PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do dějin - ASP300005
Anglický název: Introduction to History
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (16.05.2008)

Dvousemestrový kurs Dějiny a kultura Španělska a Latinské Ameriky pro posluchače španělštiny na Ústavu románských studií zakončený zkouškou má kromě seznámení se základní faktografií v oblasti politických, hospodářských a kulturních dějin španělsky mluvícího světa zprostředkovat také přehled po hlavních problémech regionu řešených stávající literaturou. Zvláštní pozornost je přitom věnována souvislostem mezi dějinami španělsky komunikující společnosti a dějinami světovými. Kromě informací o vztazích Španělska a evropských mocností resp. Latinské Ameriky a Spojených států získají posluchači vědomosti o kontaktech českých zemí se státy na Pyrenejském poloostrově a americkém kontinentě.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (16.05.2008)

Povinná literatura:

A. Ubieto Artea, J. Reglá Campistol. J. M. Jover Zamora, C. Seco

Serrano, Dějiny Španělska, Praha 1995

J. Polišenský a kol., Dějiny Latinské Ameriky, Praha 1979

J. Opatrný, Amerika v proměnách staletí, Praha 1998

J. Chalupa, Španělsko, Praha 2005

Doporučená literatura:

Historia de Espana, dirigida por Miguel Artoa, I-VII, Madrid 1990-1

Historia de Iberoamérica, coordinador Manuel Lucena Salmoral, I-III, Madrid

1987-8

Historia de las Américas, coordinador Luis Navarro García, I-IV, Madrid 1991

Cambridge History of Latin America, I-XI ed. L. Bethell, I-XI, Cambridge

University Press 1984-98

J. Chalupa, Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile, Praha 1999

J. Opatrný, Kuba, Praha 2002

J. Opatrný, Mexiko, Praha 2003

J. Opatrný, Panama, Praha 2004

B. Roedl, Peru, Praha 2003

J. Chalupa, Chile, 2006

B. Roedl, Peru Bolivie, Praha 2007.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (16.05.2008)

1. Hispanistika a iberoamerikanistka ve světě a v České republice - předmět zájmu, ekonomické a politické souvislosti, hlavní pracoviště ve světě i České republice, vztahy české společnosti ke španělsky mluvícím zemím.

2. Prehistorie Pyrenejského polostrova, první obyvatelé polostrova, magdalénská doba, neolitická revoluce, megalitické období, lid zvoncových pohárů, bronzová doba, Iberové. Fénická, punská a řecká kolonizace Pyrenejského poloostrova. Tartíš, obchodní kolonie na jihu a severozápadě polostrova, Keltové, postup Punů do vnitrozemí.

3. Pyrenejský polostrov jako provincie římské říše, druhá punská válka, počátek římské kolonizace, války proti Keltiberům, kolonizace konce římské republiky. Římská Hispánie, krize impéria na Pyrenejském polostrově, římská kultura.

4.Vizigotská říše. Vpád Vandalů, Řím jako arbitr vztahů mezi germánskými kmeny, přesun centra říše Visigotů, feudalizace visigotské společnosti a upevnění moci visigotských králů, spory s vysokou šlechotu, krize říše, visigotská kultura.

5. Maurské Španělsko. Příchod Arabů a Berberů, postup na sever, vytvoření kalifátu, ekonomické a sociální charakteristiky arabského státu, kultura arabského Španělska.

6. Reconquista. Křesťanské státečky na severu, vojenská podoba reconquisty, vojenské řády, podoba společnosti na hranici, růst významu Kastílie, Alfonso X. Moudrý, románské a gotické umění.

7. Sjednocení Španělska. Podoba Pyrenejského polostrova, Isabela Kastilská a Ferdinand Aragonský, likvidace grandské enklávy. Stát Katolických králů.

8. Objevení Ameriky. Ekonomické a technické předpoklady objevných plaveb, Kryštof Kolumbus, malí plavci, karibská fáze španělského panství v Americe. Conquista. Španělské osady na pevnině, Mar del Sur, Cortésova výprava do Tenochtitlánu, Pizarro v Peru.

9. Předkolumbovská Amerika. Původ amerického obyvatelstva, zemědědělské kultury, andská oblast, Mezoamerika, Olmékové, Teotihuacán, Azté, Mayové, Inkové.

10. Španělsko zlatého věku. Karel I, povstání komunerů, války s Francií, reformace, Filip II, nizezemská rebelie, Lepanto, piráti, válka s Anglií. Unie s Portugalskem.

11. Budování koloniální říše. Místokráloství Nové Španělsko a Peru, administrativní systém, audiencie, misie, koloniální ekonomika, kolonie a mezinárodní politika.

12. Malí Habsburkové. Bankrot španěského státu, příměří s Nizozemím, třicetiletá válka, kolonie dalších evropských mocností v Americe, krize druhé poloviny 17. Století, smrt Karla II.

13. Válka o španělské dědictví a bourbonské reformy. Španělsko objektem mezinárodní politiky, Bourboni na španělském trůně, ekonomické reformy, administrativní reformy, sedmiletá válka.

14. Španělsko v době napoleonských válek, Cádizská ústava,Riegova revoluce, karlistické války.

15. Války za nezávislost v Latinské Americe. Kreolská společnost a americká a francouzská revoluce. První idependentistické junty, F. Miranda, Buenos Aires, Simon Bolívar, Miguel Hidalgo, restaurace, druhá fáze válek, Kuba a Portoriko.

16. Nové státy na americkém kontinentě, ekonomický rozvrat a caudillismus, krize Mexika,Texas, mexicko-americká válka, válka reformy, císařství.

17. Modernizace ekonomiky a politického systému, nové zemědělské komodity, počátky průmyslu, železnice, vstup středních vrstev na politickou scénu, technokrati porfiriátu, politika Spojených států, první světová válka

18. Španělsko v druhé polovině 19. Století. Vojenské režimy, první válka za nezávislost na Kubě, první španělská republika, španělsko-americká válka, konec velmocenského snu, generace 98.

19. Levicová a nacionalistická hnutí v Latinské Americe v 20. a 30. letech. Opor proti politice USA, vliv Kominterny, A. Sandino, havanská konference, politika dobrého sousedství, příklad Německa a Itálie.

20. Španělská občanská válka. Ekonomické a sociální poměry po první světové válce, příklad Portugalska a Itálie, republika, destabilizace politického života, počátek války, mezinárodní význam konfliktu.

21. Latinskoamerické revoluce 50. let. Sociální napětí v zemích monokulturních ekonomik, Guatemala, Bolívie, Batistův puč na Kubě, Moncada, kubánská revoluce, Spojenctví pro pokrok.

22. Frankismus a demokratizace ve Španěsku. Podoba frankismu v padesátých a šedesátých letech, ekonomická expanze Španělska, postfrankistický režim, demokratizace země.

23. Vojenské režimy v Latinské Americe. Středoamerická krize, Uruguay, Chile, Argentina, Bolívie, Peru, narkoobchod, zadluženost latinskoamerických států a prohlubování ekonomické a společenské krize.

24. Demokratizace druhé poloviny 80. let a současná krize. Válka o Malvíny, mírová jednání ve střední Americe, odchod diktátorů, krize důvěry v tradiční strany - Mexiko a Venezuela. Nástup populistických a levicových režimů (Venezuela, Nicaragua, Bolívie, Argentina Ecuador, Paraguay)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK