním děje daného díla a nesmí obsahovat žádné čistě životopisné údaje o autorovi. Text musí odkazovat alespoň na tři prameny použité sekundární literatury a obsahovat seznam této literatury. Nedodržení těchto podmínek sníží hodnocení práce.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Helena Březinová, Ph.D. (18.02.2020)

Povinná četba:

Almqvist, Carl Jonas Love. „Jde to.“ In: Jde to. Praha: SNKLU, 1965.

Bang, Herman. „U cesty“. In: U cesty. Praha: Odeon, 1977.

Blicher, Steen Steensen. „Zlomky z deníku venkovského kostelníka. Praha: Odeon, 1990.

Høeg, Peter. “Cesta do temného srdce“. In: Příběhy jedné noci. Praha: Argo, 2016.

Helle, Helle. Ženy bez mužů. Praha: Paseka, 2008.

Holberg, Ludvig. „Jeppe z vršku“. Kterékoli české vydání

Jessenová, Ida. Nový čas. Praha: Paseka, 2018.

Nielsen, Hans-Jørgen. Fotbalový anděl. Praha: Mladá fronta, 2004.

Strindberg, August. Slečna Julie in: Hry I. Praha: Divadelní ústav, 2000.

Strindberg, August. Červený pokoj. Praha: Odeon, 1990.

Sørensen, Villy. „Tygři“. In Neškodné příběhy. Praha: Mladá fronta, 1966 nebo Praha: Kentaur, 1993.

vybrané básně – Johannes V. Jensen, Klaus Rifbjerg, Per Højholt, Rudolf Broby Johansen, Yahya Hassan

 

Doporučená sekundární literatura:

Čmejrková, Světla, František Daneš a Jindra Světlá. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999.

Humpál, Martin, Kadečková, Helena a Parente-Čapková, Viola. Moderní skandinávské literatury 1870-2000. Praha: Karolinum, 2006 nebo 2., dopl. a rev. vyd. 2013.

Lederbuchová, Ladislava. Průvodce literárním dílem. Výkladový slovník základních pojmů literární teorie. Jinočany: H + H, 2002.

Šanderová, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007.

Vlašín, Štěpán a kol. Slovník literárních směrů a skupin. 2. vyd. Praha: Panorama, 1983.

Vlašín, Štěpán (ed.). Slovník literární teorie. 2. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1984.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Helena Březinová, Ph.D. (18.02.2020)
 1. úvod do kurzu; mimesis, realismus + Holberg – klasicismus 20. 2.
 2. romantismus, realismus – Blicher: „Zlomky z deníku venkovského kostelníka“ 27. 2.
 3. romantismus, realismus – Almqvist: „Jde to“ 5. 3.
 4. realismus – Bang: U cesty 12. 3.
 5. realismus-naturalismus – Strindberg: Červený pokoj 19. 3.
 6. naturalismus – Strindberg: Slečna Julie 26. 3.
 7. expresionismus v lyrice – Gelsted, Broby Johansen, Yahya Hassan 2. 4.
 8. modernismus – lyrika; Johannes V. Jensen, Klaus Rifbjerg 9. 4.
 9. Per Højholt; modernismus v próze – Villy Sørensen: „Tygři“ 16. 4.
 10. postmodernismus – Høeg: Příběhy jedné noci (zejména: „Cesta do temného srdce“) 23. 4.
 11. angažovaná literatura, politizace umění – Hans-Jørgen Nielsen: Fotbalový anděl 30. 4.
 12. minimalismus – Helle Helle: Ženy bez mužů 7. 5.
 13. historický román – Ida Jessenová: Nový čas 14. 5.